Orgány svazku

 • valná hromada svazku
 • rada
 • kontrolní a inventarizační komise
 • tajemník

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku a je  složena ze zástupců členů svazku. Do její působnosti patří změna stanov, rozhodování o členksých příspěvcích a členech svazku, volba a odvolání členů, předsedy a mistopředsedy rady, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, volba a odvolání členů kontrolní komise aj.

Rada je výkonným orgánem svazku. Řídí činnost svazku v období mezi valnými hromadami a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech náležitostech svazku, pokud nejde o věci stanovami svazku svěřené do působnosti valné hromady. Předseda rady jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek.

 • Mgr. Robert Stržínek, předseda rady (starosta města Valašské Meziříčí)
 • Ing. Karel David, místopředseda rady (starosta města Kelč)
 • Mgr. František Svoboda, člen rady (starosta obce Branky)
 • Mgr. Jiljí Kubrický, člen rady (starosta obce Zašová)
 • Petr Nachtmann, člen rady (místostarosta města Valašské Meziříčí)

Kontrolní komise a inventarizační komise je volena valnou hromadou. Provádí inventuru majetku, podává zprávu o plnění usnesení valné hromady.

 • Ing. Ivo Veselý, předseda (starosta obce Jarcová)
 • Ing. arch. Jaromír Zavadil, člen (starosta obce Lešná)
 • Andrea Strnadová, DiS., členka (starostka obce Choryně)

Tajemník je navhrován Radou svazku. Do jeho působnosti spadá zejména příprava podkladů a účast na schůzích orgánů svazku obcí bez hlasovacího práva, příprava podkladů pro jednání v orgánech obcí, zajištění administrativní činnosti a funkčního zázemí svazku, naplňování funkce vedoucího zaměstnance svazku, plnění funkcí statutárního orgánu podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům svazku ad.

 • Ing. Daniel Šulák

 

Program Valné hromady 14.02.2024

Usnesení Valné hromady 14.02.2024

Program Valné hromady 08.12.2023

Usnesení Valné hromady 08.12.2023

Program Valné hromady 19.10.2023

Usnesení Valné hromady 19.10.2023

Program Valné hromady 16.06.2023 – aktualizace

Program Valné hromady 16.06.2023

Usnesení Valné hromady 16.06.2023

Program Valné hromady 31.01.2023

Usnesení Valné hromady 31.01.2023

Program Valné hromady 19.12.2022

Usnesení Valné hromady 19.12.2022

Program Valné hromady 28.11.2022

Usnesení Valné hromady 28.11.2022

Program Valné hromady 15.09.2022 (bez usnesení)

Program Valné hromady 27.06.2022

Usnesení Valné hromady 27.06.2022

Program Valné hromady 21.02.2022

Usnesení Valné hromady 21.02.2022

Program Valné hromady 20.12.2021

Usnesení Valné hromady 20.12.2021

Program Valné hromady 20.10.2021

Usnesení Valné hromady 20.10.2021

Program Valné hromady 18.6.2021

Usnesení Valné hromady 18.6.2021

Program Valné hromady 26.1.2021

Usnesení Valné hromady 26.1.2021

Program Valné hromady 16.12.2020

Usnesení Valné hromady 16.12.2020

Program Valné hromady 9.6.2020

Usnesení Valné hromady 9.6.2020

Program Valné hromady 14.4.2020

Usnesení Valné hromady 14.4.2020

Program Valné hromady 28.2.2020

Usnesení Valné hromady 28.2.2020

Program Valné hromady 27.1.2020

Usnesení Valné hromady 27.1.2020

Program Valné hromady 9.12.2019

Usnesení Valné hromady 9.12.2019

Program Valné hromady 17.6.2019

Usnesení Valné hromady 17.6.2019

Program Valné hromady 27.3.2019

Usnesení Valné hromady 27.3.2019

Program Valné hromady 15.2.2019

Usnesení Valné hromady 15.2.2019

Program Valné hromady 14.12.2018

Usnesení Valné hromady 14.12.2018

Program Valné hromady 13.6.2018

Usnesení Valné hromady 13.6.2018

Program Valné hromady 12.2.2018

Usnesení Valné hromady 12.2.2018

Program Valné hromady 11.12.2017

Usnesení Valné hromady 11.12.2017

Program Valné hromady 18.10.2017

Usnesení Valné hromady 18.10.2017

Program Valné hromady 2.6.2017

Usnesení Valné hromady 2.6.2017

Program Valné hromady 22.3.2017

Usnesení Valné hromady 22.3.2017

Program Valné hromady 17.3.2016

Usnesení Valné hromady 17.3.2016

Program Valné hromady 22.6.2016

Usnesení Valné hromady 22.6.2016

Program Valné hromady 31.8.2016

Usnesení Valné hromady 31.8.2016

Program Valné hromady 25.11.2016

Usnesení Valné hromady 25.11.2016