O mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 18 obcí s rozlohou téměř 230 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová ...

Ukončení sezóny 2021 na Cyklostezce Bečva

Aktuality 23.9.2021: Z důvodu velmi malého zájmu o dopravu na akci cyklobusem musel být cyklobus zrušen. Akce se jinak uskuteční dle plánu s uvedeným srazem v 9:15 před informačním centrem ve Valašském Meziříčí a společným cyklostartem na Vsetín.

Zveme všechny cyklopříznivce na tradiční akci Ukončení sezóny na Cyklostezce Bečva.

Poslední společná jízda po Cyklostezce Bečva proběhne v sobotu 25. září 2021. Sraz cyklistů bude před Turistickým informačním centrem Valašské Meziříčí v 9:15 s následným odjezdem do Vsetína, kde proběhne registrace účastníků a společný start do cíle – sportovně zábavního areálu u fotbalového hřiště v Halenkově. Zde bude připraven program pro děti.

Pro zájemce je také již tradičně zajištěn cyklobus, který bude startovat v 9:30 od infocentra z Valašského Meziříčí. Místa je nutné si předem rezervovat na telefonním čísle 571 674 339 nebo na mailu dobesova.mikroregion@gmail.com. Více viz přiložený plakát.

Na účastníky registrované na startu čeká také cyklodárek a drobné občerstvení!

Nový plán rozvoje sociálních služeb čeká na Vaše připomínky. Přidejte se!

Název projektu:  Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Reg.č.projektu:           CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Nový plán rozvoje sociálních služeb čeká na Vaše připomínky. Přidejte se!

Proces přípravy nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období let 2022-2024 se blíží ke svému konci. Náročná práce předchozích měsíců přinesla své ovoce a nový plán rozvoje sociálních služeb je připraven k veřejnému připomínkování.

V období od 31.8.-14.9.2021 bude pracovní verze dokumentu zveřejněna na webových stránkách Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, současně jej obdrží všechny relevantní obce a poskytovatelé sociálních služeb, kteří jej detailně projednají a budou mít možnost zaslat své finální připomínky. Ty budou ze strany našich pracovníků zapracovány tak, aby byl finální dokument připraven na veřejné projednávání, které se uskuteční dne 15.9.2021 ve Velké Zasedací místnosti Městského úřadu ve Valašském Meziříčí od 14:00 hod. Dovolte nám, abychom Vás na toto projednávání srdečně pozvali. Za všechny zpracovatele nového plánu vyjadřuji naději na zapojení, co největšího počtu uživatelů do těchto finálních příprav. Váš hlas a názor je pro nás důležitý!

Naší snahou bylo, aby připravovaný plán vycházel ze skutečných potřeb a zdrojů našeho území, byl dostatečně projednán na všech úrovních a vycházel z politické a odborné shody, která přinese do budoucna spravedlivější financování, snadnější spolupráci mezi jednotlivými aktéry a větší flexibilitu reagovat na potřeby našeho regionu.

Své podněty zasílejte do úterý 14.9. na emailovou adresu foltyn.mikroregion@gmail.com.

Jan Foltýn

Koordinátor KPSS Mikroregionu VM-K

foltyn.mikroregion@gmail.com

                                                                                                       

Vzdělávání posílilo kompetentnost a kvalifikaci osob zapojených do procesu komunitního plánování

Název projektu:

Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Reg.č.projektu:           CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Jednou z nedílných součástí projektu „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko“ je důraz na zvyšování kvalifikace a kompetencí všech zapojených aktérů. V průběhu realizace projektu měli členové pracovních skupin a manažerského týmu možnost účastnit se série vzdělávacích kurzů a workshopů, které byly našim členům připraveny na míru. 

Členové pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko absolvovali v červnu a červenci náročná dvoudenní školení zaměřená na práci s potřebami klientů  a jejich promítnutím do tvorby sítě sociálních služeb (aktualizace potřebných služeb a jejich kapacit).

Lektor Mgr. Miloš Havlík stál před dvaceti lety u počátků komunitního plánování v České republice. Jeho zákonitosti a také prostředí sociálních služeb zná z mnoha úhlů pohledu, mj. z pozice ředitele velké organizace nebo inspektora sociálních služeb. Tyto znalosti a zkušenosti zpracoval se svými kolegy v novou metodiku získávání potřebných informací a práce s nimi. Právě o tu se s účastníky podělil.

Program měl vedle teoretické i praktickou část, v níž bylo možné nově získané informace vyzkoušet. Prostor dostala také výměna zkušeností mezi přítomnými. Cenné je, že se školení zúčastnili zástupci všech aktérů komunitního plánování, tedy představitelé obcí za objednatele služeb, pracovníci služeb za poskytovatele         i samotní uživatelé, v jejichž prospěch se plánování podpůrné sítě dělá. Zapojit právě je do procesu aktualizace potřebných sociálních služeb a jejich kapacit je největší výzvou komunitního plánování.

Účastníci získané vědomosti uplatní při kontrole dokončovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2022-2024 a poté při jeho každoroční aktualizaci. Uživatelům pomohu snadněji pojmenovat jejich konkrétní potřeby, poskytovatelům specifikovat rozvojové záměry (které jsou na Krajský úřad podávány minimálně rok dopředu) a obcím pochopit jejich roli objednatele (zadavatele) sociálních služeb pro své občany.

Vedle pracovních skupin se koncem července školili i členové Manažerského týmu komunitního plánování,   a sice v tématech vyjednávání a motivace. Lektor Lukáš Šilc, bývalý dlouholetý výkonný ředitel vyhlášené Prázdninové školy Lipnice, se věnoval mj. rozdílům ve zkušenostech a očekáváních jednajících stran. Také v tomto případě byl prostor vyzkoušet si nabyté poznatky v praxi.

V pozimních měsících bude proces vzdělávání zakončen poslední vzdělávací aktivitou, zaměřenou na plánování a financování sociálních služeb, která proběhne ve spolupráci s pracovníky Zlínského kraje.

Věříme, že absolvování vzdělávacích akcí usnadní práci všem zapojeným aktérům a naše komunitní plánování bude snadněji dosahovat stanovených cílů.

                                                                                             Jan Foltýn

                                                                                             Koordinátor KPSS Mikroregionu VM-K

                                                                                              foltyn.mikroregion@gmail.com

SPORTUJ!

Nenechte si ujít prezentaci sportovních klubů z Valašského Meziříčí – Přijďte si vyzkoušet a vybrat ideální sport pro své dítě. Celodenní sportovní akce se koná v sobotu 11. září od 9 do 16 hodiny na letním stadionu Tělovýchovné jednoty Valašské Meziříčí.

Vaše děti si budou moci vyzkoušet některé olympijské sporty a vy můžete pomoci objevit třeba dalšího mladého nadějného sportovce. K vyzkoušení budou sporty jako atletika, basketbal, biatlon, karate, gymnastika, tenis, ale třeba i běh na kolečkových lyžích, házená, hokej, florbal, tanec, fotbal, kanoistika nebo volejbal. Speciálním dopoledním hostem bude David Rozehnal, dlouholetý reprezentační fotbalový obránce. Rodiče budou mít v průběhu dne k dispozici možnost nechat zdarma provést profesionální analýzu sportovních předpokladů svých dětí.