Informační zastavení č. 25 KOMÁROVICE

Komárovice jsou dnes spolu s Němeticemi, Babicemi a Lhotou součástí nedaleké Kelče (zastavení č. 23). Obec leží na levém břehu Juhyně, dalším z významných toků je Komárovický potok.

Historie

Komárovice, stejně jako celé území Kelečska, patří k nejdéle osídleným obcím regionu, kam pronikala mohutná kolonizační vlna již v období vrcholného středověku. Z této doby nejspíše také pochází název obce, který pravděpodobně upomíná na její založení ve vlhkém a bažinatém místě, plném dotěrného hmyzu.

Komárovice se mlýnem se poprvé v písemných pramenech připomínají v r. 1270, později byly zpravidla v držení drobných manských šlechticů. Nejdříve byly Komárovice biskupským lenním statkem, později byly připojeny k biskupskému panství Kelč.

Významné stavby

Ke kulturním památkám v obci patří empírová kaple Panny Marie Bolestné se zvonicí z roku 1836 nacházející se na návsi. Dále pak Kaple na Hůrce Panny Marie Hostýnské se zvonicí a Kalvárií z roku 1834. V neposlední řadě pak boží muka z první poloviny 19. století.

Obr. Klasicistní kapli završenou štíhlou zvoničkou z 30. let 19. století nalezneme na návsi. Foto J. Husák, 2018

Obr. Na křižovatce silnic severně od obce byla koncem 18. století vystavěna kaplička Panny Marie, která je lemována skupinou více než stoletých lip. Foto J. Husák, 2018

Významné osobnosti

S dějinami obce je nerozlučně spjat valašský rodák, básník a spisovatel Metoděj Jahn (1865-1942), který působil na Komárovické škole jako řídící učitel. Roku 1913 napsal jeden z našich nejlepších selských románů – Selský práh s námětem Komárovic, kde téměř dvě desítky let čerpal inspiraci od místních starousedlíků, zamiloval si také okolní přírodu, která mu učarovala a dodávala sílu žít během těžkých zkoušek života. Na budově někdejší jednotřídní školy, kde v letech 1901-1919 Metoděj Jahn žil a působil, byla odhalena jeho pamětní deska.

K dalším významným osobnostem patří komárovický rodák, klavírista Otto Haša (1897-1993).

Působil jako profesor hry na klavír na Pražské konzervatoři, kterou sám vystudoval. Nesmíme zapomenout též jeho významnou činnost klavírního doprovazeče vynikajících houslistů Jaroslava Kociána a Jana Kubelíka na jejich světových turné.

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Básník a spisovatel Valašska – Metoděj Jahn [online], [cit. 11. 7. 2018]. Dostupné z <http://historie.zasova.info/subdom/historie/basnik-a-spisovatel-valasska-metodej-jahn/>

Město Kelč – oficiální stránky [online], [cit. 10. 7. 2018]. Dostupné z <https://www.kelc.cz/>

Římskokatolická farnost Kelč – Komárovice [online], [cit. 11. 7. 2018]. Dostupné z <http://www.kelc.farnost.cz/komarovice.html>