Povinně zveřejňované informace a GDPR

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko (dále jen „DSO MVM-K“ kromě bodu 4.1, 4.2 a 8.1)
2. Důvod a způsob založení DSO MVM-K byl založen na základě ust. § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako společenství obcí za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu. Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u krajského úřadu příslušného sídla svazku.
3. Organizační struktura Valná hromada

 

Rada

–          Předseda Rady

–          Místopředseda Rady

Kontrolní komise a inventarizační komise

Tajemník

Pracovníci svazku: referent, referent, koordinátor v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí IV, Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů, účetní a další pracovníci na projektech, jejichž nositelem je DSO MVM-K.

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

 

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

 

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

–          galerie sýpka

–          Sokolská 368, 757 01 Valašské Meziříčí

4.3 Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla

Tajemník svazku

Ing. Daniel Šulák

mobil: 602 709 659

 

Zaměstnanci mikroregionu:

Roman Bambuch

mobil: 601 244 266

Ing. Helena Dobešová

mobil: 727 844 588

Mgr. Lucie Filípková

mobil: 725 572 087

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Michaela Škrobánková

mobil: 733 137 754

4.5 Čísla faxu DSO MVM-K nemá fax.
4.6 Adresa internetové stránky www.meziricsko.cz
4.7 Adresa e-podatelny Datová schránka: 2tz9v5f
4.8 Další elektronické adresy

sulak@muvalmez.cz

dobesova.mikroregion@gmail.com

bambuch.mikroregion@gmail.com

filipkova.mikroregion@gmail.com

hrarozvojova@gmail.com

5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu: 94-2538760297/0100
6. 70956545
7. DIČ CZ70956545
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

– Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030

– Strategie území správního obvodu ORP Valašské Meziříčí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a lokální ekonomiky 2015 – 2024

– Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí

– Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024

8.2 Rozpočet

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2024

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2023

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2022

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2021

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2020

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2019

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2018

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2017

Rozpočet DSO MVM-K na rok 2016

9. Žádosti o informace Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu DSO MVM-K (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená do datové schránky obce (viz bod 4.7) nebo na kteroukoliv elektronickou adresu (viz bod 4.8).
10. Příjem žádostí a dalších podání Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na pracovišti DSO MVM-K (viz bod 4.2).

 

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu kontaktní adresu DSO MVM-K (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronické adresy DSO MVM-K (viz bod 4.8), nebo do datové schránky DSO MVM-K (viz bod 4.7).

Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

11. Opravné prostředky Proti rozhodnutí DSO MVM-K, jako povinného subjektu dle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým DSO MVM-K odmítl poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

§ 16

Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

12. Formuláře
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

 

14. Předpisy  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy Žádné právní předpisy DSO MVM-K nevydal.
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.
16 Licenční smlouvy  
16.1 Vzory licenčních smluv DSO MVM-K nemá vzory licenčních smluv stanovené.
16.2 Výhradní licence DSO MVM-K v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence
17 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

 

 GDPR

Informace k ochraně osobních údajů