ČS mikroregiony

Název malého projektu:

Československé dny mikroregionů Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Medzihorie

Celkové náklady: 22 932,00 EUR

Výška příspěvku EFRR: 17 283,47 EUR

Konečný uživatel: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace malého projektu: 1.1.2021 až 31.12.2021

Kód projektu: CZ/FMP/11b/05/083

Číslo smlouvy: CZ/FMP/11b/044

Hlavní přeshraniční partner: Občianské združenie MEDZIHORIE (http://www.medzihorie.sk/)

 

 

Popis malého projektu:

Předmětem malého projektu je výměna zkušeností a podpora v oblasti spolupráce obcí a aktérů místních iniciativ na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (ČR) a Medzihorie (SR). Smyslem projektu je podpořit a dále rozvinout ty aktivity, které jsou založené převážně na tradici a dobrovolnosti, díky čemuž je podpora ze strany obcí a mikroregionů pro udržení iniciativ stěžejní, ať jde o dobrovolné hasiče, rybáře, myslivce, včelaře nebo folklórní soubory. Toho bude dosaženo podporou ze strany mikroregionů, a to formou vzájemné výměny zkušeností v rámci workshopů a dnů mikroregionů na obou stranách hranice, do kterých budou místní aktéři přímo zapojeni. Dále vznikne společná publikace, a to sada letáčků zachycující jedinečnost jednotlivých obcí z pohledu místních iniciativ.

 

Aktivity malého projektu:

Řízení projektu

Realizaci malého projektu po celou dobu řídili zkušení projektoví manažeři obou přeshraničních projektů, a to Roman Bambuch na straně Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Mariana Meszárosová na straně Občianského združenie Medzihorie. Ti zajišťovali zejména průběžnou komunikaci s poskytovatelem dotace a řízení aktérů v území jednotlivých mikroregionů. Průběžně projekt kontrolovali a hodnotili naplňování aktivit malého projektu a jeho harmonogramu. Byli odpovědní za plnění projektových cílů, kterých se podařilo díky jejich práci dosáhnout.

Zabezpečení povinné publicity malého projektu

Aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu. Všechna informační a komunikační opatření provedená konečným uživatelem a partnerem obsahují odkaz na Evropskou unii a znak Evropské, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj, prohlášení „Spoločne bez hraníc“/ „Společně bez hranic,“, logo Programu, logo územně příslušného Správce FMP, slogan ve znění „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“. V rámci společných dnů v ČR a SR (workshopy, dny mikroregionů) konečný uživatel akce informoval slovně účastníky o spolufinancování ze zdrojů EU – Fondu malých projektů a umístil na viditelné místo vlajku Evropské unie a informační banner (roll-up) s povinnými prvky publicity.

V rámci této aktivity byla dále zajištěna informovanost o projektu veřejnosti prostřednictvím webových stránek partnerů, a to popisem projektu jeho cíle a výsledků, spolu s uvedením výšky finanční podpory z EU včetně uvedení všech povinných náležitostí publicity.

Odkaz na stránky malého projektu vedoucího partnera:

ČS mikroregiony

http://www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2022/09/mikroš-e1663596358933.png

Odkaz na stránky malého projektu hlavního přeshraničního partnera:

http://www.medzihorie.sk/sk/projekty

 

K08 – Společná kooperační aktivita na výměnu zkušeností a přenosu know how mezi partnery malého projektu

Jednou z hlavních aktivit malého projektu byly společné československé dny, které proběhly 1x na každé straně hranice. Každý společný den trval 2 dny, kdy první den probíhal workshop a druhý den proběhl společný den mikroregionu.

Workshop vedl odborný lektor a celý seminář byl zaměřen na aktuální problematiku a zkušenosti místního regionu v oblasti vzájemné spolupráce veřejných institucí (obcí mikroregionu) vůči místním spolkům, sdružením a zájmovým skupinám. Účastníkům byla nastíněna vzájemná spolupráce obou skupin a příklady postupů vedoucí ke zvýšení kvalitativní úrovně společné práce na české a na slovenské straně. Účastníci workshopu se pak druhý den zúčastnili také dne mikroregionu, který sloužil k praktické aplikaci zkušeností a ukázce podpory místních iniciativ. V rámci dne mikroregionů navíc vystoupili také vybraní aktéři a představili svou činnost cílovým skupinám (ukázka cvičení hasičů, vystoupení folklórních souborů a představení dalších spolků a organizací místních iniciativ. Vystoupily zde také zástupci místních iniciativ partnera projektu. Program byl doplněn také unikátními hrami a fotokoutkem s rekvizitami, které byly vyrobeny v rámci jedné z dalších aktivit tohoto malého projektu. Společný den probíhal zrcadlově na obou stranách hranice, obsah však byl uzpůsoben místním specifikům, zkušenostem a místním iniciativám daného regionu. Realizací těchto společných dnů došlo ke zvýšení úrovně kvality přeshraniční spolupráce místních subjektů, navázání nových partnerství a rozvoji spolupráce s důrazem na rozvoj tradic a dlouhodobé spolupráce pokračující i po ukončení projektu.

Společný workshop a československý den mikroregionů v České republice ve dnech 04. a 05. sprna 2021:

 

Společný workshop a československý den mikroregionů ve Slovenské republice ve dnech 17. a 18. sprna 2021:

 

K15 – Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území

Mezi hlavní hmotné výstupy na podporu místních iniciativ v našich regionech patří sada 3 jedinečných velkých interaktivních her, které slouží k přiblížení místních iniciativ cílovým skupinám v České republice i na Slovensku, a to v rámci dnů mikroregionů.

Velká stolová hra – poznej svůj mikroregion (hra ve formě nakláněcího stolu s mapou příhraničních regionů a znázorněním místních aktérů typických pro dané obce, kdy na mapce jsou zároveň zabudovány branky, kterými musí hráči procestovat balónkem a poznat tak, co je pro kterou obec typické a v jaké oblasti zde probíhá spolupráce).

Áčkový oboustranný stojan s hrou HASIČI – dovednostní hra zaměřená na hašení požáru, a hrou MYSLIVCI – interaktivní hra poznávání divoké zvěře kukátkem).

Áčkový oboustranný stojan s hrou VČELAŘI – dovednostní hra zaměřená na cestu včel za medem a zpět do svého úlu, a hrou RYBÁŘI – dovednostní hra zaměřená na krmení a chytání sladkovodních ryb československých vod – cíleno spíše na děti a mládež).

Dále došlo k vytvoření souboru rekvizit do fotokoutku k přiblížení místních iniciativ návštěvníkům dnů mikroregionů, kdy soubour obsahuje pánský a dámský oblek v dobovém stylu a další předměty typické pro naše místní iniciativy.

Stěžejním výstupem je také společná sada 12 000 ks letáků obsahujících přestavení obcí a jejich místních iniciativ. Soubor obsahuje sadu 18 letáků jednotlivých obcí Valašskomeziříčsko-Kelečska, sadu 5 letáků jednotlivých obcí Medzihorie a 1 společný leták k představení projektu, jeho cílů a společnému představení místních iniciativ. Použity byly fotografie místních aktérů pořízené v rámci dnů mikroregionů, ale i jejich běžné činnosti.

 

Dopad projektu:

Aspekt partnerství je považován za velmi významný a přínosnější, nežli individuální přístup, proto jsou všechny aktivity projektu a tedy i výstupy projektu realizovány pro českou i slovenskou stranu a na tvorbě výstupů také obě strany participovaly. Kvalitativní a vzhledem k proporcionalitě obou partnerů také kvantitativní přínos pro cílové skupiny tak byl na obou stranách téměř srovnatelný. Došlo ke zpřístupnění a rozšíření znalostí cílových skupin z České republiky i Slovenské republiky na srovnatelné úrovni. Obyvatelé i aktéři místní a regionální veřejné správy obou regionů byli vedeni k pochopení významu místních iniciativ v území a byla u nich podnícena snaha o jejich zachování jako nehmotného dědictví pro budoucí generace.

U projektu byl patrný finanční dopad na obě strany, kdy všechny výstupy projektu byly realizovány téměř zrcadlově přes československé hranice a byly tak dostupné cílovým skupinám v obou zemích, vždy s důrazem na specifika dané země. To bylo patrné také ze společného rozpočtu malého projektu, který obsahoval i náklady na aktivity pro přeshraničního partnera. Přesto byl při sestavování rozpočtu projektu maximálně kladen důraz na hospodárnost a opravdovou nutnost výdajů na realizaci výstupů projektu.

V neposlední řadě měl malý projekt také pozitivní územní dopad, který byl dán již návrhem projektových aktivit, kdy všechny aktivity byly realizovány přímo v řešeném území a v rámci výstupů, zejména společného souboru letáků, byly přiblíženy místní iniciativy ze všech 23 obcí zapojených mikroregionů Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Medzihorie. Realizační tým využíval kromě vlastních znalostí také setkávání se zástupci daných obcí, jejich spolků a dalších aktivních organizací utvářejících jedinečný ráz daných obcí. Vznikl tak unikátní produkt, který dosud ještě nikdy nebyl zrealizován – ucelený materiál pro cílové skupiny přibližující všechny obce a jejich místní iniciativy.

Projekt byl oběma stranami i zapojenými účastníky hodnocen velmi kladně, došlo k vzájemné podpoře spolupráce a podpoře místních iniciativ.