Komunitní plánování

PROJEKT 2020-2022

Název projektu: „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ (reigstrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192)
Základní údaje o projektu

 • Podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 • Číslo výzvy: 106.
 • Název výzvy: Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
 •  Začátek projektu:1.3.2020
 • Konec projektu: 28.2.2022

Jaký problém projekt řeší

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokrývá území 18 obcí (ORP Valašské Meziříčí,  41631 obyv.). Z toho 12 obcí má méně než 1000 obyvatel, a tedy málo času pro plánování SSL. Ve VM (viz př. 2), kde žije 22217 obyv., jsou soc. vylouč. bytové domy a domácnosti (zdroj: Vstupní analýza VM z 03/2018, str. 10, 11). V našem ORP probíhala (do 2016) transfor. a deinstit. pobytových SSL, nyní reagujeme na transfor. psychiatrické péče. Další spec. ORP: mnoho velkých zaměstnavatelů lidí v dělnických profesích, ubytovny, které prochází změnami – vznikla početná cílová skupina ubytovaných, příliv cizinců.

KP SSL funguje v našem mikroreg. 8 let (ve VM 12 let). Aktuálně platí 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2018-2021. Intenzivně zde působí 10 posk. SSL (reg. cca 30 SSL, zastoup. téměř všechny typy).

Naše KP sice přináší dílčí výsledky (společně real. úkoly a jednání napříč různých typů org. a oborů, změny v bytové politice Města VM, ochota učit se nové trendy aj.), ale jeho funkčnost a kompetentnost dlouhod. klesá. 2. komunitní plán neřeší soc. oblast a její financ. dost konstruktivně, spíše zvykově. Malé obce ORP obvykle neplní svou roli zadavatelů SSL.

Je nutné připravit navazující SPRSS novým způsobem – vytvořit síť SSL založenou na objekt. prioritách a soc. potřebách našeho území, vymezit, které úkony mají vykonávat SSL, podchytit práci s klienty s komplik. znevýhodněním a stabilizovat a sjednotit fin. SSL v mikroreg. Potřebujeme rozproudit naše KP, zvýšit jeho kompetentnost, dle potřeby upravit přístup a praxi zapoj. org. a jednotlivců. Musíme posílit náš DSO i jeho obce jako zadavatele SSL, kteří znají potřeby svých občanů, a předávat ZK objektivizované info z našeho KP.

Pokud neprovedeme změny, nezajistíme pro naše občany komplexní péči a podporu, zvl. potřebným uživatelům (komplik. soc. hendikepy) nedokážeme vůbec pomoct nebo účinně zamezit rozvoji nových soc. problémů, a budeme plýtvat fin.

Co je cílem projektu

Cílem projektu je přenastavit procesy a prohloubit kvalitu střednědobého plánování SSL v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a vytvořit pro naše území Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na roky 2022-24, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, a částí VII. vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Dílčí cíle:

114 CS bude zapojeno do projektu a motivováno k aktivní účasti (do 2/2022), vzniknou revidované dokumenty pro fungování organizační struktury KP (do 2/2022), vznikne výstup shrnující info pro přípravu SPRSS (do 1/2020), schválený SPRSS včetně sítě SSL (do 11/2021), 114 CS projde kurzy dle své pracovní role v KP (do 1/2022),18 CS bude proškoleno a metodicky vedeno ve vyhledávání SSL (do 2/2022), zveřejníme 4 TZ a 3 články (do 2/2022), uspořádáme 19 akcí nebo prezentací pro veřejnost (do 2/2022), vznikne evaluační zpráva (2/2022), administrovat projekt a realizovat podpůrné procesy (do 2/2022). Dol. plnění dílčích cílů: zapojení CS – monitorovací listy a podpis statutů PS, MT; školení – prezenční listiny a certifikáty; metodická podpora (KA 03,04, 06) – prezenční listiny, zápisy; vznik dokumentů (KA 02-04, KA 07) – archivace a interní nebo externí zveřejnění dokumentu; informování a zapojování veřejnosti, akce pro veřejnost (KA 04, 06) – prezenční listiny, zápisy; archivace TZ, článků. Doložení KA 01 – projektová dokumentace. Aktivitami proj. hloubkově přenastavíme fungování našeho KP (dle kritérií 1-8 plánování SSL), rozvineme jednotlivé CS a pracovní týmy našeho KP. Díky délce a rozvrhu podpory budou mít CS vždy v předstihu potřebné know-how pro plnění svých úkolů v projektu, a postupně si zažijí nové kompetence aj. Rozvoj CS reflektuje konkrétní podmínky a potřeby našeho KP. Vytvořený SPRSS vyjde ze skutečných potřeb a zdrojů našeho území, bude dostatečně projednán se všemi aktéry KP a podpoří polit. a odbornou shodu a spravedlivější financování SSL v našem mikroregionu.

KA 1 Řízení projektu

Cílem KA je zajistit činnosti spojené s řízením projektu v souladu s požadavky poskytovatele dotace a organizací obsahové náplně projektu. Díky KA budou naplněny formální požadavky na realizaci projektu a zajištěny veškeré podpůrné procesy (nákupy apod). KA tedy přispěje k plynulé realizaci projektu a dosažení jeho cílů. Průběh KA vychází z ostatních klíčových aktivit a požadavky poskytovatele dotace (např. termíny vyhotovení ZoR). Probíhat budou tyto činnosti:

Zajištění administrace, řízení a propagace projektu, koordinace jednotlivých aktivit projektu, kontrola plnění harmonogramu klíčových aktivit, vedení evidence podpořených osob, vykazování indikátorů, zajištění prostor pro realizaci aktivit projektu, komunikace s dodavateli, příprava smluv a objednávek, pozvánek a prezenčních listin, sledování čerpání rozpočtu, posuzování uznatelnosti výdajů a jejich schvalování, zpracovávání zpráv o realizaci, žádostí o platbu a žádostí o změnu, zajištění archivace projektových dokumentů, komunikace s řídícím orgánem, zajišťování informační kampaně, komunikace s médii, poskytování informací široké veřejnosti.

Hlavní zodpovědnost za KA nese projektový manažer, spolupracuje s koordinátorem KPSS, který mu předává potřebné podklady a instrukce, ŘO, pracovníky našeho DSO, případně dalšími rel. subjekty.

Zapojení RT: PM a koordinátor KPSS.

Výstup: kompletní projektová dokumentace, realizace praktických úkolů pro dosažení cíle projektu. Délka: 3/2020 – 2/2022.

KA 02 Oslovení a zapojení CS a revize pravidel fungování KP 

Cílem KA je oslovit všechny skupiny CS, zapojit je do proj. úměrně k jejím časovým, odborným a jiným možnostem, zanalyzovat a rozvíjet jejich motivaci (předpoklad pro jejich účinné a dlouhod. zapojení), a revidovat systém práce, procesů, pravomocí a zodpovědností uvnitř org. struktury našeho KP. Díky KA budou v org. struktuře KP motivovaní CS, budou prac. efektivně a v souladu s kritérii plánování SS.

Průběh:

 1. PŘÍPRAVNÉ ŠKOLENÍ 3/2020: metodik instruuje koordinátora KPSS v dobré praxi práce s CS a organizaci procesů v KP.
 2. ZAPOJENÍ CS: 3-4/2020 připraví metodik s koordinátorem KPSS postup zapoj. CS (seznam stávajících org. a nových k oslovení., způsoby/rozsah zapojení bývalých členů KP, nových uživatelů a obcí mikroreg.) a krátký informační materiál (obsah: KP, projekt, přínos výstupů proj. pro znevýhodněné osoby). Org. a obce osloví koord. KPSS přímo, uživatele např. na základě zprostředkování od rel. org., zveřejníme také TZ ve všech obcích mikroregionu. První kontakt s novými CS proběhne vždy individ. (předání krátkého info o cíli a náplni KP, cíli projektu, možnostech zapojení, pozvání na hromadné schůzky se zájemci). Nynější členové našeho KP budou na schůzky pozvání hromadně koord. KPSS. Síla a aktivita zapoj. jednotlivých CS bude různá. Zapojeno bude 5 PS a MT (viz přílohu 4).

Pozdější zájemci o vstup do proj. budou zapojeni individ. (průb. do konce proj.).

Úvodní schůzky k zapoj. CS proběhnou 6x (za každou PS, MT, forma workshop). Obsah: podrobné info o KP, cíli, smyslu a specif. projektu, zodpovězení dotazů, základní analýza motivace. Po vstupu do proj. vyplní CS monit. list a podepíše statut PS.

 1. PRACOVNÍ A ORG. ŘÁDY: 3 – 6/2020 zanalyzuje metodik stávající statuty, prac. a jednací řády org. struktury KP.

Další info ke KA je v Popisu proj. v části „Jaké akt. v proj. budou realizovány“

Zapoj. RT: metodik, koordinátor KPSS.

Výstupy: zapojení 114 CS, CS jsou motivovaní, pracují podle revid. pravidel, statutů apod.

Délka: 3/2020-2/2022

KA 03 Příprava na tvorbu střednědobého plánu

Cílem této KA je provést úvodní kroky pro tvorbu SPRSS, tj. zajistit legitimitu jeho tvorby, shromáždění všech podkladů souvisejících se soc. oblastí, specifiky a potřebami obyv. našeho mikroreg., pořízení analýz, vyhodnocení zjištěného a zpracování informací do přehledného výstupu (poklad pro KA 04). KA vychází z kritérií plánování SSL č.1 a 2.

Průběh:

 1. Legitimita tvorby SPRSS: 3/2020 vypracují koord.KPSS a metodik 1 záměr SPRSS (spolupráce s MT a vedením DSO). Záměr schválí Valná hromada DSO do 4/2020.
 2. Analytická fáze přípravy SPRSS: 3/2020 navrhnou metodici postup a rozsah práce v této části KA, proškolí koordinátora KPSS v metodách efektivní práce s podklady pro SPRSS. Obdobně proškolí všechny týmy KP (6 setkání, délka 2 hodiny).

4-5/2020 shromáždí koord. KPSS a metodici 1,2 s pomocí CS potřebné info, např.:

– legislativa upravující SSL, SPOD apod.,

– strategické dokumenty (plánování SSL, rozvoj území, obecní, reg., krajská, ministerská úroveň),

– vyhodnocení plnění předchozího SPRSS,

– socioekonomické analýzy,

– přehled SSL v mikroreg., CS SSL, kapacit apod., přehled SS (pro rozděl. úkonů mezi SSL a SS)

– přehled finančních toků v SSL, dostupných zdrojů a pravidel financ. obcí a DSO.

6-11/2020 projdou metodici shromážděné podklady. Násl. provede metodik 2 SWOT analýzy (5 dílčích a 1 souhrnnou). Metodik 2 vede CS v přípr. mapy potřeb občanů mikroreg. (včetně osob s komplik.hendikepy). Použijí casemanagement. Ex. dodavatel připraví analýzu dobrovolnictví v mikroreg. (lidské zdroje pro SSL).

12/2020 vzniká výstup (souhrn důležitých zjištěných informací a jejich interpretace). CS výstup připomínkují.

1/2021 budou všichni CS seznámeni s fin. výsledky analytické fáze včetně interpretace dat.

Informovanost uvnitř KP zajistí koord. KPSS. Během KA se MT i PS sejdou každý měsíc (min. 2 hodiny/setkání). Setkání na MěÚ VM, v prostorách poskytovatelů SSL nebo v obcích mikroreg.

Výstup: Souhrnný podklad pro KA 04.

Délka: 3/2020-1/2021.

RT: koord. KPSS, metodici 1,2.

KA 04 Vytvoření a schválení střednědobého plánu

Cílem KA je příprava nového SPRSS v našem mikroreg. (2022-24), jeho projednání se všemi zúč. stranami a schválení politickou reprezentací mikroreg. KA pracuje s výstupy KA 03, naplňuje kritéria 1.3 a 6 plánování SSL. Schválený SPRSS bude v souladu se zák. 108/2006 Sb. a částí VII. vyhlášky č. 505/2006 Sb.

PRŮBĚH:

1/2021  srovnání potřeb klientů/občanů mikroreg. v soc. oblasti a zdrojů pro zajištění SSL (fin., síť SSL, HR).

2/2021  v souladu se záměrem tvorby SPRSS (KA 03), sítí SSL, střednědobým plánováním SSL ZK a dlouhod. prognózou fin. SSL stanoveny cíle (SPRSS 2022-2024) v oblastech podpory:

Systémová opatření,

Senioři,

Rodiny s dětmi,

Osoby se zdravotním postižením,

Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

2-7/2021 – Na základě rel. podkladů z KA 03 bude navržena síť SSL v mikroreg. (kapacity, zaměření, CS SSL), pod čarou uvedeny i nezbytné navazující SS a jejich návaznost na SSL. Násl. budou cíle SPRSS rozpracovány do opatření a ta zpřesňována. Metodici 1,2 a koordinátor KPSS dopracují znění teoretické části SPRSS. Dokument obsahuje i dopor. pro jednotná pravidla fin. SSL z rozpočtu DSO a obcí mikroreg.

8/2021 veřejné připomínkování návrhu SPRSS (veřejnost zvána v KA 6, zveřejnění SPRSS 2 týdny), následuje vyhodnocení připomínek, zveřejnění jejich vypořád. a zapracování do SPRSS.

V 9-11/2021 prezentace SPRSS ve všech zastupitelstvech obcí DSO, schválení SPRSS Valnou hromadou DSO, poté zveřejnění na webech všech obcí z našeho mikroreg. (veřejnost informována TZ), a elektronicky předán všem poskytovatelům SSL a SS, které působí na území našeho mikroreg. a zastupitelům obcí mikroreg.

Ve všech etapách KA spolupracují CS v PS a MT, formulují cíle a opatření a připomínkují je. Uplatňují princip casemanagementu.

Informovanost uvnitř KP zajistí koord. KPSS. MT sejde 8x (délka 1-2 hodiny/setkání), PS 3x-5x (délka 2-4 hodiny podle domluvy CS). Setkání na MěÚ VM, v prostorách poskytovatelů SSL, v obcích mikroreg.

Výstup: Schválený a zveřejněný SPRSS.

Délka KA: 1-11/2021.

KA 05 Vzdělávání pro zkvalitnění komunitního plánování

Cílem KA je posílit kompetentnost a kvalifikaci CS pro jejich zapojení do KP (podle jejich prac. rolí v KP). Během KA definujeme, jakými kompetencemi a znalostmi mají jednotl. pozice v KP disponovat a proškolíme je v nich (vč. námětu role/odpovědnosti malých obcí jako zadavatele SSL). Díky KA budou CS schopní plnit své role v KP kompetentně a odborně (kritérium 3 metodiky plánování SSL) a naše KP bude lépe dosahovat potřebných cílů.

Průběh KP:

4/2020 přiřadí metodik k jednotlivým pozicím uvnitř KP klíčové kompetence (dle náročnosti zapoj., pravomocí a odpovědnosti, spec. našeho KP, příkladům dobré praxe z jiných KP) i nutnou odbornost.

5/2020-1/2022 projdou CS kurzy/workshopy:

 1. Úvod do metody KP, základy evaluace: 114 CS, 8 opakování, délka 0,5 dne/školení.
 2. Orientace na potřeby klienta/potenc. klienta – 114 CS, rozsah 2 dny, náplň: role soc. potřeb při definování sítě SSL, 5 námětů dle dílčích zaměření PS, bez opakování, tj. 5 kurzů.
 3. Manažerský kurz (měkké kompetence, vedení jednání, týmová spolupr. aj včetně nácviku.), 12 CS (vedoucí PS, část MT), rozsah 10 hod., proběhne 2x.
 4. Plánování a financování SSL v ZK – 0,5 dne, proběhne 2x, pro PS Obce mikroregionu.

Rozsah kurzů je ve výukových hodinách. Kurzy B,C školí externí lektor, kurz A školí metodik 1, kurz D metodik 2 a KÚZK.  Kurzy vždy skupinové (pro celé prac. týmy nebo průřezově část CS podle prac. zařazení). Náplň kurzu vždy uzpůsobena konkrétním spec. školené skupiny, obsahem i situace, se kterými se daná skupina běžně setkává.  Velikost skupiny obvykle dle velikosti PS. Opakování kurzů i v roce 2021 kvůli personálním obměnám v KP. Na závěr kurzů proběhne ověření pokroku CS.  S výsledky budou CS seznámeni. Úspěšní účastníci získají certifikát.  Místo konání: MěÚ VM nebo obce mikroreg. Rozestupy mezi kurzy budou voleny dle časových možností CS a jejich zapojení v proj. Aplikaci látky v praxi školí metodik individuálně.

Výstupy: 114 CS projde kurzy dle své prac. role v KP

Délka KA: 4/2020-1/2022.

KA 06 Podpora povědomí o KP a dostupných sociálních službách

Cílem této KA je zvýšit povědomí veřejnosti o metodě KP SSL, možnosti se do něj zapojit, jeho smyslu, konkr. přínosech pro život v mikroregionu VM-K a efektivní formou zvyšovat znalost veřejnosti a úřadů (zejm. malých obcí mikroregionu) o SSL v mikroregionu VM-K. Díky KA budou místní lidé lépe chápat, proč u nás KP probíhá. Veřejnost i pracovníci obcí budou umět rychleji najít potřebnou pomoc ve vhodné SSL. KA je v souladu s kritérii 5 a 7.

Průběh:

3/2020 navrhnou metodici 1,2 s koord. KPSS přesný harmonogram průběhu KA.

Násl. proběhne (4/2020-2/2022):

 1. zveřejnění TZ, článků ke KP, jeho přínosu, cíli projektu, způsobech zapoj. veřejnosti do přípravy SPRSS, (provazba na KA 03 a 04), milníky v projektu ve vztahu k lepšímu nastavení SSL, jejich spektrum, fungování, dostupnost v mikroregionu (min. 4 TZ, 3 články, způsob zveřejnění: weby DSO a všech obcí, místní periodika, případně FB obcí), příprava 1 časosběrné reportáže (nové pojetí plánování SSL, ukázky z akcí).
 2. Akce pro veřejnost (Veletrh sociálních služeb, jednodenní akce ve VM, 200-500 osob/akce, opakování 2x; prezentace SSL v každé obcí mikroregionu při příležitosti obecní akce, tj. 17 prezentací).
 3. Informování obcí mikroreg. o dostupných SSL a násl. metodická podpora – metodik 2 společně s koord. KPSS vypracují přehledný postup, jak podle potřeb občana účinně vyhledávat SSL, situace a výhled poskytování SSL ve ZK a mikroreg. Koord. KPSS osloví PS Obce mikroregionu. Metodik 2 předá členům této PS vypracovaný materiál a proškolí je (půldenní skupinové školení, 2x opakování, konání na MěÚ VM, min. 1 zástupce/obec). Dle potřeby poskytne koord. KPSS členům této PS další metodickou podporu. PS se s koordinátorem KPSS sejde k dalšímu info o dostupných SSL v mikroreg. min. 8x/projekt, délka jednání obvykle 1-2 hodiny. Místo jednání: obvykle mimo VM.

Výstup: zveřejněno 4 TZ a 3 články, proběhne 19 akcí nebo prezentací pro veřejnost, zástupci obcí mikroreg. jsou školeni o dostupných SSL.

Délka: 3/2020-2/2022.

KA 07 Evaluace procesu KP

Cílem KA je nastavit evaluaci našeho KP, abychom mohli během projektu i po něm trvale zlepšovat procesy, organizace práce, přípravu, realizaci SPRSS, jeho roční aktualizace po projektu a celk. plnění kritérií metodiky plánování SSL (kritéria 1-7, probíhá v souladu s kritériem 8). KA pomůže systematicky zaznamenat best a bad practices realizace KA 2-6 (podklad pro korekce).

Průběh KA:

3-4/2020 připraví metodik postup a rozsah provádění evaluace, která zahrne zejm.:

– stanovení způsobů monitorování a vyhodnocování,

– nastavení ověřitelných kritérií monitorování a vyhodnocování,

– stanovení odpovědnosti za monitorování a vyhodnocování,

– určení toho, co se bude dít se zjištěními,

– sběr a vyhodnocení údajů, navržení změn,

– zpracování výstupu z evaluace.

Metodika stanoví pravidla evaluace pro činnosti z KA 02-06 a sledování, evaluaci plnění a metody ročních aktualizací SPRSS pro dobu po schválení SPRSS.

5/2020-11/2021 pořídí metodik a koordinátor KPSS vstupní údaje. Zaznamenají zkušenosti z každé aktivity procesu KP (porovnají naplnění plánu práce, zda měla činnost/aktivita očekávaný výsledek, zda aktivity probíhají v souladu metodikami a kritérii kvality plánování SSL, se SPRSS ZK aj.) Při negativní odchylce zaznamenají příčinu. S jejich zjištěními budou seznámeni všichni CS (nejméně 4x/projekt nebo operativně častěji).

Metodik a koordinátor KPSS navrhnou korekce neg. zjištění, po zohlednění zpětné vazby od CS je zavedou.

12/2021-2/2022 vyhodnotí podněty pro další fungování KP. Koord. KPSS ověří u CS posun (chápání potřeb soc. znevýhodněných osob/občanů mikroregionu, v PS Obce mikroregionu také chápání role obcí jako zadavatele SSL).

Na konci KA vypracuje metodik a koordinátor KPSS souhrnnou evaluační zprávu (obsah: metodika a hl. zjištění evaluace a doporučení pro další fungování KP). Zpráva bude projednána na jednáních všech PS a v MT.

Výstupy: nastaven proces evaluace, souhrnná evaluační zpráva.

Zapojení RT: metodik, koordinátor KPSS.

 

 

 

PROJEKT 2011-2012

Popis projektu: „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“
Základní údaje o projektu

 • Podpořen v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (více na www.esfcr.cz
 • Číslo výzvy: 65 
 • Název výzvy: 3.1 – Podpora procesů plánování sociálních služeb
 •  Začátek projektu: 1. 4. 2011
 • Konec projektu: 30. 9. 2012 
 • CZ.1.04/3.1.03/65.00042

Výše schválené podpory a povinná spoluúčast:

 • Po krácení jedné položky (elektronický katalog služeb), je výše schválené podpory 1 973 786 Kč.
 • Krytí nákladů rozpočtu je řešeno z těchto veřejných zdrojů
  1. Příspěvek ze strukturálních fondů 1 677 718,10 Kč – 85,00 % nákladu rozpočtu
  2. Příspěvek z národních veřejných zdrojů 296 067,90 Kč – 15,00 % nákladu rozpočtu
  3. Vlastní zdroje žadatele 0,00 Kč – 0,00 % nákladů rozpočtu

Co je to komunitní plánování (KP)
Plánovat sociální a související služby komunitně znamená navázat a udržovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi zadavateli soc. služeb (obce), poskytovateli soc. služeb (fungují coby odborníci) a uživateli (tzn. lidmi, kteří soc. služby využívají). Tato spolupráce umožní efektivní sdílení informací o poptávce i nabídce těchto služeb, o nevyužitých nebo přetížených kapacitách poskytovatelů, o právních, finančních, technických a jiných překážkách nebo pomoci. Výsledkem je mnohem lepší a účinnější péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, plynulejší a příjemnější práce poskytovatelů soc. služeb a lepší hospodaření i rozhodování obcí.

Cíl projektu

 • Cílem projektu je nastartovat proces komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu VM+K, který v současné době nemá žádný střednědobý (komunitní) plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
 • Za podpůrné cíle považujeme zvýšení sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zvýšení sociální prevence a posílení role uživatelů a poskytovatelů soc. služeb.

Realizátor a přehled aktivit projektu

 • Svazek obcí Mikroregionu VM+K.
 • Pro naplnění cíle projektu bude realizováno 7 aktivit:
  1. Ustanovení struktur KP
  2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
  3. Zpracování střednědobého plánu s návazností na krajský plán
  4. Vytvoření akčních ročních plánů
  5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
  6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
  7. Realizace odborné konference

1. Ustanovení struktur KP
Průběh: duben – červenec 2011
Základní předpoklad: fungování pracovních skupin (PS), jejich provázání a informovanost směrem k manažerskému týmu, který pak přenáší informace na zaštiťující skupinu pro dohodu. Klíčové bude partnerství subjektů zapojených do projektu. (Zde bude důležitá spolupráce s obcemi). PS budou zastoupeny manažerem PS. Komunitní plánování v mikroregionu bude propojeno se stávajícími pracovními skupinami KP ve Valašském Meziříčí.
Vzniknou tyto pracovní skupiny:

 1. PS Senioři
 2. PS Zdravotně postižení
 3. PS Rodiny s dětmi, děti a mládež
 4. PS Občané v krizi a nouzi
 5. PS Občané ohrožení závislostmi
 6. PS Podpora zdraví

2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
Realizace: květen – září 2011
Vzhledem k realizaci krajského projektu v rámci individuálního projektu, budou zajištěna data v oblasti šetření potřeb uživatelů, ve spolupráci s krajským úřadem využijeme těchto dat pro plánování svých služeb v mikroregionu. Další informace budou zajištěny v rámci projektu, a díky těmto analýzám:

 1. SWOT analýzy pro jednotlivé PS a pro manažerský tým (celkem 7 SWOT analýz)
 2. Provedení analýzy sociální infrastruktury pro poskytování a využitelnost prostor pro sociální služby.
 3. Studie mobility a bezbariérovosti v mikroregionu.

3. Zpracování komunitního plánu Mikroregionu
Realizace: srpen 2011 – únor 2012
Bude zpracován na základě získaných informací. Zodpovědnost za realizaci bude mít Manažerský tým a Pracovní skupiny. Návrhy budou veřejností připomínkovány po dobu 1 měsíce od zveřejnění (tisk, web, často navštěvovaná místa). Finální verze bude předložena skupině pro dohodu a valné hromadě Mikroregionu VM+K. Obce poskytnou součinnost při zveřejnění návrhů a sběr připomínek.

4. Vytvoření akčních ročních plánů
Termín: prosinec 2011 – únor 2012
Na počátku roku 2012 začne realizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Mikroregionu VM + K (vytvořen během aktivity 3). Ten bude zahrnovat období až do roku 2015, proto bude potřeba zajistit kontinuitu pro realizaci komunitního plánování, tzn. vytvořit akční roční plány. Jde o prováděcí dokumenty ke strategii tak, jak bude popsána v Komunitním plánu sociálních služeb. Akční plány se skládají z podrobnějšího popisu jednotlivých opatření plánu s vyznačením priorit na následující období.

5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
Realizace: červen – srpen 2012
Zajištěno dodavatelsky odbornou organizací. Proběhne v místech realizace projektu. Jde o revizi k celému procesu s jeho nastavením, fungováním a výstupy. Důležitá je zejména pro zlepšení slabých procesních míst. Evaluace procesu se zúčastní všechny složky organizační struktury procesu plánování a politická reprezentace.

6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
Realizace: květen 2011 – březen 2012
Bude zajištěno dodavatelsky externí firmou. Katalog bude umístěný na webových stránkách, tzn. volně přístupný komukoliv s přístupem na internet. Informace za svou organizaci budou doplňovat sami poskytovatelé služeb, katalog tak bude stále aktuální. Data bude možné tisknout a filtrovat dle kategorií.

7. Realizace odborné konference
Příprava: červenec a srpen, realizace září 2012
Představení výsledků projektu a jeho aktivit – publicita projektu, představení 1. komunitního plánu sociálních služeb Mikroregionu VM+K na roky 2012 – 2016, představení veřejného elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb zpráva o provedeném vyhodnocení procesu KP Mikroregionu odborné příspěvky a diskuse na téma: příklady dobré praxe a problematika plánování v mikroregionech a svazcích obcí – definování specifik v plánování a evaluace procesů plánování.
Tým projektu

 • Projektový manažer – koordinátor procesu KP, odpovědnost za řízení a realizaci projektu, koordinátor všech lidí v týmu.
 • Administrativní pracovník/asistent, zajišťuje pomocné a asistentské práce vázané na řízení projektu.
 • Vedoucí/manažeři šesti pracovních skupin.
 • Supervizor/ metodik.

Kontaktní osoba
Bc. Nela Marešová
Projektový manažer – koordinátor procesu KP
Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Ulice Soudní 1221, Tel: 571 674 305, 602 579 815

 

Katalog sociálních služeb

Tisková zpráva

Tisková zpráva 2

Sdělte své připomínky ke komunitnímu plánu

Program konference KPSS MR VM-K

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb

SWOT analýzy

Akční plán sociálních a souvisejících služeb mikroregionu Val.Mez.-Kelečsko

plakat_kp