Zefektivnění komunikace s veřejností v MVM-K

Zefektivnění komunikace s veřejnotí v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Projekt „Zefektivnění komunikace s veřejností v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016881, je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:

Zefektivnění komunikace s veřejností v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Registrační číslo projektu:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016881

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zefektivnění komunikace veřejné správy směrem k veřejnosti realizací opatření v oblasti Přívětivého úřadu, a to vytvořením Komunikační strategie Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, pořízením 9 kusů elektronických úředních desek do 8 členských obcí a modernizací oficiálních internetových stránek 4 členských obcí daného dobrovolného svazku obcí. To bude doplněno souvisejícím školením na téma Metody komunikace s veřejností za využití moderních technologií.

Období realizace projektu:

1.2.2021 – 31.1.2023

Cíl projektu:

Cílem projektu je zrealizovat v době 2leté fyzické realizace projektu za využití odborných pracovníků a externích nákupů a služeb opatření Přívětivého úřadu za účelem zlepšení komunikace veřejné správy v rámci Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko směrem k veřejnosti.

Dílčími cíli jsou:

  • tvorba 1 nového strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci veřejné správy směrem k veřejnosti napříč celým územím dobrovolného svazku obcí
  • modernizace webových stránek 4 členských obcí dobrovolného svazku obcí, u nichž byla definována potřeba jejich rozšíření, responzivity a dalších proklientských úprav
  • zajištění 9 kusů elektronických úředních desek 8 členských obcí dobrovolného svazku obcí, u nichž je stávající komunikace prostřednictvím stacionárních úředních desek nevyhovující
  • související vzdělávání zástupců veřejné správy k metodám komunikace za využití moderních technologií (proškolení min. 18 osob z řad veřejné správy)

Klíčové aktivity projektu:

Projekt je pro přehlednost rozdělen do 4 aktivit zaměřených na oblast „Přívětivý úřad – Nástroje komunikace s veřejností“:
KA1 Přívětivý úřad – tvorba komunikační strategie mikroregionu
KA2 Přívětivý úřad – modernizace webových stránek vybraných členských obcí
KA3 Přívětivý úřad – pořízení elektronických úředních desek pro vybrané členské obce
KA4 Přívětivý úřad – realizace souvisejícího vzdělávání

Rozpočet projektu:

celkové způsobilé výdaje 6 912 592,50 Kč

celková výše dotace 6 566 962,87 Kč

vlastní zdroje 345 629,63 Kč