Orgány svazku

 • valná hromada svazku
 • rada
 • kontrolní komise
 • tajemník

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku a je  složena ze zástupců členů svazku. Do její působnosti patří změna stanov, rozhodování o členksých příspěvcích a členech svazku, volba a odvolání členů, předsedy a mistopředsedy rady, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, volba a odvolání členů kontrolní komise aj.

Rada je výkonným orgánem svazku. Řídí činnost svazku v období mezi valnými hromadami a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech náležitostech svazku, pokud nejde o věci stanovami svazku svěřené do působnosti valné hromady. Předseda rady jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek.

 • Mgr. Robert Stržínek, předseda rady (starosta Valašského Meziříčí)
 • Ing. Karel David, místopředseda rady (starosta Kelče)
 • Karel Hlavica, člen rady (starosta Polic)
 • Jiljí Kubrický, člen rady (starosta Zašové)
 • PaedDr. Yvona Wojaczková, člen rady (místostarostka Valašské Meziříčí)

Kontrolní komise je volena valnou hromadou. Provádí inventuru majetku, podává zprávu o plnění usnesení valné hromady.

 • Ing. Ivo Veselý, předseda kontrolní komise (starosta obce Jarcová)
 • Ing. arch. Jaromír Zavadil, člen kontrolní komise (starosta obce Lešná)
 • Mgr. František Svoboda, člen kontrolní komise (starosta obce Branky)

Tajemník je zaměstnancem, jehož návrh vychází z doporučení Rady svazku. Do jeho působnosti spadá zejména příprava podkladů a účast na schůzích orgánů svazku obcí bez hlasovacího práva, příprava podkladů pro jednání v orgánech obcí, zajištění administrativní činnosti a funkčního zázemí svazku, naplňování funkce vedoucího zaměstnance svazku, plnění funkcí statutárního orgánu podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům svazku ad.

 • Ing. Daniel Šulák

Program Valné hromady 15.09.2022 (bez usnesení)

Program Valné hromady 27.06.2022

Usnesení Valné hromady 27.06.2022

Program Valné hromady 21.02.2022

Usnesení Valné hromady 21.02.2022

Program Valné hromady 20.12.2021

Usnesení Valné hromady 20.12.2021

Program Valné hromady DSO 20.10.2021

Usnesení Valné hromady 20.10.2021

Program Valné hromady 18.6.2021

Usnesení Valné hromady 18.6.2021

Program Valné hromady 26.1.2021

Usnesení Valné hromady 26.1.2021

Program Valné hromady 16.12.2020

Usnesení Valné hromady 16.12.2020

Program Valné hromady 9.6.2020

Usnesení Valné hromady 9.6.2020

Program Valné hromady 14.4.2020

Usnesení Valné hromady 14.4.2020

Program Valné hromady 28.2.2020

Usnesení Valné hromady 28.2.2020

Program Valné hromady 27.1.2020

Usnesení Valné hromady 27.1.2020

Program Valné hromady 9.12.2019

Usnesení Valné hromady 9.12.2019

Program Valné hromady 17.6.2019

Usnesení Valné hromady 17.6.2019

Program Valné hromady 27.3.2019

Usnesení Valné hromady 27.3.2019

Program Valné hromady 15.2.2019

Usnesení Valné hromady 15.2.2019

Program Valné hromady 14.12.2018

Usnesení Valné hromady 14.12.2018

Program Valné hromady 13.6.2018

Usnesení Valné hromady 13.6.2018

Program Valné hromady 12.2.2018

Usnesení Valné hromady 12.2.2018

Program Valné hromady 11.12.2017

Usnesení Valné hromady 11.12.2017

Program Valné hromady 18.10.2017

Usnesení Valné hromady 18.10.2017

Program Valné hromady 2.6.2017

Usnesení Valné hromady 2.6.2017

Program Valné hromady 22.3.2017

Usnesení Valné hromady 22.3.2017

Program Valné hromady 17.3.2016

Usnesení Valné hromady 17.3.2016

Program Valné hromady 22.6.2016

Usnesení Valné hromady 22.6.2016

Program Valné hromady 31.8.2016

Usnesení Valné hromady 31.8.2016

Program Valné hromady 25.11.2016

Usnesení Valné hromady 25.11.2016