Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III“,
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022985, je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu:                             Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III

Registrační číslo projektu:          CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022985

Příjemce:                                          DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace projektu:              01.08.2022 – 30.11.2023

Celkové náklady projektu:           2.083.256,00 Kč

Výše dotace:                                     1.979.093,20 Kč

Kontaktní osoba: 
Ing. Václav Valčík
manažer projektu
mobil: +420 602 777 362
e-mail: valcik@muvalmez.cz

MAP
Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP III je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství2 napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

 

1. Aktuality

11.05.2023 – Pozvánka na workshop Práce s informacemi a digitálními technologiemi

Dne 5. 6. 2023 se od 7:30 hod. v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše uskuteční workshop na téma PRÁCE S INFORMACEMI A DIGITÁLNÍMI TECHNOLOGIEMI. Akce je určena pro pedagogické pracovníky se zájmen o čtenářskou gramotnost a mediální vzdělávání.
Workshop je rozdělen na dopolední – přednáškovou část a odpolední – skupinové workshopy. Kapacita přednáškového sálu je max. 60 účastníků.
Přihlášení na akci je možné do 29. 5. 2023 přes on-line formulář: https://1url.cz/yry3Z
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jana Kapounka (jan.kapounek@krzlinsky.cz, tel.: 577 043 722, mob.: 735 744 028).

18.10.2022 – Poprvé se sešel Řídící výbor projektu MAP III

V pondělí 17. října 2022 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnilo první jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III, který je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

Řídící výbor MAP III je hlavním pracovním orgánem partnerství v území a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP, který je klíčovým dokumentem pro rozvoj vzdělávání v mikroregionu. Mezi členy Řídícího výboru MAP III jsou například zástupci zřizovatelů škol, vedení škol, pedagogů, Národního pedagogického institutu ČR, ale také rodičů a dalších skupin a organizací, které mají vliv na oblast vzdělávání.

Na prvním jednání si, mimo jiné, Řídící výbor MAP III zvolil svého předsedu, kterým se stal starosta obce Branky František Svoboda. Došlo rovněž k ustavení pracovních skupin, které se budou zabývat oblastmi rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti, podpory rovných příležitostí, financováním a dalšími oblastmi vzdělávání.

01.09.2022 – Začátek školního roku 2022/2023

01.08.2022 – Začátek projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III“

Od 1. srpna 2022 začíná realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III (MAP III), který realizuje Dobrovolný svazek obcí mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělává dětí a žáků v oblasti předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Do realizace MAP III je zapojeno celkem 35 škol z ORP Valašské Meziříčí. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských, základních a základních uměleckých školách.

Projekt MAP III navazuje na předcházející čtyřletý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II (MAP II), který byl v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko realizován v letech 2018 – 2022. Oba projekty byly podpořeny Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání.

2. Konzultační proces

V této sekci jsou průběžně uveřejňovány materiály a dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. Termíny pro sdělení námětů a připomínek jsou vždy pevně stanoveny konkrétním datem a časem, uveřejněným při zahájení daného konzultačního procesu. Podněty a připomínky je možné zasílat na e-mail: valcik@muvalmez.cz

Na výše uvedený e-mail je možné zasílat nejen podněty a připomínky ke konkrétním materiálům a dokumentům zařazených do konzultačního procesu, ale také dotazy a připomínky k celému projektu.

Děkujeme za váš čas a spolupráci.

Probíhající konzultační proces:

V současné době neprobíhá žádný konzultační proces.

Ukončené konzultační procesy:

3. Řídící výbor MAP III

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III“ má dvacet členů (viz Dokumenty projektu MAP III – Složení Řídícího výboru MAP III).

Předseda Řídícího výboru MAP III:                                                                                                          Mgr. František Svoboda                                                                                                                           starosta obce Branky

4. Realizační tým MAP III

Realizační tým MAP III poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.

5. Pracovní skupiny

Jedním z pracovních orgánů projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III“ jsou pracovní skupiny. Řídící výbor MAP III zřídil celkem pět pracovních skupin (PS), z nichž jsou čtyři pracovní skupiny zřizovány povinně a jedna pracovní skupina je volitelná.

Pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • Pracovní skupina pro další témata

5.1 PS pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru MAP III.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                          Ing. Josef Matocha                                                                                                                                          e-mail: matocha@muvalmez.cz

5.2 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Karolína Holl, DiS.                                                                                                                                e-mail: karolina.holl@muvalmez.cz

5.3 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Milan Hendrych                                                                                                                                       e-mail: skola@zssafarikova.cz

5.4 PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání a rovněž také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Vedoucí pracovní skupiny:
Alena Střítezská
e-mail: stritezska@muvalmez.cz

5.5 PS pro další témata

PS pro další témata je volitelnou pracovní skupinou. Pracovní skupina se zabývá rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a rozvojem sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                        Mgr. Michaela Šuláková
e-mail: sulakova@muvalmez.cz

6. Místní lídři

Místní lídři jsou výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkoušejí nové metody a přístupy a vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Ivana Tlapáková
 • Olga Garzinová
 • Mgr. Karolína Holl, DiS. (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Mgr. Milan Hendrych
 • PhDr. Milena Medková (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro další témata

 • Mgr. Jiří Pernický
 • Jan Kopřiva (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu zdělávání)

7. Dokumenty projektu MAP III

Organizační struktura MAP III

Složení Řídícího výboru MAP III

Seznam PS a jejich členů

Komunikační plán MAP III

Identifikace dotčené veřejnosti MAP III

Identifikace místních lídrů

8. Dokumenty Řídícího výboru MAP III

Jednání Řídícího výboru MAP III:

2. jednání Řídícího výboru MAP III – 19.12.2022

2. ŘV MAP III – 19.12.2022 – pozvánka

2. ŘV MAP III – 19.12.2022 – zápis

1. jednání Řídícího výboru MAP III – 17.10.2022:

1. ŘV MAP III – 17.10.2022 – pozvánka

1. ŘV MAP III – 17.10.2022 – zápis

Důležité dokumenty:

Statut Řídícího výboru MAP III

Jednací řád Řídícího výboru MAP III

Dodatek č. 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP III

Dodatek č. 2 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP III

9. Dokumenty Realizačního týmu MAP III

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty Realizačního týmu MAP III.

10. Dokumenty pracovních skupin

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty pracovních skupin.

11. Informační zpravodaj projektu MAP III

V současné době není uveřejněn žádný informační zpravodaj projektu MAP III.

12. Publicita a média

Články:

Poprvé se sešel Řídící výbor MAP III
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 18.10.2022)

Startuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí III
(Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 03.08.2022)

Videa: