Orgány svazku

 • valná hromada svazku
 • rada
 • kontrolní komise

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku a je  složena ze zástupců členů svazku. Do její působnosti patří změna stanov, rozhodování o členksých příspěvcích a členech svazku, volba a odvolání členů, předsedy a mistopředsedy rady, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, volba a odvolání členů kontrolní komise aj.

Rada je výkonným orgánem svazku. Řídí činnost svazku v období mezi valnými hromadami a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech náležitostech svazku, pokud nejde o věci stanovami svazku svěřené do působnosti valné hromady. Předseda rady jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek.

 • Bc. Robert Stržínek, předseda rady (starosta Valašské Meziříčí)
 • Ing. Karel David, místopředseda rady (starosta Kelče)
 • Karel Hlavica, člen rady (starosta Polic)
 • Jiljí Kubrický, člen rady (starostka Zašové)
 • PaedDr. Yvona Wojaczková, člen rady (místostarostka Valašské Meziříčí)

Kontrolní komise je volena valnou hromadou. Provádí inventuru majetku, podává zprávu o plnění usnesení valné hromady.

 • Ing. Martin Beneš,předseda kontrolní komise (starosta Stříteže nad Bečvou)
 • Ing. arch. Jaromír Zavadil, člen kontrolní komise (starosta Lešné)
 • Ing. Ivo Veselý,člen kontrolní komise (starosta Jarcové)

Výkonným pracovníkem je v současné době tajemník Mikroregionu, který zpracovává veškerou agendu, ale i rozvojovou činnost, včetně dotačních titulů ať už investičních i neinvestičních. Tento pracovník spadá pod město Valašské Meziříčí, jeho vytížení je v rámci popisu pracovních činností zhruba 1/3 pracovní doby, což je vzhledem k objemu zejména projektů neudržitelný stav. Částečně na agendě spolupracují rovněž projektoví manažeři placeni městem, kteří se podílejí na zpracování administrace zejména k investičním akcím. Vzhledem k rozsahu požadavků, ať už jednotlivých starostů (obcí), tak vzhledem k plánovaným rozvojovým projektům Mikroregion plně podporuje teze představené Svazem měst a obcí. Zmíněná iniciativa by představovala velkou pomoc při realizaci rozvojových projektů Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

Program Valné hromady 2.6.2017

Usnesení Valné hromady 2.6.2017

Program Valné hromady 17.3.2016

Usnesení Valné hromady 17.3.2016

Program Valné hromady 22.6.2016

Usnesení Valné hromady 22.6.2016

Program Valné hromady 31.8.2016

Usnesení Valné hromady 31.8.2016

Program Valné hromady 25.11.2016

Usnesení Valné hromady 25.11.2016

Program Valné hromady 22.3.2017