Československé kulturní a přírodní bohatství

Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske, kód projektu 304021C814.

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Jméno žadatele, vedoucí partner: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-
Kelečsko

Jméno přeshraničního partnera: Město Partizánske

Celkové výdaje projektu: 159 623,37 EUR

Celková dotace: 147 164,29 EUR

Období realizace projektu: srpen 2017 – únor 2019

Zdroj financování: ERDF 85%, národní zdroje ČR 5%, SR 10%, vlastní zdroje ČR 10%, SR 5%

Přeshraniční projekt s názvem „Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske“ vznikl na popud široké veřejnosti,kdy prostřednictvím starostů dobrovolného svazku obcí vznikl požadavek zmapovat a dále zdokumentovat a hlavně zachovat pro budoucí generace místní zajímavosti přírodního, či kulturně-historického charakteru, které tato oblast mikroregionu nabízí.

Aktivita E03: workshop ČR – Valašské Meziříčí

Smyslem této aktivity ve sledovaném období bylo zmapovat, vyhledat, zaznamenat turisticky známé i méně známé kulturní a přírodní atraktivity v okolí cyklotras v rámci celého území mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Byli využiti oba Odborní zaměstnanci projektového týmu, kteří po celou dobu realizace aktivity měli za úkol sběr, vyhledávání přírodních a kulturních atraktivit jednotlivých obcí mikroregionu, včetně zpracování témat do textové podoby. Hlavním výstupem aktivity pak byla realizace workshopu v ČR za účasti veřejnosti z obou příhraničních oblastí. V rámci semináře byli tyto zajímavosti včetně pověstí a historek prezentovány s přidanou hodnotou ukázky tradičních lidových řemesel obou zemí. Dvoudenního workshopu v ČR, který se uskutečnil ve dnech 28. – 29.03.2018 se zúčastnilo celkem min. 30 účastníků (13 českých a 17 slovenských). Hostitelským městem se stalo Valašské Meziříčí a příjemné zpestření semináře byla i návštěva jedné z atraktivit –unikátní památka, chráněný objekt bývalého mlýna v obci Mikulůvka. Výstupy ze semináře a výstupy práce Odborných zaměstnanců budou sloužit jako podklad pro tvorbu brožury a informační tabule
(mapy). Na realizaci workshopu se podílel celý projektový tým společně s externími lektory.

Aktivita byla splněna a projektový tým získal mnoho informací, tipů na zpřístupnění zajímavých míst. Tato kulturní a přírodní místa, budou dále sloužit jako podklad pro tvorbu brožury a textů informačních tabulí umístěnými na informačních stojanech v rámci celého území mikroregionu
Valašskomeziříčísko-Kelečsko.

Obr. 1 Workshop ČR – ukázka tradičních lidových řemesel

Obr. 1 Workshop ČR – ukázka tradičních lidových řemesel

Obr. 2 Workshop ČR

Obr. 2 Workshop ČR

Obr. 3 Workshop ČR – starý mlýn

Obr. 3 Workshop ČR – starý mlýn

Aktivita E05: Vyhotovení brožury, mapka do brožury

V rámci této společné aktivity bude zpracována dvojjazyčná brožura – jednotný tištěný informační materiál obsahující soubor přírodních a kulturních památek či zajímavostí na území mikroregionu a jejich možné propojení v rámci cestovního ruchu, aby tak návštěvník regiónu, ale i obyvatel regionu snadněji mohl tato místa navštívit, poznat a také se dozvědět další zajímavosti vážící se k danému místu. V této brožuře nebude také chybět popis a soubor kulturního a přírodního bohatství Slovenského partnera, nacházející se na nově vybudované turistické trase města Partizánske a okolí. Součástí brožury bude rozložitelná mapa formátu A4 s vyznačenými významnými místy. Předpokládá se vyhotovení 4000 ks. Obsah a přesnou strukturu brožury zpracují čeští a slovenští odborní pracovníci projektu, kteří budou spolupracovat s projektovými manažery obou zemí. Tento informační materiál bude díky zapojení obou pracovních týmů dvojjazyčný. Brožura bude uceleným materiálem, který bude návštěvníkům poskytovat veškeré informace o přírodním a kulturním bohatstvím nacházející se v obou přeshraničních regionech.

V měsíci únor 2019 byla československá dvojjazyčná brožura úspěšně dokončena finálním tiskem a následnou dodávkou v příslušném počtu kusů partnerům projektu (2 500 ks vedoucí partner, 1 500 Ks Hlavní přeshraniční partner). Dokončením aktivity se podařilo vytvořit unikátní dvojjazyčnou brožurku zaznamenávající vybraná zajímavá místa včetně historie daných míst. Vedoucí partner zmapoval široké území svého mikroregionu v rámci stávající sítě cyklotras, zatímco hlavní přeshraniční partner zpřístupnil zajímavá místa při nové turistické trase v okolí města Partizánske. V brožurce Mimo tuto aktivitu se český partner podílel na aktivitě slovenského partnera „vyhotovení trhací mapy“, kdy byl za českou část zpracován mapový podklad této trhací mapy a zajištěn zhotovitel díla. Trhací mapa byla dokončena taktéž v měsíci únor 2019. Elektronickou verzi brožury naleznete zde.

Obr. 4 brožura včetně mapky

Obr. 4 brožura včetně mapky

Aktivita E02: zabezpečení webových stránek projektu vedoucím partnerem

V této aktivitě byly na stávajících webových stránkách www.meziricsko.cz a www.partizanske.sk vytvořeny samostatné projektové stránky s uvedením zpřístupněných míst kulturního a přírodního bohatství, ale také nejrozsáhlejšími informacemi k projektu, e-brožura obsahově stejná s vytištěnou formou brožury a byla zde zajištěna vzájemná provázanost přeshraniční spolupráce. Na stránkách je nastaven odkaz s přesměrováním na webové stránky partnera. U každého uvedeného místa jsou uvedeny rozšiřující informace, které nejsou uvedeny na informačních cedulích v terénu, případně brožuře. Tato projektová aktivita byla dokončena v měsíci únor 2019 vložením a technickým nastavením elektronické československé brožury + mapky a vložením „trhací mapky“ (aktivita hlavního přeshraničního partnera). Tyto soubory byly doplněny krátkým popiskem. Dle projektové žádosti webové stránky projektu jsou provozovány, případně aktualizovány, také v době udržitelnosti po ukončení realizace projektu. Aktivita byla dokončena v termínu dle plánu harmonogramu projektu.

Aktivita B05: Obnova mobiliáře ČR

Aktivita měla díky worshopům v SR Bojnicích, v ČR Valašském Meziříčí a práci odborných zaměstnanců již připraven textový podklad pro nové informační tabule, které jsou součástí obnovených informačních stojanů. Tyto nové informační cedule kromě zmiňovaného textu obsahují nové fotografie a novou grafiku či QR kód. V rámci aktivity se podařilo obnovit již zastaralou, nefunkční turistickou infrastrukturu a mobiliář (krádež, vandalismus, povětrnostní vlivy atd.). Díky projektu bylo znovu obnoveno na území mikroregionu 42 informačních stojanů včetně 19 krytých a 4 nekrytých odpočívadel na trasách husté sítě zdejších cyklotras.

Obr. 5 obnoven mobiliář cyklotras a technická infrastruktura Velká Lhota

Obr. 5 obnoven mobiliář cyklotras a technická infrastruktura Velká Lhota

Obr. 6 obnoven mobiliář cyklotras a technická infrastruktura Perná

Obr. 6 obnoven mobiliář cyklotras a technická infrastruktura Perná

Aktivita E05: tvorba výstavy ČR

Realizace aktivity byla naplánována na závěr projektu tak, aby zde byla možnost představení všech výstupů a momentů realizovaného projektu s ukázkou zpřístupnění nejzajímavějších přírodních a kulturních zajímavostí veřejnosti. Aktivita byla realizována ve městě Valašském Meziříčí dne 25.01.2019, přičemž jako součást výstavy byl v dopoledních hodinách připraven zábavný program pro nejmenší obyvatele mikroregionu – děti mateřských škol a v odpolední části pak byla zvána veřejnost k vzhlédnutí fotografií zachycující zpřístupněná místa či realizaci projektu na straně vedoucího partnera včetně zajímavých fotografií připravených hlavním přeshraničním partnerem. O 14 dnů později byla provedena reinstalace výstavy i na slovenské straně v městě Partizánske.

Obr. 7 výstava ve Valašském Meziříčí

Obr. 7 výstava ve Valašském Meziříčí

Obr. 7 výstava ve Valašském Meziříčí

Obr. 7 výstava ve Valašském Meziříčí

Obr. 8 výstava ve městě Partizánske

Obr. 8 výstava ve městě Partizánske