Strategické řízení v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Název projektu: Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034

Příjemce: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace projektu: 1.2.2019 – 31.1.2021

Celkové náklady projektu: 2 601 690,00 Kč

Výše dotace: 2 471 605,50 Kč

Účel dotace:

Cílem tohoto projektu je aktualizace hlavního strategického dokumentu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jehož území je shodné s územím správního obvodu ORP Valašské Meziříčí a tvoří ho celkem 18 obcí. V rámci aktualizace bude podchycen vývoj území, nové potřeby a požadavky z území a bude naplánován společný rozvoj území. Tato aktivita bude doplněna souvisejícími vzdělávajícími aktivitami. Zároveň budou vytvořeny koncepce obnovy a rozvoje zeleně 6 členských obcí.

Klíčové aktivity projektu:

Klíčová aktivita 01 – Aktualizace strategického plánu mikroregionu

V rámci této klíčové aktivity dojde k aktualizaci strategického plánu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko (dále jen DSO). Tento dokument je hlavním dokumentem společného rozvoje 18 členských obcí DSO, zakotvuje společné směry rozvoje obcí a je výchozím dokumentem strategického řízení také pro jednotlivé členské obce.

Klíčová aktivita 02 – Vzdělávání volených zástupců a pracovníků ve veřejné správě

Za účelem zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě je v rámci projektu naplánováno vzdělávání, které přispějí k aplikaci strategického řízení a realizaci rozvoje území a budou podporovat vznik nových návrhů pro tvorbu strategického plánu. Témata kurzů (Strategické řízení – rozvojový potenciál obcí a Moderní přístupy v řízení obce) a exkurze/stáž v obci Hostětín za účelem sdílení dobré praxe byly vybrány zástupci členských obcí na základě společné shody.

Klíčová aktivita 03 – Tvorba koncepcí obnovy a rozvoje zeleně vybraných členských obcí

Tato aktivita byla nastavena na základě průzkumu území, kdy byly osloveny všechny členské obce žadatele s žádostí o definování případných potřeb v oblasti strategického plánování a řízení. Oblast zeleně v obcích byla definována jako zásadní z hlediska nákladovosti údržby a obnovy, přičemž vybrané členské obce v současné době nemají k dispozici žádný nástroj, který by stanovoval dlouhodobě udržitelný koncept zohledňující environmentální politiku, ale i efektivní finanční řízení v této oblasti.

Celkem bude vytvořeno 6 koncepcí, tedy 6 strategických dokumentů pro oblast zeleně, a to:

  1. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky
  2. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Krhová
  3. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Loučka
  4. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Police
  5. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Poličná
  6. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Zašová

Cílové skupiny projektu:

  • Obce a kraje a jejich zaměstnanci
  • Volení zástupci
  • Veřejnost

 


VÝSTUPY PROJETKU:

STRATEGICKÝ PLÁN DOBRVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO NA OBDOBÍ 2020-2030, VČETNĚ AKČNÍHO PLÁNU A PROGRAMU PODPORY OBCÍ

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Branky

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Krhová

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Loučka

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Police

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Poličná

Koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obci Zašová

 


ZAPOJTE SE DO TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO – své připomínky a náměty ke zpracovávanému dokumentu můžete zasílat na adresu dobesova.mikroregion@gmail.com do pátku 14. srpna 2020!

Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030 k připomínkování

 


 


Kontakt:

Ing. Helena Dobešová

mobil: 727 844 588

e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com