Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Doba realizace projektu: 1.3.2020 – 28.2.2022 (24 měsíců)

Podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo výzvy 106


Časosběrná reportáž projektu : Prohloubení kvality a účinnosti plánování soc. služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko – YouTube

O projektu

Projekt  „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v  Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ si klade za cíl přenastavit procesy a prohloubit kvalitu střednědobého plánování SSL v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, přičemž hlavním cílem je vytvořit pro naše území Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS) pro období 2022-2024, a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, a částí VII. Vyhlášky č. 505/2006 SB.  Vytvořený SPRSS vyjde ze skutečných potřeb a zdrojů našeho území, bude dostatečně projednán se všemi aktéry KP a podpoří politickou a odbornou shodu a spravedlivější financování SSL v našem mikroregionu. Dokument budou uznávat všechny obce mikroregionu, díky jeho odbornosti a objektivnosti, protože bude založen na síti SSL, která specifikuje skutečně potřebné spektrum SSL, jejich kapacit, zaměření a CS a vyjde z principů casemanagementu. Finance budeme směřovat do objektivně potřebných SSL zařazených do této sítě. Podpořené SSL budou mezi sebou i s místními úřady dobře spolupracovat, budou otevřené inovacím ve své práci, ochotné se vnitřně přenastavit a co nejlépe reagovat na soc. potřeby v regionu.

V průběhu realizace projektu budou splněny následující dílčí cíle:

 • do projektu bude zapojeno a motivováno k aktivní účasti celkově 114 CS;
 • vzniknou revidované dokumenty pro fungování organizační struktury KP;
 • bude vytvořen shrnující výstup informací pro přípravu SPRSS;
 • dojde ke schválení nového SPRSS včetně sítě SSL;
 • celkem 114 CS projde kurzy a odbornými školeními dle své pracovní role v komunitním plánování;
 • 18 CS bude proškoleno a metodicky vedeno ve vyhledávání SSL;
 • zveřejníme minimálně 4 tiskové zprávy a 3 články;
 • ve všech obcích Mikroregionu uspořádáme 19 informačních akcí pro veřejnost;
 • vznikne evaluační zpráva

Aktivitami projektu hloubkově přenastavíme fungování našeho komunitního plánování (dle kritérií 1-8 plánování SSL), rozvineme jednotlivé CS a pracovní týmy našeho KP. Díky délce a rozvrhu podpory budou mít CS vždy v předstihu potřebné know-how pro plnění svých úkolů v projektu, a postupně si zažijí nové kompetence aj. Rozvoj CS reflektuje konkrétní podmínky a potřeby našeho KP.

Síť SSL bude zasazena do širšího kontextu tím, že v SPRSS popíšeme také okruh na ně navazujících služeb. Posílíme tak politickou shodu ve financování jak SSL, tak podpoře potřebných SS, což zvýší spolehlivost systému péče o občany našeho mikroreg.

Směřujeme k oživení komunitního plánování, kdy členové našeho KP si opět zažijí efektivní přístup ke KP a plnění úkolů. Budou vnímat, že o znevýhodněné nebo soc. vyloučené občany mikroregionu bude lépe postaráno. Vzroste kompetentnost zejména klíčových členů KP. Díky podpoře, kterou CS projektu během jednotlivých KA získají, a revizi pracovních a organizačních postupů, budou profesionální změny ve fungování našeho KP dlouhodobé a plně v souladu s metodikami plánování SSL. Zvýšíme zapojení uživatelů tím, že jim nabídneme schůdnou formu spolupráce.

Podporujeme roli malých obcí našeho mikroregionu, které budou aktivně a fundovaně plnit svou roli Zadavatele SSL a rozumět jí.

Stabilizujeme financování SSL. Vzhledem k tomu, že SPRSS bude mít klouzavou dobu platnosti (každý rok bude aktualizován na další 3 roky), bude snadnější zavedené změny dlouhodobě udržet a vyjednat stabilnější financování pro soc. oblast. Společný systém kofinancování SSL v mikroregionu se v důsledku aktivit projektu rozšíří a upevní. Sladíme pravidla financování SSL. Posílíme spolupráci našeho KP se Zlínským krajem, který je hlavním zadavatelem SSL, a sepjetí našeho KP s jeho střednědobým plánováním SSL.

Kontaktní osoby projektu: 

Od 1.3.2022 nově koordinátorkou KPSS Alena  Střítezská, stritezska@muvalmez.cz

Koordinátor KPSS: Jan Foltýn, foltyn.mikroregion@gmail.com

Projektový manažer: Michaela Pernická, michaela.pernicka@muvalmez.cz

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ!!!  Své připomínky, podněty a návrhy nám můžete sdělit přes webový formulář:  ZDE

OPZ – prezentace – představení projektu

 


Klíčové aktivity projektu:

KA 01 Řízení projektu

Cílem KA je zajistit činnosti spojené s řízením projektu v souladu s požadavky poskytovatele dotace a organizací obsahové náplně projektu. Díky KA budou naplněny formální požadavky na realizaci projektu a zajištěny veškeré podpůrné procesy. KA tedy přispěje k plynulé realizaci projektu a dosažení jeho cílů.

KA 02 Oslovení a zapojení CS a revize pravidel fungování KP

Cílem KA je oslovit všechny CS a zapojit je do realizace projektu, úměrně k jejím časovým a  odborným možnostem, dále pak zanalyzovat a rozvíjet jejich motivaci, revidovat systém práce, procesů a pravomocí a zodpovědnosti uvnitř organizační struktury našeho KP.

Dosažené výstupy klíčové aktivity: 

Přípravné školení koordinátora KPSS

 • 3.3.2020 proběhlo přípravné školení koordinátora projektu Jana Foltýna v dobré praxi práce s cílovými skupinami a organizaci procesů v KP, a to pod vedením zkušených metodiků pana Josefa Zdražila a paní Šárky Dořičákové. 

Zapojení CS:

 • Metodik projektu společně s koordinátorem Janem Foltýnem připravili postup zapojení CS (více v sekci dokumenty ke stažení) 
 • Prvním z kroků nového koordinátora KPSS bylo oslovení relevantních organizací a zástupců obcí Mikroregionu, u kterých je předpoklad na zapojení do procesu KP. Jedná se o transparentní a otevřený proces, do něhož se mohou zapojit i další organizace či zájemci ze strany veřejnosti, kterým je oblast sociálních služeb blízká. V případě zájmu o zapojení nás neváhejte kdykoliv kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených níže nebo skrze webový formulář ZDE
 • Byla definována a vytvořena základní struktura procesu KP – pět pracovních skupin + manažerský tým, kdy budou v návaznosti na další KA projektu probíhat pravidelná jednání, tak aby bylo dosaženo stanovených cílů a výstupů.
 • V rámci úvodního, ustavujícího setkání byl všem cílovým skupinám představen podrobně proces komunitního plánování, cíl, smysl a specifika projektu, význam a intenzita zapojení jednotlivých členů a v neposlední řadě výstupy, kterých má být dosaženo. Současně byla analyzována základní motivace všech aktérů pro další práci.
 • Proces komunitního plánování a účast v pracovních skupinách je otevřen i dalším zájemcům, a to kdykoliv v průběhu realizace projektu.
 • Zvyšování povědomí o procesu KP a zahájení projektu proběhlo formou zveřejnění první tiskové zprávy na webech obcí a v relevantních zpravodajích (sekce tiskové zprávy).

Pracovní a organizační řády

 • V rámci této aktivity došlo k revizi stávajících pravidel komunitního plánování, které byly projednány a připomínkovány na všech úrovních KP. Finální verze byla všemi týmy KP odsouhlasena a přijata na červnových jednáních. (k dispozici v sekci dokumenty ke stažení)

Motivace CS 

 • Proběhla analýza motivace CS ve vztahu k projektu a procesu komunitního plánování.  Na základě osobních rozhovorů a informací sesbíraných formou dotazníků, které byly předloženy všem pracovním skupinám a starostům jednotlivých obcí, byla vytvořena strategie práce s motivací CS, která je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení. 
 • Motivace u členů je pravidelně sledována a zaznamenávána.

KA 03 Příprava na tvorbu střednědobého plánu

Cílem této KA je provést úvodní kroky pro tvorbu SPRSS, tj. zajistit legitimitu jeho tvorby, shromáždění všech podkladů souvisejících se soc. oblastí, specifiky a potřebami obyvatel našeho mikroregionu, pořízení analýz, vyhodnocení zjištěného a zpracování informací do přehledného výstupu, který bude sloužit jako podklad pro pro KA 04.

Dosažené výstupy klíčové aktivity: 

Legitimita tvorby:

 • 14.4.2020 byl Valnou Hromadou DSO odsouhlasen Záměr SPRSS. 

Analytická fáze přípravy: 

KA 04 Vytvoření a schválení střednědobého plánu

Cílem KA je příprava nového SPRSS v našem mikroregionu pro období let 2022-2024, jeho projednání se všemi zúčastněnými stranami a schválení politickou reprezentací mikroregionu.

Dosažené výstupy klíčové aktivity: 

KA05 Vzdělávání pro zkvalitnění komunitního plánování

Cílem KA je posílit kompetentnost a kvalifikaci CS pro jejich zapojení do KP. Během KA definujeme, jakými kompetencemi a znalostmi mají jednotlivé pozice v KP disponovat a proškolíme je v nich (vč. námětu role/odpovědnosti malých obcí jako zadavatele SSL). Díky KA budou CS schopné plnit své role v KP kompetentně a odborně a naše KP bude lépe dosahovat potřebných cílů.

Uskutečněné výstupy klíčové aktivity: 

 A) úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace 

 • V průběhu realizace projektu proběhne osm opakování kurzu „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ formou workshopu, a to pod vedením lektora Mgr. Josefa Zdražila, v rámci kterých bude proškoleno celkem 114 CS. Cílem je posílit kompetentnost a kvalifikaci CS pro jejich zapojení do KP. Termíny budou nastaveny v roce 2020 i 2021.
 • Uskutečnili jsem celkem 10 termínů tohoto školení (5x 2020, 5x 2021)
 • Podklady ke stažení v sekci dokumenty
 • Celkově bylo proškoleno 114 osob, které jsou zapojeny do procesu komunitního plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
 • Blueprint projektu Časová osa Pracovní list rybí kost Úvod do metody KP_zaklady evaluace – emailem

 B) Orientace na potřeby klienta – role sociálních potřeb při definování sítě SSL

 • Pod vedením lektora Mgr. Havlíka nám byl připraven akreditovaný kurz na míru, který byl uzpůsoben zaměření jednotlivých pracovních skupin.
 • Kurz proběhl v pěti termínech v průběhu května – července 2021.
 • Celkově bylo proškoleno 100 osob !
 • Podklady ze školení v dokumentaci níže.

C) Manažerské vzdělávání 

 • v průběhu měsíce července byli vedoucí pracovních skupin a členové manažerského týmu školení na téma měkkých kompetencí, vedení jednání a týmové spolupráce.
 • školení proběhlo prezenční formou ve dvou termínech.

D) Plánování a financování SSL ve ZK 

KA 06 Podpora povědomí o KP a dostupných sociálních službách

 • Cílem této KA je zvýšit povědomí veřejnosti o metodě KP SSL, možnosti se do něj zapojit, jeho smyslu, konkrétních přínosech pro život v mikroregionu VM-K a efektivní formou zvyšovat znalost veřejnosti a úřadů (zejm. malých obcí mikroregionu) o SSL v mikroregionu VM-K. Díky KA budou místní lidé lépe chápat, proč u nás KP probíhá. Veřejnost i pracovníci obcí budou umět rychleji najít potřebnou pomoc ve vhodné SSL.

Výstupy klíčové aktivity: 

KA 07 Evaluace procesu KP

 • Cílem KA je nastavit evaluaci našeho KP, abychom mohli během projektu i po něm trvale zlepšovat procesy, organizace práce, přípravu, realizaci SPRSS, jeho roční aktualizace po projektu a celkové plnění kritérií metodiky plánování SSL. KA pomůže systematicky zaznamenat best a bad practices realizace

Výstupy klíčové aktivity:


Aktuálně 

28.2.2022-  Dvouletá práce na projektu Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je dnešním dnem u svého konce. Za tuto dobu se podařilo dosáhnout stanovených cílů, byl vytvořen navazující Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na roky 2022- 2024, díky kterému se podařilo odstranit předem definované nedostatky a mezery dosavadního procesu komunitního plánování. Od 1.3.2022 přebírá pozici koordinátorky paní Alena Střítezská, dosavadní vedoucí PS Rodina, děti a mládež. Přejeme mnoho úspěchů v další práci a všem děkujeme za spolupráci ! Se svými podněty se nyní můžete obracet také přímo na stritezska@muvalmez.cz

24.2.2022 – Poslední obcí, kterou jsme navštívili byla obec Velká Lhota, v rámci setkání se seniory, probíhaly nejen zajímavé přednášky, ale také náš zástupce přiblížil občanům možnosti a dostupnost SSL v mikroregionu. Současně došlo k představení schváleného SPRSS na roky 2022-2024 a činností, které nás čekají po skončení projektu. Děkujeme za možnost účastnit se !

22.2. 2022 – poslední projektové setkání PS Lidé se ZP probíhalo ve Velké zasedací místnosti MěÚ. Obsahem jednání bylo projednání ukončení projektu, závěrečné evaluační zprávy a  úkolů pro nové období. Děkujeme za spolupráci. Ve stejný den se setkal také manažerský tým.

14.2.2022 – spolupráce se Zlínským krajem – naši pracovníci odeslali na KÚ ZK připomínky k připravovanému SPRSS Zlínského kraje

14.2.2022 – dnešní den patřil závěrečného setkání čtyř pracovních skupin (Rodina, Obce, Senioři, Lidé se ZP), tématem bylo zejména zhodnocení celého projektu, projednání výsledků závěrečné evaluace a diskuse k pokračování procesu komunitního plánování v dalším období, pochopitelně se zaměřením na cíle a úkoly vyplývající ze SPRSS 2022-2024, který je hlavním výstupem našeho dvouletého úsilí. Všem členům děkujeme!

27.1.2022 – I v obci Mikulůvka jsme měli tu čest setkat se s místními občany, kteří nám věnovali prostor a svůj čas.

18.1.2022 – Letošní první návštěva v obcích směřovala do Kunovic, kde jsme se setkali s občany, cílem je zvyšovat informovanost obyvatel o dostupnosti SSL v regionu. Byly také předány podklady a materiály, které budou následně k dispozici na OÚ Kunovice.

8.12.2021 – Manažerský tým v prosinci věnoval svou pozornost mimo jiné také rozvojovým záměrům, které podali poskytovatelé SSL – aktuálně se k záměrům vyjadřují SO ORP a Krajský úřad sleduje jejich soulad s místními SPRSS.

20.11.2021 – listopadové pracovní skupiny projednaly znovu vytvořený SPRSS, který během podzimních měsíců prošel veřejným připomínkováním, doručené připomínky byly do dokumentu zapracovány. Aktuálně probíhá také projednávání na jednotlivých zastupitelstvech obcí.

4.11.2021– poslední a celkově desátý v pořadí termín vzdělávací aktivity na téma Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace proběhl dne 4.11. 2021 v prostorech Diakonie ve Valašském Meziříčí.

5.10.2021 – Pod vedením metodičky projekty paní Šárky Kopřivové proběhl druhý termín vzdělávací aktivity na téma „Účinné vyhledávání SSL, situace a výhled poskytování ve Zlínském kraji, která byla určena pro zástupce pracovní skupiny Obce. Zástupcům byly představeny registry a katalogy SSL vč. praktických příkladů vyhledání služby. KA 06 C Účinné vyhledávání SSL 05.10.2021 (prezentace ke stažení).

27.9.2021 – Práce na KA04 se blíží zdárnému konci- aktuálně je nový SPRSS průběžně projednáván na zastupitelstvech obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko-kelečsko. Následovat bude schválení Valnou hromadou DSO.

24.9.2021 – GRATULUJEME!!!! Bc. Markéta Krhutová (Charita Valašské Meziříčí, Azylový dům pro matky s dětmi) a Markéta Stříteská (Diakonie Valašské Meziříčí, Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí) získaly za svou práci mimořádné ocenění  Zlínského kraje. Více informací na webových stránkách ZK Kraj ocenil pracovníky v sociálních službách | Zlínský kraj (kr-zlinsky.cz)

15.9.2021 – ve spolupráci se Zlínským krajem proběhl druhý termín odborného školení v rámci aktivity KA05 D, kdy bylo proškoleno 20 osob (PS Obce) na téma Plánování a financování ve Zlínském kraji. Děkujeme za účast paní Krahulíkové a Strýčkové za čas, který nám věnovaly.

9.9.2021 – 15.9.2021 se uskuteční druhý termín školení pro zástupce PS Obce – Plánování a financování soc.služeb ve Zlínském kraji, pod vedením Šárky Dořičákové a zástupců Zlínského kraje. Naše pozvání přijala také Bc. Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana.

8.9.2021 – na prvním nádvoří Zámku Žerotínů právě probíhá Veletrh sociálních služeb 2021. Akci moderuje koordinátor projektu Jan Foltýn, představí se zástupci sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Připraven je i doprovodný program pro děti. Těšíme se na Vás !

31.8.2021 – nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je připraven k Vašim připomínkám. Své podněty zasílejte do úterý 14.9. na emailovou adresu foltyn.mikroregion@gmail.com. Více informací naleznete v tiskové zprávě Nový plán rozvoje sociálních služeb čeká na Vaše připomínky. Přidejte se! – Mikroregion (meziricsko.cz)

30.8.2021 – v průběhu letních měsících jsme se účastnili řady obecních akcích, kde jsme informovali veřejnost o dostupnosti SSL v mikroregionu. Navštívili jsme např. Branky, Kelč, Lešnou, Oznici, Police, Poličnou, Zašovou, Loučku. Děkujeme za váš zájem !

16.8.2021 vzdělávací aktivity členů našich pracovních skupin probíhají i v letních měsících. Více v tiskové zprávě zde TZ Vzdělávání členů KP 16.8.2021

22.6.2021 – v rámci KA 05 A proběhl devátý termín vzdělávací aktivity Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace, pod vedením lektora Mgr. Josefa Zdražila.

8.6.2021 Manažerský tým projednal a podpořil nominaci paní Aleny Baďuříkové, Markéty Krhutové a Markéty Stříteské do 12. ročníky ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2021. Přejeme hodně štěstí.

20.5.2021 v květnu se členové pracovních skupin, vč. MT, zabývali detailně návrhovou částí SPRSS, docházelo k rozpracování jednotlivých opatření. Diskuse nad tématy přinesla řadu cenných podnětů, které jsou aktuálně našimi metodiky dále rozpracovávány.  Dne 3.5.2021 jednaly PS Lidé se ZP, Lidé v krizi a nouzi, MT, Obce mikroregionu, PS Rodina  se setkala již prezenční formou dne 17.5.2021.

18.5.2021 – pracovní skupina Rodina, děti a mládež absolvovala dvoudenní akreditované školení pod vedením Mgr. Miloše Havlíka, tématem byla Role sociálních potřeb při definování sítě sociálních služeb.

6.5.2021 -GRATULUJEME!!! Lenka Kostelná, vedoucí úseku podpory domácí péče Diakonie Valašské Meziříčí a současně vedoucí PS Senioři,  převzala cenu v rámci ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje 2020.

22.4.2021 – vzhledem k přetrvávající epidemii školíme naše členy stále online, dne1.4.,  21.4. a 22.4.2021 proběhly tři termíny vzdělávací aktivity Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace. Děkujeme za vaši účast, ačkoliv je online forma pro účastníky náročnější, věříme, že předané informace budou užitečné pro další práci.

15.4.2021 – duben z hlediska setkání pracovních skupin představoval menší pauzu, členové pracovních skupin měli čas na přípravu podnětů k návrhové části SPRSS. Setkání proběhlo pouze na rovině manažerského týmu, který jednal dne 13.4.2021.

12.3.2021- Bc. Lenka Kostelná, vedoucí PS Senioři, byla nominována do ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2020.

9.3.2021 práce v rámci návrhové části příprav pokračují i v měsíci březnu. Tématem v pořadí již 13. jednání bylo definování cílů v jednotlivých  oblastech podpory. Dne 8.3. a 9.3. 2021 proběhla setkání všech pracovních skupin a MT formou online konference.

8.2.2021 Zdárně se nám podařilo uzavřít KA 03 Příprava na tvorbu střednědobého plánu a přesouváme se plynule do KA 04 Vytvoření a schválení ! Pojďte do toho s námi! článek leden 2021 (004)

27.1. 2021- Lednové setkání pracovních skupin se nešlo zejména v duchu zakončení KA03. Pracovní skupiny projednaly finální verzi výstupů vzniklých ze své několikaměsíční práce.  Děkujeme za připomínky a dobře odvedenou náročnou práci. Pracovní skupiny se v měsíci lednu sešly v těchto termínech : PS Obce 27.1. 2021; PS Rodina, PS Senioři, PS Lidé v krizi a nouzi, Lidé se ZP dne 25.1.2021, MT 26.1.2021

16.12.2020 Epidemiologická situace nám umožnila uspořádat v pořadí již pátý termín školení – workshopu Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace, pod vedením pana Mgr. J. Zdražila. Podklady ze školení jsou dostupné níže. Bohužel maximální možné obsazení bylo 9+lektor. Další termíny budou vypsány dle aktuálního zájmu a stanovených opatření.

8.12.2020 v pořadí již jedenácté jednání  setkání pracovních skupin proběhlo opět online, formou videokonference. Členům PS byly představeny výstupy vzniklé během náročných podzimních příprav. Pracovní skupiny dostaly prostor pro jejich připomínkování, tak aby bylo možné na dalším setkání přijmout již finální verzi. Dne 7.12.2020 se uskutečnilo setkání PS Obce, PS Senioři, PS Rodina a PS Lidé v krizi a nouzi. 8.12.2020 PS Lidé se zdravotním postižením a Manažerský tým.

11.11.2020: Také PS Lidé se zdravotním postižením a MT  projednával na svém setkání téma SWOT analýzy, výstupy jasně definovaly silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti a byl vytvořen podklad pro další práci. 

9.11.2020: Desáté setkání PS Obce mikroregionu, které proběhlo opět formou videokonference se zabývalo tématem SWOT analýzy, kdy bylo navázáno na výstupy vzešlé ze sedmého jednání PS. Ve stejný den toto téma řešily také pracovní skupiny Senioři, Lidé v krizi a nouzi, Rodina.

26.10.2020: Case manegement a jeho praktická aplikace byl tématem také ostatních pracovních skupin. Dne 26.10.2020 proběhlo jednání PS Senioři, PS Lidé v krizi a nouzi. Obsahově bylo téma velmi náročné, proto se ve všech případech jednalo o prodloužení setkání o délce 4 hodin. Děkujeme tímto za účast a výbornou spolupráci.

23.10. 2020 : Dne 22.10.2020 proběhlo formou videokonference již v pořadí deváté jednání pracovní skupiny Obce mikroregionu. PS se tentokráte zaměřila na téma Case managementu:

 • metoda case managementu – definice case managementu, role case managera a jeho dovednosti a znalosti, definice a význam multidisciplinární spolupráce, definice sociální sítě klienta, význam přirozených zdrojů ad.
 • praktická aplikace case managementu za využití 4 kazuistik přímo z praxe obcí v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (kazuistiky od Andělé Stromu života, p.s., obce Lešná, obce Oznice a MěÚ Valašské Meziříčí).
 • Pracovní materiály :

19.10.2020 Jako první se na náročné téma Casemenegmu a jeho praktického využití zaměřily PS Rodina a PS Lidé se ZP.

12.10.2020 Mapování potřeb probíhalo samozřejmě také na úrovni Manažerského týmu.

Další termín MT : 11.11.2020 (SWOT) 

9.10.2020: Ve dnech 6.10. a 8.10.2020 zasedaly tři pracovní skupiny – Lidé v krizi a nouzi, Senioři a Obce. Obsahem prodlouženého jednání bylo mapování potřeb občanů.

29.9.2020 se uskutečnily dvě prodloužená jednání pracovních skupin Rodina, děti a mládež v čase od 08:00-12:00 hod. a PS Lidé se zdravotním postižením v čase od 13:00-17:00 hod. PS se zabývaly tématem mapování potřeb občanů mikroregionu. Příští jednání těchto PS proběhne 19.10. 2020 (PS Rodina 08-12hod., PS Lidé se zdr. postižením 13-17 hod.),

22.9.2020 Vedoucí pracovní skupiny Lidé se zdravotním postižením, paní Ludmila Pavelková, byla oceněna v krajské anketě „Pracovník roku v sociálních službách „. Gratulujeme !  Více informací v tiskové zprávě zde

-mg-8105-foto-jiri-balat.jpg

22.9.2020 proběhlo sedmé jednání Pracovní skupiny Obce Mikroregionu, předmětem dnešního setkání byl především brainstorming k sestavení SWOT analýzy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování, byly definovány silné a slabé stránky vč. hrozeb a příležitostí, právě pohledem obcí. Další setkání PS proběhne 8.10.2020, které se bude věnovat mapování potřeb a to pod vedením metodičky Šárky Dořičákové.

Ve stejný den se sešel také Manažerský tým, který se vedle řešení podnětů z PS  zaměřil také na oblast SWOT analýzy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování. Další jednání Manažerského týmu proběhne 12.10.2020.

17.9.2020 probíhala sedmá jednání čtyř pracovních skupin – Senioři, Rodina, Lidé v krizi a nouzi, Lidé se zdravotním postižením. Nosným tématem tohoto měsíce byl brainstorming k sestavení SWOT analýzy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování. Děkujeme všem za účast a cenné podněty vzešlé z těchto jednání. Byly definovány silné a slabé stránky, stejně jako hrozby či příležitosti.

Termíny dalších jednání : PS Rodina a PS Lidé se zdravotním postižením se znovu setkají dne 29.9.2020, PS Senioři a PS Lidé v krizi a nouzi pak 6.10.2020. Nosným tématem setkání bude oblast mapování potřeb. Případní další zájemci o zapojení mohou kontaktovat koordinátora KPSS Jana Foltýna na adrese uvedené výše.

8.9.2020 : Dnes probíhá na náměstí ve Valašském Meziříčí Veletrh sociálních služeb. V rámci akce představují svou činnost jednotlivé organizace, poskytující sociální služby na území Mikroregionu. Současně bude veřejnosti představen projekt a dosavadní pokrok v rámci komunitního plánování a přípravy na vytvoření nového SPRSS.

3.9.2020: Dnes proběhl čtvrtý termín odborného vzdělávání na téma Úvod do komunitního plánování a základy evaluace. Tentokráte se akce uskutečnila na půdě Diakonie ve Valašském Meziříčí, která představuje významného aktéra na poli sociálních služeb v našem Mikroregionu. Děkujeme tímto za poskytnutí prostor. Další termíny tohoto školení budou vypsány opět v roce 2021.

1.9.2020: POZVÁNKA NA VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB : dne 8.9.2020 proběhne ve Valašském Meziříčí Veletrh sociálních služeb. V rámci akce proběhne prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících ve Valašském Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Účastníci akce budou mít možnost získat informace o procesu komunitního plánování, jeho smyslu, konkrétních přínosech a možnostech zapojení se.

26.8.2020 šesté řádné jednání Manažerského týmu se uskutečnilo dnes v Malé zasedací místnosti MěÚ ve Valašském Meziříčí. Předmětem jednání bylo zhodnocení dosavadního vývoje a posunu  v jednotlivých aktivitách projektu a výhled do podzimních měsíců – SWOT analýzy, mapování potřeb a příprava finálního výstupu pro tvorbu střednědobého plánu. Pozornost se dotkla znovu financování sociálních služeb a témat vzešlých z jednotlivých pracovních skupin – např. seniorské tísňové linky, příprava poskytovatelů sociálních služeb na očekávanou druhou vlnu COVID 19 – jaká opatření přijmout, aby nebyla ohrožena úroveň a kvalita poskytovaných služeb.  Manažerský tým zasedne opět 22.9.2020, nosným tématem setkání bude tentokráte příprava k tvorbě SWOT analýz.

24.8.2020: Třetí opakování workshopu „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ proběhl v sídle Diakonie ve Valašském Meziříčí a to dne 24.8.2020. Diakonie je významným poskytovatelem uceleného komplexu zdravotních a sociálních služeb pro seniory, osoby s hendikepy a nemocné v závěru života, děkujeme tímto za poskytnutí prostor. Materiály ze vzdělávací akce jsou k dispozici v sekci dokumenty ke stažení.

19.8.2020: šesté setkání Pracovní skupiny Obce mikroregionu věnovalo pozornost především kofinancování sociálních služeb z rozpočtu územně samosprávných celků – a to např. hodnocení efektivity kofinancování, rozsah podporovaných SSL a výše podpory;  výstupy šetření o poskytnuté finanční podpoře poskytovatelům SSL z rozpočtů obcí; pohled jednotlivých zastupitelů na proces kofinancování.

Další setkání: 22.9.2020, 10:30-12:30 hod, Velká Zasedací místnost MěÚ Val. Meziříčí

18.8.2020: Ve Velké zasedací místnosti MěÚ Val. Meziříčí proběhl dne 17.8.2020 od 08:00 hod. druhý z osmi plánových workshopů „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“. Materiály ze školení si můžete stáhnout v sekci dokumenty ke stažení.

12.8.2020: První termín ze série osmi workshopů zaměřených na téma „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ proběhl dne 12.8.2020 v Centru ÁČKO ve Valašském Meziříčí, které je poskytovatelem sociálních služeb se zaměřením na PAS, ADHD, děkujeme tímto za poskytnutí prostor. Podklady a materiály jsou k dispozici ke stažení v sekci dokumenty ke stažení. 

4.8.2020: čtyři pracovní skupiny jednaly v průběhu dnešního dne na téma Case management, konkrétní příklady, sdílení dobré praxe. Další tématem, kterého se jednání dotklo byla problematika kofinancování sociálních služeb, podpora ze strany obcí, samosprávných celků, pohled poskytovatele SSL na systém kofinancování.

termíny dalších jednání PS : 17.9.2020 – rozpis časů PS a místo bude upřesněno emailovou pozvánkou.

15.7. 2020 : Přihlašování na Kurz „Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace“ je možné elektronicky, pomocí odkazu níže. Je pro Vás připraveno osm termínů, kurz proběhne pod vedením Mgr. Josefa Zdražila, který má 15ti  letou praxi s metodickým vedením procesů KPSS a se školením metody KPSS. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními technikami využívanými v procesu strategického plánování metodou KPSS. Kurz bude veden s maximální snahou o aktivní zapojení účastníků, s využitím prvků zážitkového vzdělávání. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1CgwMEceDP5Qy852x3cMQ2euT9QFEIEGqXUEHDvXywp2zKQ/viewform

15.7.2020 : měsíc červenec patřil z pohledu práce PS i MT tématu motivace. Metodici projektu představili všem týmům KP výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na úrovni PS v průběhu předchozích měsíců. Materiály z dotazníkového šetření, společně s výstupy a následně vzniklou strategii motivace jsou k dispozici v sekci dokumenty ke stažení. Páté pravidelné jednání PS proběhlo v předem avizovaných termínech – MT dne 15.7.2020, PS Rodina, Lidé krize a nouze, Lidé se zdravotním postižením a Senioři dne 14.7.2020, PS Obce dne 8.7.2020.

Termíny dalších jednání : MT 26.8.2020, PS Obce 19.8.2020, PS Rodina, Lidé krize a nouze, Lidé se zdravotním postižením a Senioři 4.8.2020. Časový harmonogram a místo setkání bude upřesněno emailovou pozvánkou.

2.7.2020 proběhlo na KÚZK jednání koordinátora projektu Jana Foltýna, vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Valašské Meziříčí Bc. Jarmily Mužíkové, vedoucí oddělení OSV MěÚ Valašské Meziříčí Bc. Heleny Mynarčíkové a místostarostky města Valašské Meziříčí Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové s paní Michaelou Blahovou, členkou Rady ZK po oblast soc. věcí, nezisk. sektoru a rodinné politiky, a s Mgr. Helenou Miklovou, Vedoucí odboru sociálních věcí KÚZK. Tématem bylo obtížné umisťování osob v nepříznivé sociální situaci s kumulací soc. problémů – nízké nebo absentující příjmy, zdravotní problémy způsobené závislostmi, bez pečujících rodin, oslabená schopnost dodržovat pravidla, resp. vybudování pobytového zařízení pro ně na území ORP VM.

20.6.2020: V průběhu měsíce června došlo k přijetí revidované verze Pravidel komunitního plánování, vč. příloh, a to všemi týmy KP. Finální verzi dokumentů naleznete v sekci dokumenty ke stažení. Pracovní skupiny se v tomto měsíci zabývaly také tématem kofinancování sociálních služeb a předmětem jednání byla také motivace CS.  Pracovní skupiny zasedaly dne 9.6.2020 (Obce) a 10.6.2020 (Rodina, Lidé se ZP, Lidé v krizi a nouzi, Senioři), Manažerský tým poté 4.6.2020, jehož nosným tématem byly grantové žádosti poskytovatelů sociálních služeb.

Červencové jednání je stanoveno následovně: MT 15.7.2020, PS Obce 8.7.2020, ostatní PS dne 14.7.2020.

19.6.2020: Ve dnech 16.6. 2020 a 18.6. 2020 byly všechny týmy KP proškoleny v oblasti „Metody efektivní práce s poklady pro SPRR“, školení proběhlo ve Valašském ekocentru ve Valašském Meziříčí, pod vedením metodika projektu pana Josefa Zdražila.

28.5. 2020 V prostorech nově zrekonstruované Městské knihovny probíhala dnes jednání čtyř pracovních skupin – Lidé se zdravotním postižením, Lidé v krizi a nouzi, Rodina a Senioři. Nosným tématem byla revize pravidel KPSS ale také témata dotýkající se všech PS, např. záležitosti sociálního bydlení aj. PS se znovu sejdou dne 10.6.2020, časový rozpis bude zaslán emailovou pozvánkou.

27.5.2020 uspořádala Pracovní skupina Obce Mikroregionu své třetí pravidelné setkání, jehož hlavním tématem byla revize pravidel KPSS a hodnocení předchozího SPRSS 2018-2021. Další setkání PS se uskuteční dne 9.6.2020.

15.5.2020 se uskutečnilo již třetí setkání Manažerského týmu, který tematicky navázal na předchozí jednání a připomínky vzešlé z pracovních skupin ve vztahu k revizi pravidel KPSS. Termín dalšího jednání byl stanoven na 4.6.2020 v čase od 15.-17. hod.

13.5.2020 proběhlo druhé řádné jednání PS Obce mikroregionu, i v tomto případě byla diskutována především revize Pravidel KPSS, vč. příloh. Koordinátor Jak Foltýn seznámil přítomné s navrženým postupem hodnocení procesu komunitního plánování v regionu. Vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce dubna neproběhlo setkání pracovní skupiny, byl termín dalšího jednání stanoven na 27.5.2020, tak aby bylo dosaženo stanoveného počtu setkání a nedocházelo k dalšímu skluzu v rámci projektových aktivit.

11.5. 2020: Jak bylo avizováno, dne 7.5.2020 proběhla druhá řádná jednání čtyř pracovních skupin, nosným tématem bylo hodnocení 2.KPSS pro období 2018-2021 a   revize stávajících pravidel komunitního plánování, členové PS předložili metodikům projektu své připomínky a podněty k úpravám. Pozornost byla také věnována problematice koronavirové krize ve vztahu k poskytovaným sociálním službám a dopad na realizaci projektových aktivit.

30.4.2020: Druhé řádné jednání pracovních skupin Rodina, Lidé v krizi a nouzi, Lidé se zdravotním postižením, Senioři se uskuteční 7.5.2020 opět formou videokonference. Časový harmonogram bude upřesněn emailovou pozvánkou. Pracovní skupina Obce bude jednat dne 13.5.2020 v čase od 9:30-11:30, Manažerský tým dne 15.5.2020 v čase od 11.-13.00 hod.

28.4.2020: PS Lidé v krizi a nouzi jednali formou videokonference. Vedoucí skupiny byla zvolena paní Tereza Ševčíková.

27.4.2020: Dnes proběhlo úvodní setkání dvou pracovních skupin – Lidé se zdravotním postižením, jejíž vedoucí byla zvolena paní Ludmila Pavelková  a PS Senioři, do jejíhož čela byla zvolena paní Lenka Kostelná.

21.4.2020 – Druhé setkání Manažerského týmu proběhlo formou videokonference, nosným tématem jednání byla revize Pravidel komunitního plánování a hodnocení 2.KPSS pro období 2018-2021, dále pak aktuální vývoj v realizaci projektu a aktivity ohrožené v důsledku koronavirové krize.

14.4. 2020: Z důvodu pokračující koronavirové krize a nemožnosti realizovat jednání na bázi osobní roviny, bylo rozhodnuto, že pravidelná jednání PS a MT budou probíhat formou videokonference, plánové vzdělávací aktivity jsou po společné domluvě posunuty na období po skončení nouzového stavu.

Termíny doposud naplánovaných videokonferencí, které se uskuteční přes službu Google Meets. Bližší informace budou zaslány emailovou formou koordinátorem projektu všem členům PS a MT. Případní další zájemci o účast na videokonferenci mohou kontaktovat přímo p. Foltýna na adrese foltyn.mikroregion@gmail.com)

 • Manažerský tým – druhé jednání – 21.4.2020 od 9.00-11.00 hod. 
 • PS Lidé v krizi a nouzi – úvodní jednání-  28.4.2020 12.00-14.00 hod. 
 • PS Lidé se zdravotním postižením- úvodní jednání- 27.4.2020 od 14.00-16.00 hod.
 • PS Senioři -úvodní jednání- 27.4.2020 od 12.00- 14.00 hod. 

14.4. 2020: Valná hromada DSO přijala svým usnesením Záměr vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb na území DSO Valašskomeziříčsko – Kelečsko. (dokument je k dispozici v sekci dokumenty ke stažení).

10.4.2020: V průběhu měsíce března a počátku dubna byla navázána spolupráce s Krajským úřadem Zlínského kraje. Koordinátor projektu Jan Foltýn seznámil s projektem pracovníky KÚZK a nabídl jim zapojení do komunitního plánování sociálních služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko: Mgr. Martinu Strýčkovou z Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb, krajského koordinátora romských poradců Mgr. Karla Gábu z Oddělení organizačních činností a neziskového sektoru, a krajského protidrogového koordinátora a manažera prevence kriminality Mgr. Petra Horyanského ze stejného oddělení.

20.3.2020: Zapojte se s námi do revize stávajících Pravidel komunitního plánování SSL (Pravidla KP SSL 2016- k revizi ) Vaše připomínky můžete zasílat na email foltyn.mikroregion@gmail.com

13.3.2020: Z důvodu vyhlášení nouzového stavu dochází ke zrušení všech aktuálně naplánovaných setkání a vzdělávacích aktivit. Informace o dalším postupu budou zveřejněny zde a zaslány emailovou cestou všem PS a zapojeným subjektům, a to v reakci na další vývoj epidemiologické situace.

11.3.2020: Dne 10.3. 2020 proběhlo úvodní setkání Pracovní skupiny Rodina, děti a mládež, jejíž vedoucí byla zvolena paní Alena Střítezská.

10.3.2020: Dne 9.3.2020 proběhlo ve Valašském Meziříčí úvodní projektové setkání nově vytvořené Pracovní skupiny Obce mikroregionu, jejíž vedoucí byla zvolena paní Helena Dobešová, ve stejný den se uskutečnilo také úvodní jednání Manažerského týmu KP. 

6.3.2020: Zapojte se s námi do projektu komunitního plánování! Aktuálně probíhá oslovení relevantních organizací a obcí, u kterých je předpoklad pro zapojení do procesu komunitního plánování. Svůj názor nám můžete sdělit buďto emailovou formou nebo můžete využít webové formulář ZDE

3.3.2020: Koordinátor projektu Jan Foltýn prošel sérií úvodních školení – „Přípravné školení v dobré praxi práce s CS a organizaci procesů v KP“ a „Metody efektivní práce s podklady pro SPRSS“ .

1.3.2020: Začíná nová etapa komunitního plánování! Dnešním dnem zahajujeme práci na projektu „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko!


Tiskové zprávy  a články 

Tisková zpráva č. 1_rozhovor- zacatek KPSS

Tisková zpráva č. 2 TZ 2 

Článek: Práce na přípravě plánu jsou v polovině článek leden 2021 (004)

Tisková zpráva č. 3: Vzdělávání členů PS TZ Vzdělávání členů KP 16.8.2021

Tisková zpráva č. 4:Veřejné projednání  TZ4 Nový SPRSS čeká na Vaše připomínky !


Dokumenty ke stažení

MATERÁLY ZE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

KA 05A Úvod do metody komunitního plánování a základy evaluace (KA 05 A)

KA 05B Orientace na potřeby klienta – Role soc. potřeb při definování sítě SSL

KA 05C Manažerské vzdělávání 

KA 05D Plánování a financování SSL ve ZK (KA 05) 

KA03 Metody efektivní práce s podklady pro SPRSS 

PREZENTACE WORKSHOP

KA06 Účinné vyhledávání SSL 

Zapojení CS (KA 02-B) 

Prezentace k projektu – krátký informační materiál- postup zapojení 

Revize pracovních a organizačních řádů (KA 02- C)

Motivace CS (KA 02 – D)

Legitimita tvorby SPRSS (KA 03)

Evaluace procesu komunitního plánování (KA07) 

Ostatní 

Aktuálně platný 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčcko-Kelečsko 2018- 2021


Projekt „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“ má návaznost na : 

PROJEKT 2011-2012

Popis projektu: „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“
Základní údaje o projektu

 • Podpořen v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (více na www.esfcr.cz
 • Číslo výzvy: 65 
 • Název výzvy: 3.1 – Podpora procesů plánování sociálních služeb
 •  Začátek projektu: 1. 4. 2011
 • Konec projektu: 30. 9. 2012 
 • CZ.1.04/3.1.03/65.00042

Výše schválené podpory a povinná spoluúčast:

 • Po krácení jedné položky (elektronický katalog služeb), je výše schválené podpory 1 973 786 Kč.
 • Krytí nákladů rozpočtu je řešeno z těchto veřejných zdrojů
  1. Příspěvek ze strukturálních fondů 1 677 718,10 Kč – 85,00 % nákladu rozpočtu
  2. Příspěvek z národních veřejných zdrojů 296 067,90 Kč – 15,00 % nákladu rozpočtu
  3. Vlastní zdroje žadatele 0,00 Kč – 0,00 % nákladů rozpočtu

Co je to komunitní plánování (KP)
Plánovat sociální a související služby komunitně znamená navázat a udržovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi zadavateli soc. služeb (obce), poskytovateli soc. služeb (fungují coby odborníci) a uživateli (tzn. lidmi, kteří soc. služby využívají). Tato spolupráce umožní efektivní sdílení informací o poptávce i nabídce těchto služeb, o nevyužitých nebo přetížených kapacitách poskytovatelů, o právních, finančních, technických a jiných překážkách nebo pomoci. Výsledkem je mnohem lepší a účinnější péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, plynulejší a příjemnější práce poskytovatelů soc. služeb a lepší hospodaření i rozhodování obcí.

Cíl projektu

 • Cílem projektu je nastartovat proces komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu VM+K, který v současné době nemá žádný střednědobý (komunitní) plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
 • Za podpůrné cíle považujeme zvýšení sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zvýšení sociální prevence a posílení role uživatelů a poskytovatelů soc. služeb.

Realizátor a přehled aktivit projektu

 • Svazek obcí Mikroregionu VM+K.
 • Pro naplnění cíle projektu bude realizováno 7 aktivit:
  1. Ustanovení struktur KP
  2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
  3. Zpracování střednědobého plánu s návazností na krajský plán
  4. Vytvoření akčních ročních plánů
  5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
  6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
  7. Realizace odborné konference

1. Ustanovení struktur KP
Průběh: duben – červenec 2011
Základní předpoklad: fungování pracovních skupin (PS), jejich provázání a informovanost směrem k manažerskému týmu, který pak přenáší informace na zaštiťující skupinu pro dohodu. Klíčové bude partnerství subjektů zapojených do projektu. (Zde bude důležitá spolupráce s obcemi). PS budou zastoupeny manažerem PS. Komunitní plánování v mikroregionu bude propojeno se stávajícími pracovními skupinami KP ve Valašském Meziříčí.
Vzniknou tyto pracovní skupiny:

 1. PS Senioři
 2. PS Zdravotně postižení
 3. PS Rodiny s dětmi, děti a mládež
 4. PS Občané v krizi a nouzi
 5. PS Občané ohrožení závislostmi
 6. PS Podpora zdraví

2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
Realizace: květen – září 2011
Vzhledem k realizaci krajského projektu v rámci individuálního projektu, budou zajištěna data v oblasti šetření potřeb uživatelů, ve spolupráci s krajským úřadem využijeme těchto dat pro plánování svých služeb v mikroregionu. Další informace budou zajištěny v rámci projektu, a díky těmto analýzám:

 1. SWOT analýzy pro jednotlivé PS a pro manažerský tým (celkem 7 SWOT analýz)
 2. Provedení analýzy sociální infrastruktury pro poskytování a využitelnost prostor pro sociální služby.
 3. Studie mobility a bezbariérovosti v mikroregionu.

3. Zpracování komunitního plánu Mikroregionu
Realizace: srpen 2011 – únor 2012
Bude zpracován na základě získaných informací. Zodpovědnost za realizaci bude mít Manažerský tým a Pracovní skupiny. Návrhy budou veřejností připomínkovány po dobu 1 měsíce od zveřejnění (tisk, web, často navštěvovaná místa). Finální verze bude předložena skupině pro dohodu a valné hromadě Mikroregionu VM+K. Obce poskytnou součinnost při zveřejnění návrhů a sběr připomínek.

4. Vytvoření akčních ročních plánů
Termín: prosinec 2011 – únor 2012
Na počátku roku 2012 začne realizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Mikroregionu VM + K (vytvořen během aktivity 3). Ten bude zahrnovat období až do roku 2015, proto bude potřeba zajistit kontinuitu pro realizaci komunitního plánování, tzn. vytvořit akční roční plány. Jde o prováděcí dokumenty ke strategii tak, jak bude popsána v Komunitním plánu sociálních služeb. Akční plány se skládají z podrobnějšího popisu jednotlivých opatření plánu s vyznačením priorit na následující období.

5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
Realizace: červen – srpen 2012
Zajištěno dodavatelsky odbornou organizací. Proběhne v místech realizace projektu. Jde o revizi k celému procesu s jeho nastavením, fungováním a výstupy. Důležitá je zejména pro zlepšení slabých procesních míst. Evaluace procesu se zúčastní všechny složky organizační struktury procesu plánování a politická reprezentace.

6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
Realizace: květen 2011 – březen 2012
Bude zajištěno dodavatelsky externí firmou. Katalog bude umístěný na webových stránkách, tzn. volně přístupný komukoliv s přístupem na internet. Informace za svou organizaci budou doplňovat sami poskytovatelé služeb, katalog tak bude stále aktuální. Data bude možné tisknout a filtrovat dle kategorií.

7. Realizace odborné konference
Příprava: červenec a srpen, realizace září 2012
Představení výsledků projektu a jeho aktivit – publicita projektu, představení 1. komunitního plánu sociálních služeb Mikroregionu VM+K na roky 2012 – 2016, představení veřejného elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb zpráva o provedeném vyhodnocení procesu KP Mikroregionu odborné příspěvky a diskuse na téma: příklady dobré praxe a problematika plánování v mikroregionech a svazcích obcí – definování specifik v plánování a evaluace procesů plánování.
Tým projektu

 • Projektový manažer – koordinátor procesu KP, odpovědnost za řízení a realizaci projektu, koordinátor všech lidí v týmu.
 • Administrativní pracovník/asistent, zajišťuje pomocné a asistentské práce vázané na řízení projektu.
 • Vedoucí/manažeři šesti pracovních skupin.
 • Supervizor/ metodik.

Kontaktní osoba
Bc. Nela Marešová
Projektový manažer – koordinátor procesu KP
Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Ulice Soudní 1221, Tel: 571 674 305, 602 579 815

Katalog sociálních služeb

Tisková zpráva

Tisková zpráva 2

Sdělte své připomínky ke komunitnímu plánu

Program konference KPSS MR VM-K

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb

SWOT analýzy

Akční plán sociálních a souvisejících služeb mikroregionu Val.Mez.-Kelečsko

plakat_kp