Identifikační údaje

 

Objednatel

obchodní jméno:                    Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko –    Kelečsko

adresa sídla:                           Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí

IČ:                                           709 56 545

zastoupené:                            Jiřím Částečkou, předsedou Rady Svazku obcí

jednající:                                 Ing. Daniel Šulák, tajemník Svazku obcí

 

 

kontaktní údaje:                    

telefon:                                   +420 571 674 306, +420 602 709 659

email:                                     sulak@muvalmez.cz  

 

 

Zpracovatel

 

ŠINDLAR s.r.o.

Stavby vodního hospodářství

a krajinného inženýrství

 

obchodní jméno:                     ŠINDLAR s.r.o.

adresa sídla:                           Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ:                                           26003236

DIČ:                                         CZ26003236

registrace:                              Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci             Králové oddíl C, vložka 19512

jednající:                                 Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

 

kontaktní údaje:                    

telefon:                                   +420 495 402 560 

fax:                                          +420 495 402 566

e-mail:                                    sindlar@sindlar.cz

http:                                        www.sindlar.cz

 

 

 

Obchodní jméno:                                T-MAPY spol. s r.o.

 

adresa sídla:                              Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 3

 

kontaktní údaje:

telefon:                                      +420 498 511 111

fax:                                             +420 495 513 371

e-mail:                                       info@tmapy.cz

http:                                           http://www.tmapy.cz

 

Pracovní skupina

 

Zhotovitel: 

                       

                        ŠINDLAR s.r.o.

 

·           Mgr. Jan Zapletal: vedoucí oddělení studií a informatiky; koordinace prací

·           Ing. Jitka Říhová: vedoucí zakázky; koordinace prací, GIS projekty, vyhodnocení podkladů, textová zpráva 

·           Pavla Novotná: GIS projekty a výkresy

 

 

            T-MAPY spol. s r.o.

 

·         Ing. Tomáš Kunart: zpracování digitalizace povodňového plánu

                                                                      

 

 

Související legislativní předpisy

Základní předpisy

Zákon

č. 254/2001 Sb.

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hlava IX Ochrana před povodněmi:   

§ 64 Povodně              

§ 65 Povodňová opatření

§ 71 Povodňové plány

§ 77, 78, 79 Povodňové orgány

§ 82 – 85 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Zákon

č. 150/2010 Sb.

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 128/ 2000 Sb.

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 239/2000 Sb.

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

§ 3, 4, 5 složky integrovaného záchranného systému

§ 15, 16 postavení a úkoly obce a starosty při přípravě na MU a při provádění záchranných a  likvidačních prací

§ 23, 24, 25 povinnosti právnických a fyzických osob při MU

Zákon

č. 240/2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů

§ 3 stav nebezpečí

§ 21, 22, 23 orgán krizového řízení – obec, povinnosti starosty

§ 29 – 32 povinnosti právnických a fyzických osob za KS

Zákon

č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 133/1985 Sb.

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 183/2006 Sb.

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška MZe

č. 471/2001 Sb.

o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe

č. 470/2001 Sb.

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe

č. 236/2002 Sb.

o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška MZe

č. 292/2002 Sb.

o oblastech povodí

Vyhláška MZe

č. 590/2002 Sb.

o technických požadavcích na vodní díla

Nařízení vlády

č. 36/2003 Sb.

kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe

č. 24/2011 Sb.

o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyhláška MZe

č. 216/2011 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

 

Obnova postiženého území

Zákon

č. 12/2002 Sb.

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Vyhláška

č. 186/2002 Sb.

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

 

 

 

 

Metodické pokyny

Metodický pokyn MŽP č. 10/98

věstník č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie

Metodický pokyn MŽP č. 11/98

věstník č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích

Metodický pokyn MŽP č. 24/99

věstník č. 4/1999

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Metodický pokyn MŽP č. 11/98

věstník č. 5/1998

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích

Metodický pokyn MŽP č. 3/00

věstník č. 7/2000

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

Metodický pokyn MŽP č. 15/05

věstník č. 9/2005

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Metodický pokyn MŽP č. 14/05

věstník č. 9/2005

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní

 

           

Právní předpisy v oblasti krizového řízení

Zákon

č. 240/ 2000 Sb.

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č.239/ 2000 Sb.

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

č. 219/1999 Sb.

o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

č. 462/2000 Sb.

k provedení § 27 odstavec 8 a § 28 odst. 5 zák. č. 240/2000Sb.

Metodický pokyn MŽP

červenec 2000/č.7

Stanovení zvláštních účinků za povodní a jejich začlenění do povodňových plánů

Metodický pokyn MV

PO 4537/IZS-2001

kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce

 

 

 

 

 

Legislativní předpisy – interaktivní odkazy

 

Zákony

 

Zákon č. 133/1985 Sb.

Příloha k zákonu č. 133/1985  Sb.

 

Zákon č. 105/1991 Sb.

 

 

Zákon č. 219/1999 Sb.

 

Poznámky pod čarou

Zákon č. 128/ 2000 Sb.

 

Poznámky pod čarou

Zákon č. 129/2000 Sb.

 

Poznámky pod čarou

Zákon č. 131/2000 Sb.

Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb.                                    

Poznámky pod čarou

Zákon č. 239/ 2000 Sb.

 

Poznámky pod čarou

Zákon č. 240/ 2000 Sb.

 

Poznámky pod čarou

Zákon č. 258/2000 Sb.

Příloha č. 1 k zákonu č. 258/2000 Sb.

Poznámky pod čarou

 

Příloha č. 2 k zákonu č. 258/2000 Sb.

 

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 258/2000 Sb.

 

Zákon č. 254/2001 Sb.

Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb.

Poznámky pod čarou

 

 Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.

Zákon č. 12/2002 Sb.

 

Poznámky pod čarou

Zákon č. 183/2006 Sb.

Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.

Poznámky pod čarou

Zákon č. 150/2010 Sb.

 

 

 

Vyhlášky a nařízení

 

Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.

Poznámky pod čarou

 

Příloha č. 2 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.

 

Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

Poznámky pod čarou

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 471/2001 Sb.

 

 

 

 

Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb.

Poznámky pod čarou

Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb.

Příloha k vyhlášce MZe č. 590/2002 Sb.

Poznámky pod čarou

Nařízení vlády č. 36/2003 Sb

 

 

Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Poznámky pod čarou

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

 

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

 

   Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb.

   Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb.

 

Termíny a definice

 

V textu jsou použity termíny podle ČSN 75 0101 a ČSN 73 6530

 

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností v daném území v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Povodňovým plánem se řeší ochrana určitého území.

 

Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působnotí obsahuje přehled hydrologických údajů na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, možný rozsah záplav N- letých velkých vod, max. známé povodně na celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností, organizace předpovědní a hlásné povodňové služby jako nástroje vyrozumívání a získávání potřebných informací pro svou operativní činnost. Dále odkazy na dokumentaci krizového řízení, kde je bilanční přehled o počtech a vybavení všech dostupných sil a prostředků integrovaného záchranného systému a ostatních využitelných sil a prostředků na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v jejich dislokačním členění pro zabezpečovací a záchranné práce. Jedná se o plán opatření organizačního a operativního pojetí s výrazným prvkem řídícího, součinnostního a koordinačního charakteru. Jde o dokument umožňující organizovaně řídit a usměrňovat poskytování pomoci zasaženým a postiženým lokalitám ve správním území obce s rozšířenou působností. Předpokládá se i účinná pomoc sousedním správním obvodům obcí s rozšířenou působností. Jako přílohy jsou vybrané části povodňových plánů obcí a významných nemovitostí. Řešení zvláštních povodní je obsaženo v samostatném Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní pro správní území obce.

 

Nebezpečí povodně: situace vzniklé zejména při

·         dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;

·         déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;

·         vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Přirozená povodeň: povodeň způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů, kdy dojde k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody; přirozenou povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

 

Zvláštní povodeň: povodeň způsobená umělými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

 

Blesková povodeň: povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém deštia je typická pro  horské a podhorské oblasti. Může se vyskytovat i tam, kde nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy (například rozsáhlé zpevněné plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací, příp. intenzivní srážky na území s nasyceným půdním profilem po předchozích dlouhotrvajících srážkách). Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h a 60 mm/5h a více srážek. V červnu 2009 postihly území České republiky. Nejvíce postiženými obcemi se staly Polom, Bělotín, Nový Jičín a Lipník nad Bečvou. V květnu a červnu 2010 zasáhly BP východní a severní Moravu, v červenci a srpnu 2010 severní Čechy.

 


Vysvětlivky zkratek:

 

č. p.

ČÍSLO POPISNÉ

ČČK

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

ČHMU

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ČOV

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

dPP

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN

dtto

ROVNĚŽ, PRÁVĚ TAK, TOTÉŽ

HOZ

HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

HZS

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

ISZ

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

JSDH

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

k.ú.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ

KÚ OK

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

LČR

LESY ČESKÉ REPUBLIKY

MěÚ

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MP   

MĚSTSKÁ POLICIE

MANIPULAČNÍ ŘÁD

MVE  

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA

MZe

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MŽP      

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OPIS

OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

OPIS HZS OK

 

KRAJSKÉ OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ORP

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

OBECNÍ ÚŘAD

PA    

POVODŇOVÁ AKTIVITA

PBPO

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

PK   

POVODŇOVÁ KOMISE

PP  

POVODŇOVÝ PLÁN

PPO

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ

RD

RODINNÝ DŮM (RODINNÉ DOMY)

ř. km

ŘÍČNÍ KILOMETR

ŘSD ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

s.p.

STÁTNÍ PODNIK

SO

SPRÁVNÍ OBVOD

SPA      

STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY                                                

TBD    

TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOZOR

UP        

UCELENÉ POVODÍ

VD      

VODNÍ DÍLO

VHD

VODOHOSPODÁŘSKÝ DISPEČINK POVODÍ MORAVY, S.P.

VHP

VODOHOSPODÁŘSKÝ PROVOZ POVODÍ MORAVY, S.P.

 

 

 

 

 

 

Povodňová komise ORP Valašské Meziříčí

 

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta obce a zároveň je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců ORP zařazených do obecnícho úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popř. pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňová komise ORP Valašské Meziříčí za povodně zasedá na MěÚ Valašské Meziříčí v v budově Městského úřadu Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí.

 

 

Povodňový orgán (povodňová komise) obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu (povodňové kiomisi) Zlínského kraje.

 

Povodňový plán Zlínského kraje je k dispozici na internetové adrese:

http://povoden.kr-zlinsky.cz/

 

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími dle správního řádu.

 

Seznam členů povodňových komisí je uveden v příloze.