Archiv rubriky: O svazku

Předmět činnosti

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko (dále jen mikroregion) je právnickou osobou. Je zapsán v Rejstříku svazků obcí vedeném u Krajského úřadu Zlínského kraje. Originální zápis byl proveden Okresním úřadem Vsetín dne 12. 12. 2001, č.j. 601/1-3255/01.

Chod mikroregionu se řídí platnými stanovami ze dne 26.01.2021 Jménem mikroregionu jedná předseda (v současné době starosta města Valašské Meziříčí) nebo místopředseda (v současné době starosta města Kelč) či jiná osoba k tomu písemně zmocněná.

Předmětem činnosti svazku je zejména:

1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:
– hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
– rozvoje samosprávy obcí,
– vztahu k orgánům statní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:
– podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
– společná péče o památky v mikroregionu,
– využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
– podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu,
– podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
– společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
– podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
– podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
– spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU,
– zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
– vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků,
– činnosti spojené s přípravou žádosti o dotaci, s administrací a s udržitelností dotačního projektu pro členy svazku obcí, jejich příspěvkové organizace i třetí osoby,
– zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článků 37- 39 Nařízení EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) pro členské obce a jimi zřizované organizace, případně další subjekty v území svazku obcí.

3. Spolupráce s Regionálními rozvojovými agenturami a odborem strategického rozvoje Zlínského kraje.

4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.