Informační zastavení č. 10 MALÁ LHOTA – VÝHLEDOVÉ MÍSTO

Malá Lhota leží pod vrcholem kopce Vrchhůra (692 m n. m.), který ji odděluje od Velké Lhoty, k níž v současné době patří. Z návrší u vsi je výhled na Valašské Meziříčí, na druhé straně na přehradu Bystřička, Vsetínské a Hostýnské vrchy.

Historie obce

Soudě dle jména, vznikla ves někdy ve 13. až 14. století a její založení souvisí se založením Brňova. První zmínka o vsi pochází z roku 1411. Tehdy se však nazývala Tomášova Lhota, roku 1516 pak Lhota Kolečkova. Od roku 1535 je již zmiňována jako Malá Lhota, aby se lépe odlišila od sousední Lhoty Velké. V minulosti byla chudou zemědělskou obcí. V 19. století byla na Malé Lhotě rozšířena výroba kapesních nožů – křiváků a dřevěného zemědělského nářadí.

Významné stavby

Významnou památkou je dřevěná zvonička. Ve zvonici se nacházel zvon z roku 1687, který byl původně zakoupen pro kostel ve Veselé. Roku 1942 byl však zabaven pro válečné účely.

Příroda

Významnou dominantou obce jsou dva duby zimní nacházející se u místního Hostince pod Dubem, jejichž stáří je odhadováno až na 300 let. Významný je též pás křovin na mezi u budovy kravína táhnoucí se západně od obce. Setkat se zde můžeme s ťuhýkem obecným, pěnicí vlašskou či křepelkou. Nachází se zde dokonce silně ohrožený pták chřástal polní. Jelikož žije skrytě, zjistíme jeho přítomnost nejlépe po hlase – zejména za soumraku a v noci se ozývá nepřetržitým skřehotáním.

Jižně odsud se nachází přehrada Bystřička, nad níž se tyčí lesnatý hřeben. Okolí vrcholu Zámčisko a hřbet Klenova jižně od vodní nádrže je chráněn jako Přírodní rezervace Klenov. Nacházejí se zde pískovcové a slepencové skalní výchozy o výšce až 14 m, s balvanovitou sutí a dvěma menšími jeskyněmi. Významný je též zachovalý bukový porost s vtroušenou jedlí bělokorou, smrkem ztepilým a javorem klenem, zejména v okolí skal. Žije zde typický fauna karpatské bučiny – z ptáků výr velký, strakapoud bělohřbetý, datel, holub doupňák, lejsek malý, čáp černý či krkavec. Ve vrcholových partiích Zámčiska se na skalnatém podloží vyvinula zakrslá bučina. Bylinné patro je zastoupeno typickou květenou acidofilní bikové bučiny. Mezi vzácnější druhy mechorostů patří šikoušek bezlistý, ze vzácnějších hub zde byly nalezeny např. ryzec nasládlý, hřib kaštanový, bedla ostrošupinná či lakovka zakroucená.

Na vrcholu lidově zvaném Zámčiska se ve středověku nacházelo hradiště – klenovský hrad, který je často ztotožňován s templářským Freundsbergem. Vrchol Klenova je tvořen výrazným skalnatým vrcholem s mohutnými skalními bloky, které vznikly puklinovým zvětráváním hřebenové lavice magurského flyše. V jeho nejvyšším bodě se nalézá největší a nejvýraznější skalní suk, nazývaný lidově „Havránka“. Toto skalisko tvořilo ústřední bod celého skalního strážního hradu, který tak byl chráněn od východu a jihu přirozeně právě díky strmým svahům.

Na skále jsou stopy po umělých zásecích pro zakotvení konců trámů dřevěné konstrukce a také základové žlaby  pro uložení spodního věnce srubové stavby. Tou byla pravděpodobně menší strážní věž, jež tvořila zároveň centrální objekt celého hradu. Hrad zanikl patrně na počátku 14. století v důsledku požáru. Svědčí o tom větší množství nalezených zuhelnatělých úlomků mazanice a zuhelnatělých dřev.

Z Klenova pochází početná kolekce archeologických nálezů – převážně keramických střepů, ale i železných předmětů, jako jsou např. hroty šípů do kuše.

Ke skalním útvarům na Klenově se dodnes váží lidové pověsti o ukrytých zbojnických pokladech.

Obr. Malá Lhota: vyhlídkové místo nabízí pohled na přehradu Bystřička a masiv Klenova. Foto J. Husák, 2018

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Štěpánek, J., P., 2006: Hrad Klenov [online], [cit. 6. 7. 2018]. Dostupné z <http://www.hrady.cz/index.php?OID=5422&PARAM=11&tid=15611&pos=450>

Chráněná území Zlínského kraje – PR Klenov, [online], [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z <https://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/Klenov.htm>

Velká Lhota – oficiální stránky obce (Malá Lhota), [online], [cit. 2. 7. 2018]. Dostupné z <http://www.velkalhota.cz/historie-obce/mala-lhota/>