Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Doba realizace projektu: 1.3.2020 – 28.2.2022 (24 měsíců)

Podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo výzvy 106


O projektu

Projekt  „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v  Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ si klade za cíl přenastavit procesy a prohloubit kvalitu střednědobého plánování SSL v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, přičemž hlavním cílem je vytvořit pro naše území Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) pro období 2022-2024, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, a částí VII. Vyhlášky č. 505/2006 SB.  Vytvořený SPRSS vyjde ze skutečných potřeb a zdrojů našeho území, bude dostatečně projednán se všemi aktéry KP a podpoří politickou a odbornou shodu a spravedlivější financování SSL v našem mikroregionu. Dokument budou uznávat všechny obce mikroregionu, díky jeho odbornosti a objektivnosti, protože bude založen na síti SSL, která specifikuje skutečně potřebné spektrum SSL, jejich kapacit, zaměření a CS a vyjde z principů casemanagementu. Finance budeme směřovat do objektivně potřebných SSL zařazených do této sítě. Podpořené SSL budou mezi sebou i s místními úřady dobře spolupracovat, budou otevřené inovacím ve své práci, ochotné se vnitřně přenastavit a co nejlépe reagovat na soc. potřeby v regionu.

V průběhu realizace projektu budou splněny následující dílčí cíle:

 • do projektu bude zapojeno a motivováno k aktivní účasti celkově 114 CS;
 • vzniknou revidované dokumenty pro fungování organizační struktury KP;
 • bude vytvořen shrnující výstup informací pro přípravu SPRSS;
 • dojde ke schválení nového SPRSS včetně sítě SSL;
 • celkem 114 CS projde kurzy a odbornými školeními dle své pracovní role v komunitním plánování;
 • 18 CS bude proškoleno a metodicky vedeno ve vyhledávání SSL;
 • zveřejníme minimálně 4 tiskové zprávy a 3 články;
 • ve všech obcích Mikroregionu uspořádáme 19 informačních akcí pro veřejnost;
 • vznikne evaluační zpráva

Aktivitami projektu hloubkově přenastavíme fungování našeho komunitního plánování (dle kritérií 1-8 plánování SSL), rozvineme jednotlivé CS a pracovní týmy našeho KP. Díky délce a rozvrhu podpory budou mít CS vždy v předstihu potřebné know-how pro plnění svých úkolů v projektu, a postupně si zažijí nové kompetence aj. Rozvoj CS reflektuje konkrétní podmínky a potřeby našeho KP.

Síť SSL bude zasazena do širšího kontextu tím, že v SPRSS popíšeme také okruh na ně navazujících služeb. Posílíme tak politickou shodu ve financování jak SSL, tak podpoře potřebných SS, což zvýší spolehlivost systému péče o občany našeho mikroreg.

Směřujeme k oživení komunitního plánování, kdy členové našeho KP si opět zažijí efektivní přístup ke KP a plnění úkolů. Budou vnímat, že o znevýhodněné nebo soc. vyloučené občany mikroregionu bude lépe postaráno. Vzroste kompetentnost zejména klíčových členů KP. Díky podpoře, kterou CS projektu během jednotlivých KA získají, a revizi pracovních a organizačních postupů, budou profesionální změny ve fungování našeho KP dlouhodobé a plně v souladu s metodikami plánování SSL. Zvýšíme zapojení uživatelů tím, že jim nabídneme schůdnou formu spolupráce.

Podporujeme roli malých obcí našeho mikroregionu, které budou aktivně a fundovaně plnit svou roli Zadavatele SSL a rozumět jí.

Stabilizujeme financování SSL. Vzhledem k tomu, že SPRSS bude mít klouzavou dobu platnosti (každý rok bude aktualizován na další 3 roky), bude snadnější zavedené změny dlouhodobě udržet a vyjednat stabilnější financování pro soc. oblast. Společný systém kofinancování SSL v mikroregionu se v důsledku aktivit projektu rozšíří a upevní. Sladíme pravidla financování SSL. Posílíme spolupráci našeho KP se Zlínským krajem, který je hlavním zadavatelem SSL, a sepjetí našeho KP s jeho střednědobým plánováním SSL.

Kontaktní osoby projektu:

Koordinátor KPSS: Jan Foltýn, foltyn.mikroregion@gmail.com

Projektový manažer: Michaela Pernická, michaela.pernicka@muvalmez.cz

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ!!!  Své připomínky, podněty a návrhy nám můžete sdělit přes webový formulář:  ZDE

OPZ – prezentace – představení projektu


Klíčové aktivity projektu:

KA 01 Řízení projektu

Cílem KA je zajistit činnosti spojené s řízením projektu v souladu s požadavky poskytovatele dotace a organizací obsahové náplně projektu. Díky KA budou naplněny formální požadavky na realizaci projektu a zajištěny veškeré podpůrné procesy. KA tedy přispěje k plynulé realizaci projektu a dosažení jeho cílů.

KA 02 Oslovení a zapojení CS a revize pravidel fungování KP

Cílem KA je oslovit všechny CS a zapojit je do realizace projektu, úměrně k jejím časovým a  odborným možnostem, dále pak zanalyzovat a rozvíjet jejich motivaci, revidovat systém práce, procesů a pravomocí a zodpovědnosti uvnitř organizační struktury našeho KP.

Výstupy klíčové aktivity: 

Přípravné školení

 • 3.3.2020 proběhlo přípravné školení koordinátora projektu Jana Foltýna v dobré praxi práce s cílovými skupinami a organizaci procesů v KP, a to pod vedením zkušených metodiků pana Josefa Zdražila a paní Šárky Dořičákové. 

Zapojení CS:

 • Prvním z kroků nového koordinátora KPSS bylo oslovení relevantních organizací a zástupců obcí Mikroregionu, u kterých je předpoklad na zapojení do procesu KP. Jedná se o transparentní a otevřený proces, do něhož se mohou zapojit i další organizace či zájemci ze strany veřejnosti, kterým je oblast sociálních služeb blízká. V případě zájmu o zapojení nás neváhejte kdykoliv kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených níže nebo skrze webový formulář ZDE
 • Byla definována a vytvořena základní struktura procesu KP – pět pracovních skupin + manažerský tým, kdy budou v návaznosti na další KA projektu probíhat pravidelná jednání, tak aby bylo dosaženo stanovených cílů a výstupů.
  • PS Rodina, děti a mládež
  • PS Lidé v krizi a nouzi
  • PS Lidé se zdravotním postižením
  • PS Senioři
  • PS Obce mikroregionu
  • Manažerský tým
 • V rámci úvodního, ustavujícího setkání byl všem cílovým skupinám představen podrobně proces komunitního plánování, cíl, smysl a specifika projektu, význam a intenzita zapojení jednotlivých členů a v neposlední řadě výstupy, kterých má být dosaženo. Současně byla analyzována základní motivace všech aktérů pro další práci.
 • Proces komunitního plánování a účast v pracovních skupinách je otevřen i dalším zájemcům, a to kdykoliv v průběhu realizace projektu.
 • Zvyšování povědomí o procesu KP a zahájení projektu proběhlo formou zveřejnění první tiskové zprávy na webech obcí a v relevantních zpravodajích (sekce tiskové zprávy).

Pracovní a organizační řády

 • V rámci této aktivity došlo k revizi stávajících pravidel komunitního plánování, které byly projednány a připomínkovány na všech úrovních KP. Finální verze byla všemi týmy KP odsouhlasena a přijata na červnových jednáních. (k dispozici v sekci dokumenty ke stažení)

Motivace CS 

 • Proběhla analýza motivace CS ve vztahu k projektu a procesu komunitního plánování.  Na základě osobních rozhovorů a informací sesbíraných formou dotazníků byla vytvořena strategie práce s motivací CS, která je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení. 

KA 03 Příprava na tvorbu střednědobého plánu

Cílem této KA je provést úvodní kroky pro tvorbu SPRSS, tj. zajistit legitimitu jeho tvorby, shromáždění všech podkladů souvisejících se soc. oblastí, specifiky a potřebami obyvatel našeho mikroregionu, pořízení analýz, vyhodnocení zjištěného a zpracování informací do přehledného výstupu, který bude sloužit jako podklad pro pro KA 04.

KA 04 Vytvoření a schválení střednědobého plánu

Cílem KA je příprava nového SPRSS v našem mikroregionu pro období let 2022-2024, jeho projednání se všemi zúčastněnými stranami a schválení politickou reprezentací mikroregionu.

KA05 Vzdělávání pro zkvalitnění komunitního plánování

Cílem KA je posílit kompetentnost a kvalifikaci CS pro jejich zapojení do KP. Během KA definujeme, jakými kompetencemi a znalostmi mají jednotlivé pozice v KP disponovat a proškolíme je v nich (vč. námětu role/odpovědnosti malých obcí jako zadavatele SSL). Díky KA budou CS schopné plnit své role v KP kompetentně a odborně a naše KP bude lépe dosahovat potřebných cílů.

Kurz A) úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace 

 • V průběhu realizace projektu proběhne osm opakování kurzu „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ formou workshopu, a to pod vedením lektora Mgr. Josefa Zdražila, v rámci kterých bude proškoleno celkem 114 CS. Cílem je posílit kompetentnost a kvalifikaci CS pro jejich zapojení do KP. Termíny budou nastaveny v roce 2020 i 2021.

KA 06 Podpora povědomí o KP a dostupných sociálních službách

 • Cílem této KA je zvýšit povědomí veřejnosti o metodě KP SSL, možnosti se do něj zapojit, jeho smyslu, konkr. přínosech pro život v mikroregionu VM-K a efektivní formou zvyšovat znalost veřejnosti a úřadů (zejm. malých obcí mikroregionu) o SSL v mikroregionu VM-K. Díky KA budou místní lidé lépe chápat, proč u nás KP probíhá. Veřejnost i pracovníci obcí budou umět rychleji najít potřebnou pomoc ve vhodné SSL.

KA 07 Evaluace procesu KP

 • Cílem KA je nastavit evaluaci našeho KP, abychom mohli během projektu i po něm trvale zlepšovat procesy, organizace práce, přípravu, realizaci SPRSS, jeho roční aktualizace po projektu a celk. plnění kritérií metodiky plánování SSL. KA pomůže systematicky zaznamenat best a bad practices realizace.

Aktuálně 

8.9.2020 : Dnes probíhá na náměstí ve Valašském Meziříčí Veletrh sociálních služeb. V rámci akce představují svou činnost jednotlivé organizace, poskytující sociální služby na území Mikroregionu. Současně bude veřejnosti představen projekt a dosavadní pokrok v rámci komunitního plánování a přípravy na vytvoření nového SPRSS.

3.9.2020: Dnes proběhl čtvrtý termín odborného vzdělávání na téma Úvod do komunitního plánování a základy evaluace. Tentokráte se akce uskutečnila na půdě Diakonie ve Valašském Meziříčí, která představuje významného aktéra na poli sociálních služeb v našem Mikroregionu. Děkujeme tímto za poskytnutí prostor. Další termíny tohoto školení budou vypsány opět v roce 2021.

1.9.2020: POZVÁNKA NA VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB : dne 8.9.2020 proběhne ve Valašském Meziříčí Veletrh sociálních služeb. V rámci akce proběhne prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících ve Valašském Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Účastníci akce budou mít možnost získat informace o procesu komunitního plánování, jeho smyslu, konkrétních přínosech a možnostech zapojení se.

27.8.2020: Proběhlo šesté pravidelné jednání PS Rodina, děti a mládež. Obsahem jednání bylo především zhodnocení motivace v oblasti KP SSL a case management.

24.8.2020: Třetí opakování workshopu „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ proběhl v sídle Diakonie ve Valašském Meziříčí a to dne 24.8.2020. Diakonie je významným poskytovatelem uceleného komplexu zdravotních a sociálních služeb pro seniory, osoby s hendikepy a nemocné v závěru života, děkujeme tímto za poskytnutí prostor. Materiály ze vzdělávací akce jsou k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

18.7.2020: Ve Velké zasedací místnosti MěÚ Val. Meziříčí proběhl dne 18.7.2020 od 08:00 hod. druhý z osmi plánových workshopů „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“. Materiály ze školení si můžete stáhnout v sekci dokumenty ke stažení.

12.8.2020: První termín ze série osmi workshopů zaměřených na téma „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ proběhl dne 12.8.2020 v Centru ÁČKO ve Valašském Meziříčí, které je poskytovatelem sociálních služeb se zaměřením na PAS, ADHD, děkujeme tímto za poskytnutí prostor. Podklady a materiály jsou k dispozici ke stažení v sekci dokumenty ke stažení. 

4.8.2020: Dnes proběhly celkem čtyři jednání pracovních skupin – Senioři, Rodina děti a mládež, Lidé se zdravotním postižením, Lidé v krizi a nouzi. Tématem dnešního jednání byla mimo jiné SWOT analýza, vyhodnocení motivace a strategie práce s motivací CS.

15.7. 2020 : Přihlašování na Kurz „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ je možné elektronicky, pomocí odkazu níže. Je pro Vás připraveno osm termínů, kurz proběhne pod vedením Mgr. Josefa Zdražila, který má 15ti  letou praxi s metodickým vedením procesů KPSS a se školením metody KPSS. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technikami využívanými v procesu strategického plánování metodou KPSS. Kurz bude veden s maximální snahou o aktivní zapojení účastníků, s využitím prvků zážitkového vzdělávání. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1CgwMEceDP5Qy852x3cMQ2euT9QFEIEGqXUEHDvXywp2zKQ/viewform

20.6.2020: V průběhu měsíce června došlo k přijetí revidované verze Pravidel komunitního plánování, vč. příloh, a to všemi týmy KP. Finální verzi dokumentů naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

19.6.2020: Ve dnech 16.6. 2020 a 18.6. 2020 byly všechny týmy KP proškoleny v oblasti „Metod efektivní práce s poklady pro SPRR“, školení proběhlo ve Valašském ekocentru ve Valašském Meziříčí, pod vedením metodika projektu pana Josefa Zdražila.

28.4.2020: PS Lidé v krizi a nouzi jednali formou videokonference. Vedoucí skupiny byla zvolena paní Tereza Ševčíková.

27.4.2020: Dnes proběhlo úvodní setkání dvou pracovních skupin – Lidé se zdravotním postižením, jejíž vedoucí byla zvolena paní Ludmila Pavelková  a PS Senioři, do jejíhož čela byla zvolena paní Lenka Kostelná. Vzhledem k přetrvávajícím omezením, proběhla obě jednání formou videokonference.

14.4. 2020: Z důvodu pokračující koronavirové krize a nemožnosti realizovat jednání na bázi osobní roviny, bylo rozhodnuto, že pravidelná jednání PS a MT budou probíhat formou videokonference, plánové vzdělávací aktivity jsou po domluvě posunuty na období po skončení nouzového stavu.

14.4. 2020: Valná hromada DSO přijala svým usnesením Záměr vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na území DSO Valašskomeziříčsko – Kelečsko. (dokument je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení).

20.3.2020: Zapojte se s námi do revize stávajících Pravidel komunitního plánování SSL (Pravidla KP SSL 2016- k revizi ) Vaše připomínky můžete zasílat na email foltyn.mikroregion@gmail.com

12.3.2020: Z důvodu vyhlášení nouzového stavu dochází ke zrušení všech aktuálně naplánovaných setkání a vzdělávacích aktivit. Informace o dalším postupu budou zveřejněny zde a zaslány emailovou cestou všem PS a zapojeným subjektům, a to v reakci na další vývoj epidemiologické situace.

11.3.2020: Dne 10.3. 2020 proběhlo úvodní setkání Pracovní skupiny Rodina, děti a mládež, jejíž vedoucí byla zvolena paní Alena Střítezská.

10.3.2020: Dne 9.3.2020 proběhlo ve Valašském Meziříčí úvodní projektové setkání nově vytvořené Pracovní skupiny Obce mikroregionu, jejíž vedoucí byla zvolena paní Helena Dobešová, ve stejný den se uskutečnilo také úvodní jednání Manažerského týmu KP.

6.3.2020: Zapojte se s námi do projektu komunitního plánování! Aktuálně probíhá oslovení relevantních organizací a obcí, u kterých je předpoklad pro zapojení do procesu komunitního plánování. Svůj názor nám můžete sdělit buďto emailovou formou nebo můžete využít webové formulář ZDE

3.3.2020: Koordinátor projektu Jan Foltýn prošel sérií úvodních školení – „Přípravné školení v dobré praxi práce s CS a organizaci procesů v KP“ a „Metody efektivní práce s podklady pro SPRSS“ .

1.3.2020: Začíná nová etapa komunitního plánování! Dnešním dnem zahajujeme práci na projektu „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko!


Tiskové zprávy 

Tiskova zprava 1 – začátek KPSS


Dokumenty ke stažení

MATERÁLY ZE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace (KA 05)

Metody efektivní práce s podklady pro SPRSS (KA 03)

PREZENTACE WORKSHOP

Revize pracovních a organizačních řádů (KA 02)

Legitimita tvorby SPRSS (KA 03)

Motivace CS (KA 02)

Ostatní 

Aktuálně platný 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčcko-Kelečsko 2018- 2021


Projekt „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ má návaznost na : 

PROJEKT 2011-2012

Popis projektu: „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“
Základní údaje o projektu

 • Podpořen v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (více na www.esfcr.cz
 • Číslo výzvy: 65 
 • Název výzvy: 3.1 – Podpora procesů plánování sociálních služeb
 •  Začátek projektu: 1. 4. 2011
 • Konec projektu: 30. 9. 2012 
 • CZ.1.04/3.1.03/65.00042

Výše schválené podpory a povinná spoluúčast:

 • Po krácení jedné položky (elektronický katalog služeb), je výše schválené podpory 1 973 786 Kč.
 • Krytí nákladů rozpočtu je řešeno z těchto veřejných zdrojů
  1. Příspěvek ze strukturálních fondů 1 677 718,10 Kč – 85,00 % nákladu rozpočtu
  2. Příspěvek z národních veřejných zdrojů 296 067,90 Kč – 15,00 % nákladu rozpočtu
  3. Vlastní zdroje žadatele 0,00 Kč – 0,00 % nákladů rozpočtu

Co je to komunitní plánování (KP)
Plánovat sociální a související služby komunitně znamená navázat a udržovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi zadavateli soc. služeb (obce), poskytovateli soc. služeb (fungují coby odborníci) a uživateli (tzn. lidmi, kteří soc. služby využívají). Tato spolupráce umožní efektivní sdílení informací o poptávce i nabídce těchto služeb, o nevyužitých nebo přetížených kapacitách poskytovatelů, o právních, finančních, technických a jiných překážkách nebo pomoci. Výsledkem je mnohem lepší a účinnější péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, plynulejší a příjemnější práce poskytovatelů soc. služeb a lepší hospodaření i rozhodování obcí.

Cíl projektu

 • Cílem projektu je nastartovat proces komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu VM+K, který v současné době nemá žádný střednědobý (komunitní) plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
 • Za podpůrné cíle považujeme zvýšení sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zvýšení sociální prevence a posílení role uživatelů a poskytovatelů soc. služeb.

Realizátor a přehled aktivit projektu

 • Svazek obcí Mikroregionu VM+K.
 • Pro naplnění cíle projektu bude realizováno 7 aktivit:
  1. Ustanovení struktur KP
  2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
  3. Zpracování střednědobého plánu s návazností na krajský plán
  4. Vytvoření akčních ročních plánů
  5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
  6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
  7. Realizace odborné konference

1. Ustanovení struktur KP
Průběh: duben – červenec 2011
Základní předpoklad: fungování pracovních skupin (PS), jejich provázání a informovanost směrem k manažerskému týmu, který pak přenáší informace na zaštiťující skupinu pro dohodu. Klíčové bude partnerství subjektů zapojených do projektu. (Zde bude důležitá spolupráce s obcemi). PS budou zastoupeny manažerem PS. Komunitní plánování v mikroregionu bude propojeno se stávajícími pracovními skupinami KP ve Valašském Meziříčí.
Vzniknou tyto pracovní skupiny:

 1. PS Senioři
 2. PS Zdravotně postižení
 3. PS Rodiny s dětmi, děti a mládež
 4. PS Občané v krizi a nouzi
 5. PS Občané ohrožení závislostmi
 6. PS Podpora zdraví

2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
Realizace: květen – září 2011
Vzhledem k realizaci krajského projektu v rámci individuálního projektu, budou zajištěna data v oblasti šetření potřeb uživatelů, ve spolupráci s krajským úřadem využijeme těchto dat pro plánování svých služeb v mikroregionu. Další informace budou zajištěny v rámci projektu, a díky těmto analýzám:

 1. SWOT analýzy pro jednotlivé PS a pro manažerský tým (celkem 7 SWOT analýz)
 2. Provedení analýzy sociální infrastruktury pro poskytování a využitelnost prostor pro sociální služby.
 3. Studie mobility a bezbariérovosti v mikroregionu.

3. Zpracování komunitního plánu Mikroregionu
Realizace: srpen 2011 – únor 2012
Bude zpracován na základě získaných informací. Zodpovědnost za realizaci bude mít Manažerský tým a Pracovní skupiny. Návrhy budou veřejností připomínkovány po dobu 1 měsíce od zveřejnění (tisk, web, často navštěvovaná místa). Finální verze bude předložena skupině pro dohodu a valné hromadě Mikroregionu VM+K. Obce poskytnou součinnost při zveřejnění návrhů a sběr připomínek.

4. Vytvoření akčních ročních plánů
Termín: prosinec 2011 – únor 2012
Na počátku roku 2012 začne realizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Mikroregionu VM + K (vytvořen během aktivity 3). Ten bude zahrnovat období až do roku 2015, proto bude potřeba zajistit kontinuitu pro realizaci komunitního plánování, tzn. vytvořit akční roční plány. Jde o prováděcí dokumenty ke strategii tak, jak bude popsána v Komunitním plánu sociálních služeb. Akční plány se skládají z podrobnějšího popisu jednotlivých opatření plánu s vyznačením priorit na následující období.

5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
Realizace: červen – srpen 2012
Zajištěno dodavatelsky odbornou organizací. Proběhne v místech realizace projektu. Jde o revizi k celému procesu s jeho nastavením, fungováním a výstupy. Důležitá je zejména pro zlepšení slabých procesních míst. Evaluace procesu se zúčastní všechny složky organizační struktury procesu plánování a politická reprezentace.

6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
Realizace: květen 2011 – březen 2012
Bude zajištěno dodavatelsky externí firmou. Katalog bude umístěný na webových stránkách, tzn. volně přístupný komukoliv s přístupem na internet. Informace za svou organizaci budou doplňovat sami poskytovatelé služeb, katalog tak bude stále aktuální. Data bude možné tisknout a filtrovat dle kategorií.

7. Realizace odborné konference
Příprava: červenec a srpen, realizace září 2012
Představení výsledků projektu a jeho aktivit – publicita projektu, představení 1. komunitního plánu sociálních služeb Mikroregionu VM+K na roky 2012 – 2016, představení veřejného elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb zpráva o provedeném vyhodnocení procesu KP Mikroregionu odborné příspěvky a diskuse na téma: příklady dobré praxe a problematika plánování v mikroregionech a svazcích obcí – definování specifik v plánování a evaluace procesů plánování.
Tým projektu

 • Projektový manažer – koordinátor procesu KP, odpovědnost za řízení a realizaci projektu, koordinátor všech lidí v týmu.
 • Administrativní pracovník/asistent, zajišťuje pomocné a asistentské práce vázané na řízení projektu.
 • Vedoucí/manažeři šesti pracovních skupin.
 • Supervizor/ metodik.

Kontaktní osoba
Bc. Nela Marešová
Projektový manažer – koordinátor procesu KP
Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Ulice Soudní 1221, Tel: 571 674 305, 602 579 815

Katalog sociálních služeb

Tisková zpráva

Tisková zpráva 2

Sdělte své připomínky ke komunitnímu plánu

Program konference KPSS MR VM-K

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb

SWOT analýzy

Akční plán sociálních a souvisejících služeb mikroregionu Val.Mez.-Kelečsko

plakat_kp