Informační zastavení č. 19 JASENICE – přírodní památka lom Jasenice

Jasenice je spolu s Vysokou, Lhotkou nad Bečvou, Mštěnovicemi, Příluky a Pernou místní částí obce Lešná.

Historie obce

Název Jasenice je odvozen od slova „jasenná” a znamená „stráň v jasanovém porostu”. První záznam o Jasenici se datuje z roku 1374. Podobně, jako v sousedních Mštěnovicích, se i zde dobývala v 18. století železná ruda, která se dovážela do Vítkovic. V letech 1924-1927 zde působilo první hornické kutací družstvo na Moravě. V 19. a počátkem 20. stol. se v obci rozvíjela košíkářská výroba (koše, kolébky, kufříky, ale i vozové košatiny pro Tatru Kopřivnice). Ve 20. stol. se zde nacházely kamenolomy s vápenkou – vápno se zde pálilo až do r. 1970.

Významné stavby

Z pamětihodností lze jmenovat kamenný kříž z roku 1883, kapličku z r. 1891 a kapli sv. Cyrila a Metoděje z roku 1970. Škola byla v místě zřízena v roce 1818. Od roku 1993 je budova přestavěna na Dům s pečovatelskou službou.

Příroda

V Jasenici se nachází bývalý lom štramberského vápence, který je významným zoopaleontologickým nalezištěm. Těžební práce zde byly zahájeny v roce 1941. Z vytěžené horniny se v místní vápence vybudované přímo u lomu pálilo vápno (místu se proto také příznačně říká „Vápenka). Těžba byla definitivně ukončena v roce 1979. Hlavní příčinou byla nestabilní severní stěna lomu, která byla narušena odstřelováním a hrozilo tak její sesutí. Po ukončení těžby byl jámový lom postupně zatopen spodní vodou. Lom s jezírkem je chráněn jako Přírodní památka Jasenice. Najdeme zde unikátní odkryv bloku štramberských vápenců ve stěně lomu se světově známou fosilní faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, polypovců a dalších). Současně se jedná o naleziště chráněných druhů rostlin i živočichů, mimo jiné raka říčního. K nejvýznamnějším patří vzácný druh perloočky – srpovec Pleuroxus striatoides, který zde má jedinou známou lokalitu na Moravě.

Obr. Přírodní památka lom Jasenice. Foto: J. Husák, 2018

V okolí obce se však nachází několik dalších pozoruhodných lokalit, které mají parametry na zvýšený stupeň ochrany – část lesa Obora, lesy Žlabné a okolí severně nad Jasenicemi, les, sad a vřesoviště na severním okraji Mštěnovic, část toku Buňávka, remíz se vzácnou květenou či porost starých dubů jihovýchodně od Jasenice, loučka s teplomilnou květenou nad osadou Bučí či potok Žebrák u Perné včetně listnatých porostů a řada dalších.

 

 

Literatura a Zdroje:

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Chráněná území Zlínského kraje – PP Jasenice [online], [cit. 21. 6. 2018]. Dostupné z <https://nature.hyperlink.cz/jasenice.php >

Lešná – oficiální stránky obce [online], [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné z <http://www.obec-lesna.cz/hlavni-menu/historie/historie-mistnich-casti/>