Archiv pro rubriku: Lešná

Informační zastavení č. 41 Perná

Název obce Perná je odvozován od původního názvu blízkého potoka, odkazujícího na tok s „pernou“, tedy divokou, prudkou vodou. Obec se v pramenech poprvé připomíná v polovině 14. století, historie zdejšího osídlení je však mnohem starší a má jistou souvislost s těšínitovým (vyvřelina) lomem na okraji obce. Archeologickými nálezy je zde doloženo kontinuální osídlení již od poloviny 12. století, resp. pozůstatky středověkého opevněného sídla (zbytky zdiva, val a keramické střepy). Zde nalezené popelnice kultury lidu popelnicových polí pak ukazují na osídlení zdejšího kraje již v pozdní době bronzové (1300–800 př. n. l.).
V centru obce se nalézá kaplička sv. Floriána ze 30. let 19. století. Na východním okraji obce stojí za povšimnutí památkově chráněný objekt božích muk se soškou Panny Marie, vystavěný po roce 1800. Tato boží muka jsou ojedinělou památkou na soubor drobných sakrálních objektů, které na svém panství v letech 1800–1826 nechal vystavět tehdejší držitel Lešné, hrabě Beess.

Informační zastavení č. 41 Perná

Informační zastavení č. 18 Vysoká

Rozhled do krajiny nám zde na obzoru nabízí siluetu Oderských vrchů, které jsou přírodním parkem. Nejbližší z komplexu rybníků táhnoucího se k Hranicím a dále Moravskou bránou až k Jistebníku, jsou Malý a Velký choryňský rybník. K nim přiléhá největší mokřadní rezervace Zlínského kraje, jedenadvacetihektarový Choryňský mokřad, který je pro svou jedinečnost tzv. „Evropsky významnou lokalitou“. Posláním této rezervace je ochrana a uchování jedinečného mokřadního ekosystému, který je útočištěm (refugiem) mokřadních společenstev s přítomností zvláště chráněných druhů fauny a flory. Z hráze rybníka lze podle ročního období sledovat chráněné lekníny, kosatce, žebratku bahenní či zvonek hadincovitý nebo pozorovat a poslouchat kuňky, skokany skřehotavé, štíhlé a zelené, čolky a ještěrky či volavky, rákosníky i ledňáčky a další skvosty naší přírody. Pozoruhodné jsou zejména tůně v mokřadu, z nichž část vznikla těžbou štěrku v padesátých letech, když vlivem průsaků vody v té době obnoveného rybníka, došlo k podmáčení luk. Tůně umožňují rozmnožování a život všem živočichům vázaných na mokřadní prostředí, kteří by v dnešní odmeliorované a vysušené zemědělské krajině základní podmínky ke svému žití nenašli. Management přírodní rezervace zajišťuje Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí.
Na tomto stanovišti také můžeme vidět větrolam ze štíhlých vlašských topolů, který zde byl vysazen pro značnou větrnou expozici tohoto místa. Vzhledem k prohlubujícímu se oteplování klimatu nabydou brzy větrolamy brzy opět velkého významu pro snížení větrné eroze a zachycování sněhových srážek na vhodných místech krajiny.

Informační zastavení č. 17 Lešná

Zámecký areál hrabat Kinských z Lešné je tvořen patrovým čtyřkřídlým zámkem, vystavěným v místě středověké tvrze, obklopeným rozsáhlým přírodně-krajinářským parkem s více než tisícem stromů
a keřů založeným v polovině 19. století. Po jeho cestičkách nás provede naučná stezka s tabulemi, umístěnými na lavičkách. Interiér zámku s unikátním malovaným stropem a původní barokní podlahou svým mobiliářem prezentuje život venkovské šlechty přelomu 19. a 20. století.
Svah východně nad obcí zdobí dvojice barokních kaplí křížové cesty z 2. poloviny 18. století. Na místě kostela sv. archanděla Michaela v centru obce stával od středověku kostelík dřevěný, v 17. století nahrazený současnou zděnou stavbou, jejíž interiér vyzdobil o století později freskami významný malíř Josef Ignác Sattler. Jejich obnova v devadesátých letech trvala sedm let.
Za kostelem najdeme unikátní pomník obětem první světové války z řad občanů Lešné a okolních obcí, který stojí pod jedním z nejkrásnějších a nejhodnotnějších památných stromů Valašska – mohutným červenolistým bukem, který má obvod přes tři metry.