B. ORGANIZAČNÍ ČÁST

 

Řešení povodňové situace

 

Povodňové orgány při povodni

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány: povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a samosprávy jako své výkonné složky k plnění mimořádných úkolů v době povodně:

·         povodňové komise obcí na území ORP Balašské Meziříčí

·         povodňové komise obcí s rozšířenou působností Valašské Meziříčí

·         povodňová komise Zlínského kraje

·         ústřední povodňová komise ČR

Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracem. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu a není proti nim opravný prostředek.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby.

Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat na jejich výzvu při zajišťování řízení ochrany před povodněmi.

Povodňový orgán nižšího stupně může požádat povodňový orgán vyššího stupně o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán, který převezme řízení ochrany před povodněmi, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům datum a čas převzetí, rozsah spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize. Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Za povodně je ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí povodňovým orgánem povodňová komise ORP Valašské Meziříčí. Tato komise (PK ORP Valašské Meziříčí) je podřízena PK Zlínského kraje a nadřízena všem PK obcí ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí.

Obec s rozšířenou působností:

 

Obec:

       

 Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

 

 Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

Povodňový plán Zlínského kraje je k dispozici na int. adrese:  http://povoden.kr-zlinsky.cz/.

 

Povodňový orgán ORP Valašské Meziříčí v době povodňové události dále provádí tyto úkony:

správním území, zjišťuje účelnost přijatých a provedených opatření a podává zprávu o povodni (viz vodní zákon, § 76, odst 1-4) vyššímu povodňovému orgánu (povodňový orgán Zlínského kraje) a správcům povodí,

Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

 

Stupni povodňové aktivity se pro účely vodního zákona rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

 

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):

 

a) I. SPA - první stupeň (stav bdělosti) nastává (není vyhlašován povodňovou komisí) při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

 

Při tomto stupni je zpravidla zahajována činnost povodňové  hlásné a hlídkové služby a  aktivuje se povodňový orgán.

 

b) II. SPA - druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje (je vyhlašován a odvoláván povodňovou komisí), když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti;

 

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu, informuje se nadřízený povodňový orgán a jiné povodňové složky.

 

Pokud je stav pohotovosti vyhlášen u více jak tří povodňových orgánů obcí, a pokud prognóza dalšího vývoje povodně má vzestupnou tendenci, povodňový orgán obce s rozšířenou působností přebírá řízení ochrany.

        

c) III. SPA třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje (je vyhlašován a odvoláván povodňovou komisí) při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření;

 

Při vyhlášení třetího stupně se provádějí povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

 

V případě, že povodňový orgán ORP Valašské Meziříčí nemůže zvládnout záchranné práce vlastními prostředky, je oprávněn vyžádat si pomoc u povodňového orgánu vyššího stupně.

 

Vyžádání vojenské pomoci k záchranným pracem se provádí podle zákona č. 219/1999 Sb. (§15-19) Vyžadování sil a prostředků pouze cestou OPIS HZS přes OPIS GŘ HZS ČR.

 

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

 

O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.

 

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány nižších stupňů.

 

Informační zabezpečení

Informační zabezpečení činnosti povodňové komise ORP Valašské Meziříčí představují stálé dokumenty a aktuální informace.

Stálé dokumenty obsahují relativně trvale platné informace. Mezi tyto stálé dokumenty patří:

 

Všichni členové povodňové komise ORP Valašské Meziříčí musí být v potřebném rozsahu seznámeni s výše uvedenými dokumenty.

 

Aktuální informace poskytují přehled o současné hydrologické situaci v zájmovém území a o jejím předpokládaném vývoji. Patří mezi ně:

 

Podrobnosti o předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, který je uveden níže v kapitole „Hlásná povodňová služba a její organizace“.

 

V případě vzniku povodňové situace je stanovena povinnost informovat PK ORP Valašské Meziříčí o hrozícím povodňovém nebezpečí, která tuto informaci dále přenáší Povodňovým komisím nebo vedení dotčených obcí a měst od:

 

 

Hlásná povodňová služba a její organizace

 

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.

 

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu. Z hlediska hlásné povodňové služby a zabezpečování informací o vývoji povodňové situace jsou vodoměrné profily rozděleny do tří kategorií A, B, C. 

 

Jakékoli zjištěné nebezpečí nebo výskyt povodní v hláskných profilech i mimo ně hlásí obce na ORP, který informuje pracoviště HZS, KÚ, pracoviště ČHMÚ a vodohospodářský dispečink PMO.


Informace předávané

 

Stav rozhodný pro odesílání varovných zpráv je dán hladinou na vodočtu, případně dohodnutou výší hladiny, není-li vodočet. Kde není ani vodočet, ani dohodnutá výška hladiny v toku, začíná odesílání varovných zpráv vznikem nebezpečí povodně, kterým se rozumí takový stav, který může způsobit vážné škody na majetku nebo na životech. Hlášení se posílá včas se zřetelem na počasí

 

Zprávy musí být výstižné a stručné. Musí obsahovat:

·         stav hladiny v centimetrech,

·         čas čtení vodočtu,

·         pohyb hladiny (stoupá, klesá, setrvalý stav),

·         údaje o počasí (srážky, tání).

 

Vodní stav se odečítá při dosažení 1. stupně povodňové aktivity – 2x denně, při dosažení nebo vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity – 3x denně, při dosažení nebo vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity – častěji podle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu, zpravidla v časovém období mezi 3. – 4. hodinou, 9. – 10. hodinou, 15. – 16. hodinou a 21. – 22. hodinou.

 

V případech, kde není osazen vodočet nebo není dohodnuta výška hladiny, mělo by odesílání zpráv začít dříve, než dojde k ohrožení životů a majetku, např. při výrazném stoupnutí hladiny ve vodním toku, při větší srážkové činnosti apod.

 

Informace přijímané

 

od: 

PK obcí a měst ve správním obvodu

kým:

PK ORP Valašské Meziříčí

PK ORP Valašské Meziříčí přijímá informace od PK obcí a měst, a to především v těchto případech:

Dostane-li orgán obce nebo jiný orgán či organizace varovnou zprávu, musí ihned upozornit ohrožené osoby a organizace na svém území na nebezpečí povodně. Podle stupně povodňové aktivity uvede příjemce do pohotovosti vlastní povodňové orgány a provede opatření podle svého povodňového plánu.

 

Příjemce dále sleduje pohyb hladin v místě hlášení a ve své oblasti a porovnává obě situace.

 

Veškeré předané a přijímané informace zaznamenává přijímací strana (PK ORP Valašské Meziříčí) do Povodňové knihy (viz část D - Přílohy).

 

Předpovědní a hlásná povodňová služba

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje podle § 73 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách Český hydrometeorologický ústav (ČHMU)  ve spolupráci se správcem povodí.

Na předpovědní povodňové službě se v ČHMÚ podílí úsek meteorologie, úsek hydrologie a regionální pobočky ústavu – pro ORP Valašské Meziříčí je směrodatné regionální předpovědní pracoviště (RPP) na pobočce ČHMU v Ostravě a je zajišťována v nepřetržitém provozu. Hydrologická služba funguje za normálních podmínek v jedné pracovní směně (včetně volných dnů), za povodní se provoz podle potřeby prodlužuje až na nepřetržitou službu.

Hlavním účelem předpovědní služby je  informovat povodňové orgány a ostatní účastníky povodňové ochrany  o nebezpečí vzniku povodně a o jejím vývoji. Předpovědní pracoviště vydávají při očekávání extrémních meteorologických nebo hydrologických jevů upozornění a výstrahy, v průběhu povodně pak informační zprávy o jejím dosavadním a očekávaném vývoji.

Hydrologická předpověď se standardně denně vydává pro 18 předpovědních profilů na hlavních tocích. V našich přírodních podmínkách je časový předstih předpovědí omezen postupovými dobami průtoků na vodních tocích a činí 3 až maximálně 24 hodin. V době povodní se frekvence zpracování předpovědí podle možností a dostupných vstupních informací zvyšuje, provádí se odhad kulminace povodňové vlny, a to i pro další profily.

 

Činnost ředpovědní a hlásné povodňové služby

·         Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správcem povodí,

·         hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a ORP a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu,

·         vlastníci vodních děl vzdouvajících vodu oznamují nebezpečí zvláštní povodně (§64 odst. 2 písm. c) příslušným povodňovým orgánům, Hasičskému záchrannému sboru České republiky a v případě nebezpečí z prodlení varují bezprostředně ohrožené fyzické  a právnické osoby,

·         osoby, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby.

 

Hlásná služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování občanů a k řízení opatření k ochraně před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a ORP a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

 

Systém hlásné povodňové služby je decentralizovaný, založený na aktivitách všech účastníků ochrany před povodněmi a přizpůsobený místním podmínkám. Systém musí být na jednotlivých úrovních řízení ochrany před povodněmi propojen s povodňovými plány, a to zejména v těchto návaznostech:           

stanovení hlásných profilů a stupňů povodňové aktivity

zabezpečení pozorování hlásných profilů a předávání hlášení

opatření prováděná při dosažení nebo vyhlášení stupňů povodňové aktivity

 

V systému povodňové hlásné služby rozlišujeme dva hlavní směry předávání informací:

 

 

Hlásná povodňová služba v jednotlivých obcích v ORP Valašské Meziříčí

 

Členové hlásné povodňové služby jsou v činnosti od vyhlášení II. SPA

 

OBEC

PŘÍJMĚNÍ, JMÉNO (HLÁSNÁ SLUŽBA)

TELEFONNÍ KONTAKT

ZPŮSOB VYROZUMĚNÍ OBYVATEL

Branky

Petr Menšík

+420 776 738 925

hlášení místního rozhlasu, SMS zprávy, aktuální vstupy do regionálních rozhlasových stanic

Choryně

Josef Málek

+420 603 934 853

dtto

Kelč

Ing. Karel David

+420 571 665 911

dtto

Lešná

 

+420 602 787 473

+420 602 278 179

dtto

Mikulůvka

 

+420 571 453 160

dtto

Oznice

Vlastimil Šimčík

+420 721 824 153

dtto

Střítež nad Bečvou

 

+420 571634 224

dtto

Valašské Meziříčí

Městská policie VM -

ředitel

Bc. Ivan Kadora

+420 571 611 111,

+420 571 611 001,

+420 602 777 156

dtto

Zašová

 

+420 571 634 041

dtto

 

 

Prověřování funkčnosti hlásné a předpovědní služby

 

Problematika hlásné a předpovědní povodňové služby má být zařazena do programu periodických školení, která podle vodního zákona organizují povodňové orgány krajů a ORP pro členy povodňových orgánů nižších stupňů. Velmi důležité je, aby se zásadami hlásné a předpovědní povodňové služby byli seznámeni i členové orgánů krizového řízení a zástupci základních složek IZS. Doporučuje se organizace společných školení spojených s prověřením aktuálnosti povodňových plánů alespoň jedenkrát ročně.

 

Systém distribuce výstražných informací ČHMÚ prostřednictvím komunikačních prostředků HZS na úroveň ORP a dále na úroveň obcí prověřuje ústřední povodňový orgán nebo krajský povodňový orgán formou cvičné výstražné zprávy. Cvičná výstraha musí obsahovat výrazné označení, že se jedná o cvičení, a dále jasné pokyny, komu se má potvrdit příjem doručení, příp. odeslání výstražné nebo varovné zprávy. Vyhodnocení zabezpečuje povodňový orgán v součinnosti s HZS.

 

Provozovatelé lokálních výstražných systémů mají pravidelně prověřovat technický stav jednotlivých zařízení a celkovou funkčnost systému. Podrobnosti upravuje příručka MŽP Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi.

 

Společné proškolování hlídkové i hlásné služby probíhá min. 1x ročně, nejlépe v období leden, únor. Organizaci školení zajišťuje a odpovídá za ně předseda PK ORP. Doporučuje se provádět společná školení povodňových komisí v rámci PK ORP Valašské Meziříčí.

Odborné školení lze zajistit na Povodí Moravy s.p., Brno, tel.: +420 541 637 111

 

 

Hlídková služba a její organizace

 

Hlídková služba zabezpečuje dle pokynů PK preventivní monitorovací činnost v bezprostředním okolí vodních toků a na určených rizikových místech. Sleduje stanované údaje na vodočtech, vývoj povodňové situace na sledovaných místech.

 

Hlídkovou službu vykonává určená osoba nebo skupina osob jmenovaná z řad dobrovolných občanů mimo záplavové území, kterou v době povodňové aktivity svolává PK do určeného místa, nebo do předem určených rizikových míst. Po krátkém seznámení s vývojem situace zahajuje plánovanou činnost v období všech tří stupňů povodňové aktivity.

 

Budou zpohotoveny součinnostní a jiné určené subjekty podle plánu spojení, a vyzvány k provádění vlastní hlídkové činnosti na určených místech. Tyto subjekty postupují podle pokynů starosty a povodňové komise města, dále dle povodňových plánů.

 

Hlavní úkoly hlídkové služby:

·         sleduje vodoměrné údaje na vodočtech na situaci na vodním toku a v určených místech

·         podává pravidelná hlášení povodňové komisi nebo stálé službě o skutečnostech a vývojových tendencích na sledovaných místech prostřednictvím mobilního telefonu nebo radiostanice

 

Hlídkové služby pracují obvykle nepřetržitě, ve směnách. Zahajují a ukončují činnost na pokyn předsedy povodňové komise obce.

 

Četnost pozorování vodní hladiny v hlásných profilech je stanovena obvykle následovně:

      

 • při "Upozornění" nebo "Výstraze" ČHMÚ

      

minimálně 1x denně

 • při dosažení I. SPA (prvního povodňového stupně)

minimálně 2x denně

 • při dosažení II. SPA (druhého povodňového stupně)

minimálně 3x denně

 • při dosažení III. SPA (třetího povodňového stupně)

častěji, dle potřeby

 

OBEC

PŘÍJMĚNÍ, JMÉNO (HLÍDKOVÁ SLUŽBA)

TELEFONNÍ KONTAKT

KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK

Valašské Meziříčí

Městská policie VM -

ředitel

Bc. Ivan Kadora

+420 571 611 111,

+420 571 611 001,

+420 602 777 156

mobilní telefon

Kelč

předseda PK - Ing. Karel David

+420 571 665 911,

+420 734 536 331

mobilní telefon

Branky

Petr Menšík - velitel JSDH

+420 776 738 925

mobilní telefon

Choryně

Josef Málek - pracovník HZS

+420 603 934 853

mobilní telefon

Lešná

OÚ Lešná

+420 602 787 473,

+420 602 278 179

mobilní telefon

Mikulůvka

Lubomír Adámek

+420 571 453 165

 

Oznice

Petr Folta

+420 603 370 404

mobilní telefon

Střítež nad Bečvou

 

+420 571 634 224

 

Zašová

 

+420 571 634 041

 

 

 

Činnost povodňové komise ORP Valašské Meziříčí v době povodní

 

Jednotlivé činnosti všech členů povodňové komise při jednotlivých SPA jsou uvedeny v dokumentu „Statut povodňové komise města Valašské Meziříčí a povodňové komise obce s rozšířenou působností“ z 31.7.2009, který je přílohou tohoto PP.

 

Při dosažení I. SPA:

 

Při dosažení II. SPA:

 

 

Koordinace činnosti hlídkové služby:

 

·        ve stanovených intervalech (podle EL hlásných profilů) kontroluje vybrané toky (stav hladiny a průchodnost mostů,  propustků) + další ohrožené úseky  a  informuje  povodňovou komisi. Intervaly lze  měnit  v závislosti  na  pokynech  povodňové komise a vývoji okamžité situace. Dle vývoje situace provádět hlášení i v kratších termínech.

·        oznamuje dosažení jednotlivých hladin dle SPA, kulminace, vznik naplavenin, nátrží, apod.

·        Zajistí : tajemník PK

 

Činnost hlásné služby:

 

·          Zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí, ohroženým obyvatelstvem, případně dalšími organizacemi řešícími povodňovou situaci a to v případě, že bude mezi těmito přerušeno telefonické spojení.

 

Časový průběh činnosti PK při vyhlášení II.SPA

 

čas 0

Předseda povodňové komise vyhlásí II. SPA pro části obce ohrožené tokem

do 10 min

Předseda povodňové komise svolá prostřednictvím KOPIS (krajského

operačního informačního střediska) povodňovou komisi ORP Valašské Meziříčí. Vyrozuměný člen povodňové komise obratem potvrdí zprávu SMS, příp. telefonicky.

do 20 min

Tajemník povodňové komise zprávu telefonicky předá dotčeným povodňovým komisím ve správním území ORP a Krajské povodňové komisi.

Četnost dalších hlášení je 3 x denně.

do 30 min

Tajemník povodňové komise telefonicky vyrozumí členy PK, kteří neodpověděli pomocí SMS.

do 1 hod

Vybraní členové PK (určí předseda PK) musí být přítomni na pracovišti PK.

Začíná pracovat 1.směna povodňové komise.

Směnu tvoří místopředseda PK, zapisovatelka a další členové PK určení předsedou PK.
Směny se střídají v 6.00, 14.00 a 22.00 hod.

Střídání směn probíhá po osmi hodinách dle následujícího schématu:

1. směna: 06:00 – 14:00, 2. směna 14:00 – 22:00, 3. směna 22:00 – 06:00

do 2 hod

Musí být zprovozněno a vybaveno pracoviště PK (klíče jsou uloženy na vrátnici), za aktivaci zodpovídá zapisovatelka PK.

po 2. hod

Tajemník povodňové komise předá povodňovou knihu zapisovatelce.

 

další činnost:

-      II.SPA se vyhlašuje a odvolává podle vzoru (ve formulářích),

-      varuje se obyvatelstvo v ohrožených oblastech, aktivizují se všechny vyčleněné sily a prostředky,

-         nakládá se materiál pro zahrazení kritických míst a případně se rozváží,

-         provádí se prověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků (dle povinností stanovených statutem PK),

-         prověřují se ubytovací a dopravní kapacity pro případ evakuace,

-         hlášení se telefonicky předává dotčeným povodňovým komisím ve správním území ORP a Krajské povodňové komisi. Četnost dalších hlášení je 3x denně,

-         hlídková služba vykonává obhlídky hlásných profilů a kritických míst 3x denně v 7.00, 12.00 a 18.00,

-         hlídková služba předá hlášení určené zapisovatelce. Hlášení obsahuje fotografie hlásného profilu (kritického místa) a text, ve kterém je uvedeno místo, datum a čas obhlídky, teplota a další meteorologické údaje a dále údaje důležité pro správné posouzení situace (rychlý vzestup hladiny, rychlý pokles teploty, …).

-              veškerá hlášení a zprávy zapisuje zapisovatelka do povodňové knihy.

 

Při dosažení III. SPA:

Činnost :

 

Prověří skutečný stav ve vybraných profilech, prostřednictvím hlídkové služby a informací z Povodí Moravy, ČMHÚ, nebo Povodňové komise pověřené obce

Vyhlásí III. SPA a nahlásí to vyšším povodňovým orgánům

 

Zajistí : předseda PK

 

Zasedá nepřetržitě a organizuje a řídí zabezpečovací a záchranné práce všemi možnými prostředky, spolu s vyhodnocováním a odhadem vývoje povodňové  situace

S předstihem upozorňuje obyvatelstvo na eventuální nutnost evakuace a zajišťuje místo pro případnou evakuaci

 

Zajistí : předseda PK

 

V případě nutnosti zajišťuje dodávku potravin a pitné vody do míst, které není nutno evakuovat, a které byly odděleny zvýšenou hladinou od možnosti normálního zásobování.

 

Zajistí : předseda PK

 

V případě potřeby, (pokud není schopna vlastními prostředky situaci zvládnout), žádá o pomoc vyšší povodňový orgán

 

Zajistí : předseda PK

 

Koordinace činnosti hlídkové služby:

 

- trvale sleduje přidělený úsek

 

- v pravidelných intervalech předává hlášení povodňové komisi, v případě závažných změn ihned

 

- hlídá kulminaci hladiny a rovněž při poklesu hladiny hlásí snížení hladiny na úroveň II.SPA.

 

Zajistí : předseda PK, tajemník PK a ředitel MP

 

 

 

Činnost hlásné služby:

 

- zajišťuje spojení mezi hlídkovou službou, povodňovou komisí, ohroženým obyvatelstvem, případně dalšími organizacemi řešícími povodňovou situaci a to v případě, že bude mezi těmito přerušeno telefonické spojení

 

Zajistí : předseda PK, tajemník PK a ředitel MP

 

 

Organizace povodňové služby

 

·           Stanoviště PK ORP Valašské Meziříčí - na MěÚ Valašské Meziříčí v budově Městského úřadu Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí,

·           dokumentace PK ORP Valašské Meziříčí je trvale uložena na MěÚ Valašské Meziříčí,

·           v případě kdy nastane I. SPA je aktivována činnost povodňové komise (členové PK k zastižení na telefonních číslech),

·           v případě vyhlášení II. SPA je na výše uvedeném pracovišti MěÚ Valašské Meziříčí nepřetržitá přítomnost členů PK (nebo na telefonu), předseda PK je trvale ve spojení,

·           V době mezi zasedáními PK vykonává její působnost v plném rozsahu pracovní štáb PK.

 

Každá zpráva se zaznamenává následujícím způsobem:

 

Telefonické zprávy

·         zapisují zapisovatelky do povodňové knihy, také se mohou nahrávat a později přepsat, zprávě se přidělí evidenční číslo, dále od koho byla přijata, kdy byla přijata, obsah zprávy, komu, kdy a jakým způsobem předána.

 

Textové zprávy

·         u zpráv, které jsou v tištěné podobě např. fax (z faxových zpráv se musí provést kopie na kopírce, pokud je fax vytištěn na termopapíru) či u jiných písemností, fotografií, map nebo kopií novinových článků, se přidělí evidenční číslo ze záznamníku přijatých a odeslaných zpráv (do záznamníku se uvedou pouze údaje kdy a od koho zpráva přišla, komu a jak byla předána, dále stručný název zprávy a obsah). Zpráva se tímto evidenčním číslem označí a uloží do desek pro ukládání dokumentu.

 

Digitální záznamy a zprávy

·         zprávy na CD, videokazetách či DVD se evidují jako ostatní zprávy.

 

Označování nejvýše dosažené hladiny vody:

·         provede se pouze provizorně tak, aby byla známa výše hladiny a později mohla být výše hladiny osazena normovou vodní značkou ČSN 75 2911 – Vodní značky. Tato norma stanoví provedení a způsob osazování vodních značek. Konečné označení provede správce toku.

 

 

Foto a video dokumentace:

·         v průběhu povodně, ale pak především po kulminaci jednotlivých povodňových vln je nutné provést objektivní fotografickou a video dokumentaci. Dokumentaci provádí určený člen PK ORP. Tato dokumentace se ukládá do Povodňové knihy města. Slouží k objektivnímu zachycení způsobených škod po povodni a pro zpracování souhrnné zprávy o povodni.

 

Zpráva o povodni:

·         povodňový orgán obce zpracovává zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (II. a III. SPA), došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny zabezpečovací a záchranné práce. (detail viz kapitola D. Přílohy)

 

Obsah zprávy:

·         rozbor příčin a průběhu povodně

·         popis a posouzení účinnosti provedených opatření

·         věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod

·         návrh opatření na odstranění následků povodně

 

Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po ukončení povodně.

 

SITUOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ – zasedací místnost MěÚ Valašské Meziříčí vybavená zálohovanými zásuvkami pro případ výpadku el. proudu. K zálohování by měla být použita elektrocentrála s možností nepřetržitého provozu

 

VYBAVENÍ MÍSTNOSTI - pro potřeby kontinuální práce komise je nutné následující vybavení:

 

- počítače se záložními zdroji a pevnou, příp. mobilní přípojkou na internet

- pevné telefonní linky (jeden telefonní přístroj s možností kontinuálního záznamu hovoru, pro příjem hovorů) s obsluhou

- mobilní telefony (libovolného operátora) s náhradními bateriemi a nabíječkami (ze sítě i auto)

- diktafon (pro zvukový záznam hovorů a poznámek)

- povodňová kniha

- digitální fotoaparát, případně videokamera (pro dokumentační práci)

- drobný kancelářský materiál (psací potřeby, poznámkové bloky apod.)

- náhradní osvětlení              

 

V rámci zabezpečení činnosti IZS , jsou aktivovány další síly a prostředky k ochraně obyvatelstva ORP v průběhu povodně. Konkrétně se jedná o materiál a prostředky:

 

- Sklad humanitární  pomoci (nářadí, elektrocentrály, atd.)

- Zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů (požární a čerpací technika, vyprošťovací prostředky, čluny, kyslíkové přístroje

  čluny, atd.)

- smluvně zajištěnou dopravní techniku (stav. stroje, dopravní prostředky pro nákladní i osobní přepravu)

 

ORGANIZACE PRÁCE

 

Organizace práce je dána statutem PK ORP Valašské Meziříčí.

 

Varování a informování obyvatelstva

Stupně povodňové aktivity jsou vyhlašovány ve správním území ORP Valašské Meziříčí těmito způsoby:

K předání zpráv orgánům krizového řízení lze podat informace o mimořádných událostech na tísňovou telefonní linku 150, 112 nebo složkám integrovaného záchranného systému.

Varování a informování obyvatelstva při hrozbě povodně nebo v jejím průběhu provádí ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí příslušné povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech (k.ú.) a to na základě:

Za varování a informování obyvatelstva je odpovědný starosta příslušné obce - předseda PK obce.

Pokud je nutno stanovit časové pořadí při varování a informování obyvatelstva (např. ve městě, rozlehlé obci, apod.) potom se doporučuje toto pořadí:

  1. bezprostředně ohrožené obyvatelstvo,
  2. majitelé nemovitostí, provozů, skladů, vedoucí institucí, apod. v záplavovém území a území ohroženém povodněmi,
  3. ostatní (všeobecná informace)

Pokud je nutno stanovit nejvhodnější způsob (prostředek) varování, potom se doporučuje, podle místních podmínek, využít:

Při volbě způsobu varování na úrovni "obec" je nutno také vzít v úvahu naléhavost a míru rizika ohrožení. Konkrétní systém varování a informování obyvatelstva je stanoven PP příslušné obce.

Poznámky:

Vyrozuměním se rozumí včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé povodni povodňovým orgánům, orgánům veřejné správy, orgánům krizového řízení, vybraným právnickým osobám a vybraným podnikajícím fyzickým osobám.

·         Účelem vyrozumění je co nejrychleji aktivovat činnost určených osob pro řízení a provádění protipovodňových opatření určených příslušnými povodňovými plány nebo krizovými plány. Tato opatření zahrnují, mimo jiné, varování a informování obyvatelstva orgány obcí a zaměstnanců svými organizacemi.

·         V rámci správního obvodu ORP Valašské Meziříčí probíhá vyrozumění obcí (jejich povodňových orgánů) cestou MěÚ ve Valašském Meziříčí (PK ORP Valašské Meziříčí) nebo cestou operačního střediska HZS (nebo oběma cestami).

Celoplošné informování obyvatelstva o nebezpečí a průběhu povodně je rovněž úlohou veřejnoprávních sdělovacích prostředků (Český rozhlas, Česká televize).
Český hydrometeorologický ústav a jednotlivé státní podniky Povodí informují na svých internetových stránkách.

 

Evakuace obyvatelstva

Evakuací se obecně rozumí souhrn opatření, která zajišťují přemístění osob, zvířectva, hmotného a duševního majetku (informací) z ohroženého místa či území na bezpečné místo či území. Je to mimořádné opatření a používá se obyčejně v případech, kdy ostatní způsoby dostatečné ochrany by byly neúčinné.

V případě evakuace obyvatelstva z důvodu nebezpečí povodně:

·         kdy rozsah povodně je v daném území předvídatelný s dostatečnou mírou pravděpodobnosti a

·         kdy je dostatečnou dobu předem známo, že k takovémuto zaplavení dojde (je známa doběhová doba záplavové vlny, doba celkového a částečného zaplavení, výše hladiny, apod.)

se jedná o evakuaci PREVENTIVNÍ.

Podle klasifikace rozsahu se jedná o evakuaci plošnou - tzn. týká se celého urbanistického celku nebo jeho části.  Podle klasifikace způsobu realizace se jedná o evakuaci řízenou - tzn. řízenou orgány veřejné správy (povodňovou komisí obce nebo krizovým štábem obce), jejichž pokyny realizují na místě složky IZS (Policie ČR, Městská policie, HZS, ČČK, aj.). Podle klasifikace skupin obyvatelstva jde o evakuaci všeobecnou - tzn. podléhají jí veškeré osoby.

 

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle:

·         na základě VÝZVY K EVAKUACI,

·         po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek*, do míst nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků a nebo

·         z míst shromažďování (umístěných uvnitř evakuační zóny či v její blízkosti) po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek, do míst nouzového ubytování za použití dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány veřejné správy (povodňovou komisí obce, krizovým štábem obce).

Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.

Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích zařízení.

* Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).

V případě evakuace obyvatelstva vynucené dopadem povodně:

·              kdy rozsah povodně nebylo možno určit nebo předvídat dostatečnou dobu předem    anebo

·              jde o nenadálou, většinou lokální epizodu (bouře, přívalový déšť)

se jedná o evakuaci BEZPROSTŘEDNÍ.

Podle klasifikace rozsahu se jedná o evakuaci objektovou, ale může jít i o evakuaci plošnou. Podle klasifikace způsobu realizace se jedná o evakuaci samovolnou – tzn. že v počáteční fázi není řízena orgány veřejné správy.

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle:

·         bez VÝZVY K EVAKUACI (anebo ihned po VÝZVĚ K EVAKUACI),

·         z ohroženého místa na místo bezpečné s použitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky,

·         cestou evakuačních středisek (pokud jsou zprovozněna) do míst nouzového ubytování zajištěného vlastními silami nebo prostřednictvím orgánů veřejné správy (příslušné obce).

Regulace pohybu, provoz evakuačních středisek a připravenost plánovaných míst nouzového ubytování je zabezpečena, podle místních podmínek, až v průběhu několika hodin.


Evakuační centra – odkaz do POVIS

 

DBF tabulka generovaná z POVIS

               

Pro případ nutné evakuace obyvatel obytných domů ze zaplavením ohrožené zástavby ve Valašském Meziříčí jsou určeny prostory k soustředění evakuovaných osob:

 

Poř.

č.

Obec

Objekt - název

Kontaktní osoba

Spojení

Kapacita

Typ ubytování

ubytování

stravování

1.1.

Branky

ZŠ a MŠ Branky

Alena Barošová, řed.

571 637 063

55

150

Tělocvična.

Bez lůžek.

1.2.

Branky

Sportovní hřiště TJSokol Branky

František Svoboda, starosta obce

571 637 020

80

0

Ubytovna.

Bez lůžek.

2.1.

Choryně

ZŠ Choryně

Marie Pítrová, řed.

571 636 161

13

60

Tělocvična. Bez lůžek.

2.2.

Choryně

Domov pro seniory P. Marie Královny

Hedvika Šimíčková, řed.

571 610 756

736 522 863

62

až 120

Ubytovna. S lůžky.

2.3.

Choryně

Restaurace U Podmolů

Lubomír Hadvičák

733 515 019

30

80

Hostinský sál. Bez lůžek.

3.1.

Jarcová

ZŠ Jarcová

Jarmila Pelcová, řed.

571 631 082

28

60

Učebny. Bez lůžek.

3.2.

Jarcová

TJ Sokol Jarcová, fotbalové hřiště

Ivo Veselý, starosta

571 631 010

10

0

Klubovna. Bez lůžek.

3.3.

Jarcová

Budova obecního úřadu

Ivo Veselý, starosta

571 631 010

20

0

Hostinský sál. Bez lůžek.

4.1.

Kelč

Odborné učiliště Kelč

Renata Ryšková, řed.

571 641 321, 322

 

50 + 50

150

Tělocvična bez lůžek. Internát vybaven lůžky a příslušenstvím.

4.2.

Kelč

ZŠ Kelč

Roman Blaha, řed.

571 641 127, 231

180

280/400

Tělocvična. Lehátka a matrace mají pro 67 osob.

5.1.

Kladeruby

ZŠ a MŠ Kladeruby

Anna Krhovjáková, řed.

571 641 414

26

64

Učebny. Bez lůžek.

5.2.

Kladeruby

Hostinec Kladeruby – sál

Miloš Konečný, starosta

571 641 233

40

0

Hostinský sál. Bez lůžek.

6.1.

Kunovice

ZŠ a MŠ Kunovice

Irena Cmerková, řed.

571 640 245

20

60

Tělocvična, družina. Bez lůžek.

6.2.

Kunovice

Hostinec Kunovice

Antonín Minář, hostinský

777 209 223

45

45

Hostinský sál. Bez lůžek

7.1.

Lešná

ZŠ Lešná

Milada Šindlářová, řed.

571 635 148

300

470

Tělocvična, učebny, družina. Bez lůžek.

7.2.

Lešná

Restaurace U zámku Mocek Lubomír

Lubomír Mocek

571 635 335

0

500

Zajištění stravy pro CKPO, evak. střed. apod.

8.1.

Loučka

ZŠ Loučka

Pavel Čučka, řed.

571 620 696, 571640 118

75

350

Tělocvična, družina. Bez lůžek.

8.2.

Loučka

Pohostinství „Na pivovárce“

Petr Hrdina, hostinský

603 355 420

100

200

Pohostinství, sál.s přísl.. Bez lůžek.

9.

Mikulůvka

ZŠ Mikulůvka

Jiřina Mikšíková, řed.

571 453 051

50

80/150

Tělocvična družina, učebny. Bez lůžek.

10.

Oznice

Budova býv. ZŠ a MŠ a Školy v přírodě.

Přemysl Sousedík, starosta

571 453 260

 

 

Jsou tam lůžka?

11.

Podolí

Sportovní areál - klubovna

Vladimír Vašíček

603489678

50

50

Místnost s kuchyňkou a WC

12.1.

Police

ZŠ Police

Drahomír Buksa, řed.

571 637 230

36

65

Učebny. Bez lůžek.

12.2.

Police

Pohostinství - sál

Karel Hlavica, starosta

571637200

40

0

Restaurace včetně sálu bez lůžek

12.3.

Police

Kabiny TJ Police

Karel Hlavica, starosta

571 637 200

16

0

Samostatné místnosti kabin bez lůžek

13.

Střítež n.B.

Sokolovna

Martin Beneš

starosta

571 634 224

40

40

Tělocvična.Bez lůžek

14.1.

Val. Meziříčí

ZŠ Křižná

Tomáš Najman, řed.

571 622 546

600

1000

Tělocvična, ostatní prostory. Bez lůžek.

14.2.

Val. Meziříčí

budova býv. ZŠ Podlesí

MěÚ,odbor majet. správy

 

50

0

Učebny. Bez lůžek.

14.3.

Val. Meziříčí

ZŠ Šafaříkova

Milan Hendrych, řed.

571 611 168

120

700

Tělocvična, ostatní prostory. Bez lůžek.

14.4.

Val. Meziříčí

ZŠ Masarykova

Otto Medek, řed.

571 614 764

390

800

Tělocvična, ostatní prostory. Bez lůžek.

14.5.

Val. Meziříčí

ZŠ Masarykova, pobočka Krhová

Ivana Pavlicová, řed.

571 633 022

70

80

Tělocvična. Bez lůžek.

14.6.

Val. Meziříčí

ZŠ a MŠ  Poličná

Jiří Papež, řed.

571 622 144

157

350

Tělocvična, ostatní prostory. Bez lůžek.

14.7.

Val. Meziříčí

ZŠ Vyhlídka

Daniela Miklová, řed.

571 614 221

470

850

Tělocvična, školní družiny, ostatní prostory. Bez lůžek.

14.8.

Val. Meziříčí

ZŠ Žerotínova

Milan Kardoš, řed.

571 621 568

385

600

Tělocvična, ostatní prostory. Bez lůžek.

14.9.

Val. Meziříčí

ZŠ a MŠ Křižná

Drahomíra Chytilová, řed.

571 622 346

58

0

Tělocvična, ostatní prostory. Bez lůžek.

14.10.

Val. Meziříčí

ZŠ Salvátor

Ing. Hynek Mikušek

571 611 779

90

0

Učebny a družina s přísl. Bez lůžek.

14.11.

Val. Meziříčí

Gymnázium Fr. Palackého

Jan Trčka, řed.

571 613 318

389

550

Tělocvična, učebny. Bez lůžek.

14.12.

Val. Meziříčí

OA, SOŠ, VOŠ

Aleš Kubíček, řed.

571 611 707

433

360

9 učeben + tělocvična. Bez lůžek.

14.13.

Val. Meziříčí

Stř. prům. škola stavební

Jindra Mikuláštíková, řed.

571 751 021, 011

21 pokojů/60 osob

600

Internát. Včetně lůžek a přísl.

14.14.

Val. Meziříčí

SPŠS – býv. SOU stavební

Jindra Mikuláštíková, řed.

571 751 021, 011

30

0

3 učebny. Bez lůžek.

14.15.

Val. Meziříčí

SPŠS – jídelna na Vrbenské

Jindra Mikuláštíková, řed.

571 751 021, 011

0

1000

Výdej stravy a rozvoz stravy.

14.16.

Val. Meziříčí

Stř. uměleckoprůmyslová škola sklářská a Stř. odborné učiliště sklářské

Dana Budayová, řed.

571 675 563

37 pokojů/100 osob + 96

0

Internát, učebny. Internát s lůžky a přísl.

14.17.

Val. Meziříčí

Integrovaná stř. škola a centrum odborné přípravy

Petr Pavlůsek, řed.

571 685 222, 227

65 pokojů/130 osob + 60

700

Internát s lůžky a přísl.

14.18.

Val. Meziříčí

Kulturní zařízení města

Roman Štěrba, řed.

571 684 111, 567

3 pokoje/11 osob

0

Hotelové ubytování.

14.20.

Val. Meziříčí

Středisko volného času Domeček

Hana Holčáková, řed.

571 622 243

374

0

Učebny, klubovny. Bez lůžek.

14.21.

Val. Meziříčí

Hotel Apollo

Libuše Krůčková

571 622 020

30

30

Hotelové ubytování.

14.22.

Val. Meziříčí

Hotel Panáček

 

 

20

60

Hotelové ubytování.

14.23.

Val. Meziříčí

Penzion Na košíkárně

Pavel Býma

571 627 286

20

200

Hotelové ubytování.

14.24.

Val. Meziříčí

Ubytovna Calver

p. Svačina

571 613 037

60

0

Ubytovna.

14.25.

Val. Meziříčí

Ubytovna Zašovská

Radka Fojtíková

571 615 326

120

0

Ubytovna.

14.26.

Val. Meziříčí

Ubytovna TK Deza

Jana Válečková

571 611 030

723 112 267

24

0

Ubytovna.

14.27.

Val. Meziříčí

Ubytovna DIAMANT UNIPOOL sr.o.

Jaroslav Lukáš

 

 

 

Ubytovna

14.28.

Val. Meziříčí

Ubytovna kasárna

Ladislav Kostka

722 941 484

40

0

Ubytovna

15.1.

Velká Lhota

Ubytovna Církve bratrské

Radek Palacký, kazatel

571 646 030

30

50

Ubytovna.

15.2.

Velká Lhota

Obecní dům

Jarmila Melichaříková, starostka

571 638 010

602 511 349

50

80

Zasedací místnost OÚ a restaurace včetně kuchyně. Bez lůžek.

15.3.

Velká Lhota

Bývalá škola na Malé Lhotě

Jarmila Melichaříková, starostka

571 638 010

602 511 349

30

0

Učebny. Bez lůžek.

16.

Zašová

ZŠ Zašová

Jaromír Krčmář, řed.

571 634 038, 555

200

400

Tělocvična, ost. prostory. Bez lůžek.

 

Tabulka sjednocující údaje z Havarijního plánu C-7-2, C-7-11, C-7-12 a údaje potřebné pro Plán nouzového přežítí obyvatelstva.

 

Stravování osob bude zajištěno: dovozem stravy

Evakuace a zásobování bude upřesněno po zpracování Evakuačního plánu a Plánu nouzového přežití správního obvodu ORP Val. Meziříčí – zpracovává OKŘ.

 

EVAKUACE ZVÍŘAT

Původní ustájení

Způsob přemístění

ZD v Kelči – evakuace zvířat

Vlastní síly ZD

VZOD Zašová – evakuace zvířat

Vlastní síly VZOD

Útulek pro psy

TS Val. Mez. +420 571 674 527


Ohrožený objekt

Způsob přemístění osob

Místo uložení věcí

Způsob ostrahy

Bečva

Sběrné suroviny

 

 

 

ČOV Valašské Meziříčí

 

 

 

DEZA a.s. – energetika , VH

 

 

strážní služba ANIM PLUS

EG – PLUS

 

 

vlastními silami

CELSPED

 

o patro výše

vlastními silami

SPEDOS s.r.o.

auty

 

Elektronické zabezp., PCO

Technické služby Val. Mez.

auty

určí Měst. Ú.

elektro ostraha MEBES Zašovská

LV Trans s.r.o.

auty

Juřinka

strážní služba

dopravní f.

 

Loděnice TJ Val. Meziříčí

auty

trvalé bydliště kontaktní osoby

vlastními silami

 

 

Posad a.s.

----------

-------------------------

Elektronické zabezp., PCO

Obalovna Alpine

auty

 

strážní služba

Zahrádkářská kolonie

 

 

Policie ČR, městská policie

Krásno n/B

 

RD nad soutokem Juhyně a Bečvy

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

 

Vsetínská Bečva

ZŠ+MŠ Poličná

 

o patro výše

městská policie

ČS PHM CARFO PLUS

 

-----------------------

Elektronické zabezp., PCO

Český Telecom Poličná

 

Prázdný objekt

 

SPEDOS s.r.o.

 

o patro výše

Elektronické zabezp., PCO

WENE CZ

 

o patro výše

vlastními silami

Posad

 

 

strážní služba

Portas

 

 

Elektronické zabezp., PCO

Dřevovýroba Rosa

 

 

vlastními silami

ALTO a.s.

 

 

 

Úpravna vody – VaK Vsetín a.s.

 

 

Policie ČR, městská policie

Pizzerie Brňov Martínek

 

 

vlastními silami

Domov důchodců Jarcová

 

 

Policie ČR, městská policie

13 RD – 33 osob

auty

o patro výše

vlastními silami

Rožnovská Bečva

ZŠ + MŠ – ul. Vodní + zvláštní škola

autobus

 

Policie ČR, městská policie

Autobusové nádraží

 

 

Policie ČR, městská policie

SOU stavební – ul. Vrbenská

autobus

 

Elektronické zabezp., PCO

Povodí Moravy – provoz Val. Meziříčí

 

 

vlastními silami

SITA s.r.o. – nebezpečné odpady (areál STV Glass)

 

 

vlastními silami

Koupaliště + tenis. klub

 

 

Policie ČR, městská policie

areál Agrocentrum

 

 

Policie ČR, městská policie

Travols s.r.o.

 

 

Elektronické zabezp., PCO

COBBLER

 

 

vlastními silami

MEZL-JANÍČEK

 

 

vlastními silami

VZOD Zašová

evakuace zvířat

 

vlastními silami

TWW

 

 

Policie ČR, městská policie

MIVES

 

 

Policie ČR, městská policie

ARSIL-CRYSTAL

 

 

Policie ČR, městská policie

Halašta-THYPOL

 

 

Policie ČR, městská policie

Černý potok

DEZA a.s. Val.Meziříčí

 

 

strážní služba ANIM Plus

RD a bytovky na dolním konci
Byniny - levý břeh

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

 

 

 

 

Juhyně

 

 

 

42 RD (126 ohrožených osob)

auty

o patro výše

Policie ČR

ČOV Police

 

 

Policie ČR

Loana Kelč

 

 

vlastními silami

Loučka

ČSR – Líheň-Loučka

 

 

Policie ČR

Český Telecom a.s. Poličná

 

prázdný objekt?

 

Zástavba RD u trati ČD

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

Zdravotní středisko

 

 

Policie ČR

6 RD (23 ohrožených osob)

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

Křivský potok

Bar RICOCHET

auty

 

Elektronické zabezp., PCO

Hospoda Ve dvorečku

auty

 

vlastními silami

ABRAS

 

 

vlastními silami

RD v centru místní části

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

 

 

 

 

Medůvka + Lavný potok

 

 

 

RD mezi tratí ČD  a silnicí I/57

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

Fredos–zahradkářské potřeby

auty

 

vlastními silami

Srní (Krhovský) potok

prodejna KU-PA Krhová

auty

 

ostraha ANIM PLUS s.r.o.

přilehlé RD

auty

 

Policie ČR, městská policie

RD a bytovky na dolním konci trati ČD

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

Autobazar

 

nemá prostory

vlastními silami

Restaurace, penzion U Bundárů

auty

 

vlastními silami

Hrachovecký potok

RD na dolním a horním konci

auty

o patro výše

Policie ČR, městská policie

AREÁL bývalého JZD – firmy

 

 

Policie ČR, městská policie

Ingstav Ostrava a.s.

 

 

vlastními silami

GES – Kneblová Jana

 

 

vlastními silami

Oznice

Škola v přírodě Oznice

autobus

o patro výše

Policie ČR

10 RD pravý břeh (22 osob)

auty

o patro výše

Policie ČR

11 RD levý břeh (32 osob)

auty

o patro výše

Policie ČR

Zašovský potok

Pila Hřiva

 

 

vlastními silami

Zahradnictví

 

 

vlastními silami

Hájovský potok

vodárna

 

 

vlastními silami

Komárovský potok

7 RD (21 ohrožených osob)

auty

o patro výše

Policie ČR

objekt ZD

 

 

vlastními silami

 

Střítežský potok

RD č.p.35-č.p.237

auty

o patro výše

Policie ČR


Organizace dopravy

Na území ORP Valašské Meziříčí může dojít k zaplavení několika významných i místních komunikací (viz kapitola Zaplavované komunikace v SO ORP Valašské Meziříčí). Značení objízdných tras se provádí dle vyhlášky č. 30/2001 Sb., zajišťuje Policie ČR.

NEPRŮJEZDNÝ ÚSEK

NÁHRADNÍ TRASA

Kruhový objezd, křižovatka I/18 a I/35 Krásno

přes obec Krhová příp. místní komunikace v Krásně – ulice u Střelnice, Na Mlynářce, Pod Oborou, Krásenská

st. silnice I/35 v úseku Val. Meziříčí - Zašová

přes N. Jičín – Krhová,

příp. Frenštát p/R, Rožnov p/R nebo Valašská Bystřice – Rožnov p.R.

st. silnice I/57 v úseku Val. Meziříčí - Jarcová

přes Podlesí – Brňov, příp. Velká Lhota -  Bystřička, příp. Rožnov p/R – Val. Bystřici – Vsetín

st. silnice II/150 v Poličné, příp. v Brankách

Od Bystřice p. H. -přes Kunovice, Kelč, Choryni, Val. Mez., příp. z Loučky přes Lázy, Mikulůvku, Jarcovou do VM

st. silnice Val. Mez. - Lhotka nad Bečvou

Po silnici I/18 na křižovatku směr Choryně, přes trať ČD do Lhotky

 

V případě ohrožení drážního tělesa v některém úseku žel. tratí Českých drah bude železniční doprava v dané lokalitě okamžitě přerušena. ČD zajistí náhradní dopravu.

 

 

 

 

 Schéma přenosu informací


Schéma přenosu informací předpovědní povodňové služby

predpovedni povodnova sluzba.png

Zdroj: Věstník MŽP září 2005 - Ročník XV - Částka 9 - Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.


Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby při přirozených povodních

 

hlasna povodnova sluzba pri prirozenych povodnich.png

Zdroj: Věstník MŽP září 2005 - Ročník XV - Částka 9 - Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.


Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby při zvláštních povodních

 

hlasna povodnova sluzba pri zvlastnich povodnich.png

Zdroj: Věstník MŽP září 2005 - Ročník XV - Částka 9 - Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.


Seznam sil a prostředků pro zabezpečovací a záchranné práce

 

SEZNAM SIL PRO ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

ORGANIZACE

POČET SIL

UMÍSTĚNÍ

ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ

Hasičský záchranný sbor Val.Meziříčí

16

Objekt bývalých kasáren Val. Mez.

950681111950681

Povodí Moravy – závod Val.Mez.

6

Val. Meziříčí, Hemy 21 (u bývalé Tesly)

571 613 009, 571 616 387, 571 623 745

Měst.Úřad Val.Mez.

 

Soudní 1221, VM

Ústředna 571 674 111

Obecní úřad Jarcová

 

č.p. 200

571 631 010

Městský úřad Kelč

 

 

Ústředna 571 665 910

Obecní úřad Podolí

 

č.p. 33

571 640 123

Obecní úřad Oznice

 

č.p. 109

571 453 260

Obecní úřad Choryně

 

č.p. 200

571 636 070

Obecní úřad Mikulůvka

 

č.p. 226

571453140

Obecní úřad Zašová

 

č.p. 36

571620927

ZD v Kelči

8

 

571752777

Sběrné suroviny TROJEK s.r.o.

2

Hranická ul.

571 629 227

ČOV Val.Meziříčí

8

Hranická ul.

571 621 642

DEZA a.s.

4

 

571 691 111

Technické služby

10

 

571 611 625

LV Trans       

4

 

571757789

Loděnice TJ

 

 

 

ČS PHM            CAFRO PLUS

2

 

571 613 150

Stavební mechanizace –Nauš

6

 

571621566

Úpravna vody -       VaK Vsetín a.s.

4

 

571484011

SITA s.r.o. – nebezpečný odpad

10

 

571 611 003

COBBLER

4

 

571751771

TWW

4

 

571751319

ARSIL - CRYSTAL

20

 

571 634 876

ČOV Police

2

 

telefonicky

ČOV Kelč

2

 

571 641 131

Loana Kelč

2

 

571 641 870

Vodárna Kelč

2

 

571 641 131

 

 

SEZNAM PROSTŘEDKŮ PRO ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

ORGANIZACE

DRUH MATERIÁLU/TECHNIKA

UMÍSTĚNÍ

ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ

ALPINE stavební společnost CZ,a.s.

 

Nákladní auto-3ks

Bagr-2ks, Nakladač-2ks

El. agregát-3ks, kropící vůz, greader, válec

Val. Mez., Jiráskova 613/13

Tel.: 571 750 111,  571 750 101

Stavební mechanizace VM s.r.o.

Nákladní auto 3,5 t - 4ks

nad 3,5 t – 15 ks

Bagr – 6 ks, Jeřáb – 1 ks

El. agregát – 3 ks

Za Drahou 1293, Val. Mez.,

Tel.: 602 529 585 (Nauš), Dispečer mechanizace: 602 777 958

GES – Kneblová Jana

Bagr Caterpillar – 2 ks

Tranzit, el. centrála

Hrachovec

Tel.: 602 729 033 (Knebl)

Valašské lesotechnické meliorace a.s.

 

Nákladní auto – 6 ks

Bagr –10 ks, Nakladač – 2 ks

AVIA FURGON GRAEDER

Krhová 441

Tel.: 571 633 088

ČSAD Vsetín a.s. – Aleš Ručka

Nákladní auto – 20 ks

Bus - neomezen

Val. Mez, Palackého ul.

Tel. 571 622 581,

ales.rucka@csadvs.cz

TS Valašské Meziříčí s.r.o.,  Ing. Katarina Tongelová

Nákl. kontejner – 3 ks

Nákladní auto do 3,5t – 3 ks

Nakladač – 2 ks

Plošina – 3 ks

M. Alše 833

Tel.: 602 789 177, 571 611 625 , katarina.tongelova@mariuspedersen.cz

Autobusová doprava-

Svoboda Zdeněk

Bus – 3 ks

Krhová 123

Tel.: 571 633 140; 602 748 072

Vast-tercia, s.r.o.,

 

Bagry KOLOVÉ - JCB 4CX; JCB 3CX; PÁSOVÝ – DIMEX; KRÁČEJÍCÍ - MENZIMUCK

NAKLADAČ 3m3 - STALOWA WOLA; nákl. auto nad 3,5 t – 4 ks

Husova 29, VM

Tel.: 608 050 850

608 350665 (Krutílek)

571 616 999

Městské lesy a zeleň spol. s r.o.

AVIA – kontejner

Traktor – 2 ks

Nakladač za traktor

Motorová pila, křovinořez

Na Příkopě, Val. Mez.

tel.,fax: 571 614 676 
GSM 775 554 007
  (Ing. Marek Netolička)

m.netolicka@melesy.cz

VaK Vsetín, a.s., provoz Val. Meziříčí

sklápěč TATRA 815, jeřáb AD 080, UDS 114A, autocisterna LIAZ 8 M3, přívěsné cisterny. Liaz s hydraulickou rukou, AVIA valník (Vsetín) čistění kanalizací tlakovým vozem a vozem KAISER

Smetanova 38, Val. Meziříčí

Tel.: 603 238 085;

571 621 642, p.Fusek — tel.č.571 622 329, mobil +420 605 265 581

EFIOS  a.s., divize stavební

LIAZ valník 8 t+ hydraulická ruka 1ks, TATRA 815 NK, S3 1ks + vlek, UNC 060, CATERPILAR – výkop a nakládka 1ks , Autojeřáby: AD 080, AB 063, AD 28

Val. Mez. V objektu býv. kasáren

Zeman Ondřej 
Tel.: 571 751 111
Mobil: 604 295 559
E-mail: 
doprava@efios.cz

COBBLER, s.r.o.

Tatra 815 sklápěč a Tatra 815 s rukou, bagry Broyt, Caterpilar,Komatsu, buldozer S 130

Zašová – Luhy

 

p. Janyška

571 751 773

(jen v pracovní době)

777 729 410

POSAD

jeřáby 8 – 28  t, nákl. auta

Val. Meziříčí

p. Jiří Posad

571 757 982 (vrátnice)

602 533 195

(mimo prac. dobu)

Povodí Moravy s.p.

 

VM Hemy

Tel. 571 613 009

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje, požární
stanice Valašské Meziříčí 

Hasičská technika, hydraulické nůžky, terénní auta, gumové čluny

Železničního vojska 1347
Valašské Meziříčí

Tel. 950 681 111, 112

Zemědělské družstvo Kelečsko

 

 

Traktory, nákladní auta, čelní nakladače,

Kelč 269

Tel. 571 752 777; 571 752 737

 

SEZNAM SIL PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE

ORGANIZACE

POČET SIL

UMÍSTĚNÍ

ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, požární stanice Valašské Meziříčí

 

ul. Železničního vojska 1347

Valašské Meziříčí

Tel. 950 681 111, 112

Policie ČR Valašské Meziříčí

 

ul. Vsetínská 378

Valašské Meziříčí

Tel. 974 680761, 158, 112

Policejní stanice Kelč

 

Kelč

Tel 571 641 101, 571 641 731

Městská policie       Valašské Meziříčí

 

Tolstého 1138

Valašské Meziříčí

Tel 571 611 111

Lékařská pohotovost

 

Městská nemocnice

ul. U Nemocnice 980

Tel 571 758 111

Vodní záchr. služba

 

 

Zlín - Dalibor Řezníček, bří. Sousedíků 1074, 760 01 Zlín

Tel. 602 530 326, 607 962 589

Kynologický klub TART ve Valašském Meziříčí

 

v bývalých kasárnách Valašské Meziříčí

Aleš Fiala 775 202 394

ČSS – Speleologická záchranná služba

 

STANICE SZS MORAVA, Karel Kučera, velitel st.

Přivolání přes 150, 112, 777 610 810, 720 122 618

 

 

SEZNAM PROSTŘEDKŮ PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE

ORGANIZACE

TECHNIKA

UMÍSTĚNÍ

ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ

ČSAD

autobusy

areál ČSAD, Palackého ul.

Tel. 571 622 581,

ales.rucka@csadvs.cz

HZS Zlínského kraje

2 čluny s motorovým pohonem

Železničního vojska 1347
Valašské Meziříčí

Tel. 950 681 111, 112

 


Kontakty na důležité organizace


HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE

(požární stanice Valašské Meziříčí)
Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1347

spojovatel:  +420 950 681 111                                                tel.: 150                 

 

Policie ČR

Policie ČR - Obvodní oddělení Valašské Meziříčí

Vsetínská 378, 757 01 Valašské Meziříčí

ústředna : +420 974 680 761                                                  tel.: 158

fax: +420 974 680 768

 

Městská policie Valašské Meziříčí

Městská policie Valašské Meziříčí

Křížkovského 103, Valašské Meziříčí

tel: +420 571 611 111

 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (pobočka Valašské Meziříčí)

U Nemocnice 1511, 757 01  Valašské Meziříčí

 tel: +420 571 610 876                                                              tel.: 155

 

 

Tísňová volání                                                                        tel.: 112

 

ČEZ, a.s.

Zákaznická linka 840 840 840

Poruchová linka Skupiny ČEZ tel.: 840 850 860 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu)

Zasílací adresa: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzeň

 

 

RWE Energie, a.s.

Zákaznická linka 840 113 355

Pohotovost plyn                                                                             tel.: 1239
Adresa: RWE Energie, a.s., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

 

 

Technické služby města Valašské Meziříčí

TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Adresa: M. Alše 833, Valašské Meziříčí, 751 01

tel.: +420 571 611 625

 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
mobil: +420 603 806 353

Adresa: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Tabulkový přehled důležitých kontaktů

 

ORGANIZACE

ADRESA

KONTAKT (tel.)

ČHMÚ, pobočka Ostrava

K myslivně 3/2182,

708 00 Ostrava-Poruba

ústředna:

+420 596 900 111

Hydroprognóza: 

+420 596 900 261

Meteoprognóza: 

+420 596 900 259

Vedoucí oddělení hydrologie:

+420 596 900 237

chmi@chmi.cz

Povodí Moravy, s.p. – závod Horní Morava , provoz Valašské Meziříčí

Hemy 21,

751 01 Valašské Meziříčí

+420 571 685 091

provozvalmez@pmo.cz

Lesy ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, 755 18 Vsetín

+420 571 489 836, +420 571 489 832

Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.

U Nemocnice 980

751 01  Valašské Meziříčí

+420 571 758 111

vlasta.sebestova@valmez.cz

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

pobočka Valašské Meziříčí

U Nemocnice 1511

751 01  Valašské Meziříčí

155

+420 571 610 876

libuse.dvorakova@zzszlin.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín

Ul. 4. května 252

755 01 Vsetín

71413029 Fax: 571413030 email: vsetin@cervenykriz.eu

Hasičský záchranný sbor, požární stanice Valašské Meziříčí

Železničního vojska 1347, 751 01 Valašské Meziříčí

150

tel.: 950 681 111
fax: 950 681 333

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

+420 950 670 111

 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín

ulice 4.května 287
755 01 Vsetín

tel.: 571 498 011

fax: 571 498 077

khs.vs@khszlin.cz

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj pracoviště Valašské Meziříčí

Hranická 430

751 01 Valašské Meziříčí

+420 571 622 580,

+420 571 622 580

Městská policie Valašské Meziříčí

Tolstého 1138,

751 01 Valašské Meziříčí

156,+420 571 611 111

+420 724 309 052

mp@muvalmez.cz

Policie ČR, Obvodní oddělení Valašské Meziříčí

Vsetínská 378,

751 01 Valašské Meziříčí

158

+420 974 680 761

vsoopvalme@mvcr.cz

Policie ČR, Obvodní oddělení Valašské Meziříčí, Policejní stanice Kelč

Kelč 241

756 43 Kelč

158

+420 974 680 761

vsoopvalme@mvcr.cz

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Jasenická 1106, 755 11 Vsetín

+420 571 484 041

+420 571 484 011

vakvs@vakvs.cz

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.- Valašské Meziříčí

Smetanova 38,

751 01 Valašské Meziříčí

+420 571 621 642,

+420 603 242 167

 

TS Valašské Meziříčí

M. Alše 833, 751 01 Valašské Meziříčí

+420 571 611 625

RWE, Vsetín

Štefánikova 2090/4

74101 Nový Jičín

+420 556 701 645 (1040, 1239)

+420 595 143 440

info@rwe.cz

ČEZ, a.s.

Sokolská 45

751 01 Valašské Meziříčí

840 840 840, 840 850 860

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

Jiráskova 35

757 01  Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou

tel.: +420 571 612 102,

fax: +420 571 612 114

susvs@susvs.cz

JSDH Hrachovec

Hrachovec

150

JSDH Juřinka

Juřinka

150

JSDH Krhová

Krhová

150

JSDH Lhota u Choryně

Lhota u Choryně

150

JSDH Podlesí

Podlesí

150

JSDH Poličná

Poličná

150

ČRS MO Kelč

Kelč 370

731076430

ČRS MO Choryně

Choryně

602586504

ČRS MO Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí 279

571622666

 

 

Evidence povodní

Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Dokumentací o povodni jsou zejména:

·           záznamy v povodňové knize,

·           průběžné zaznamenávání spadlých srážek,

·           průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků,

·           označování nejvýše dosažené hladiny vody,

·           zaměřování a zakreslování zátopy,

·           monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění,

·           fotografické snímky a filmové záznamy,

·           účelové terénní průzkumy a šetření,

·           vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

 

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech.

Do povodňové knihy se zapisují zejména informace:

·         v době mimo povodeň:

        zápisy o povodňových prohlídkách a preventivních opatřeních na vodních tocích a vodních dílech,

·         v době povodně:

        doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,

        doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání,

        datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,

        datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,

        datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,

        doslovné znění příkazů povodňového orgánu,

        popis provedených opatření,

        výsledky povodňových prohlídek.

 

Zprávu o povodni zpracovávají povodňové orgány obcí a správci postižených vodních toků. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

 

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

 

Správci drobných vodních toků zpracovávají zprávu o povodni na základě provedené prohlídky vodního toku. Ve správě dokumentují zjištěný rozsah a výši povodňových škod a posuzují účelnost provedených opatření. Zprávu o povodni předkládají povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností (ORP Valašské Meziříčí), správci povodí (Povodí Moravy, s.p.) a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

 

Subjekty, které mají tuto povinnost, zpracovávají zprávu o povodni do 3 měsíců po proběhnutí povodně. V případě rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po ukončení povodně. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje správce povodí (Povodí Moravy, s.p.) a z hlediska hydrologického, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

 

Po povodni Povodí Moravy, s.p. vyžaduje zprávu od povodňových orgánů pověřených obcí a správců drobných vodních toků ve správním obvodu.