Informační zastavení č. 17 LEŠNÁ

Lešná leží v jižní části Podbeskydské pahorkatiny. Největším tokem je řeka Bečva.

Historie obce

První písemná zmínka o obci je z roku 1355. Ve středu obce byla v 15. století postavena vodní tvrz, přebudovaná na přelomu 16. a 17. století na zámek. Ve 14.-17. století patřila hned několika majitelům. Jedním z nich byl např. Beneš Pražma nebo rody Žerotínů, Lažanských a Kinských.

Významné stavby

Dominantou obce je zámek. Ve středověku na jeho místě stála tvrz obklopená vodním příkopem, jež byla na přelomu 16. a 17. století přestavěna na pozdně renesanční čtyřkřídlý jednopatrový zámek s arkádovým nádvořím, který roku 1847 dostal empírovou podobu. Právě Lažanští začali s renovací panství, úpravami zámeckého areálu včetně přestavby nového kostela. Na výzdobě zámku a kostela se podílel moravský barokní malíř Jan Sattler. Vedle zámeckého hospodářského dvora, který byl v těsné blízkosti zámku a plnil základní funkce důležité pro chod zámku, se zde nacházel i pivovar a vinopalna, vlastní zahrada, chmelnice a oranžérie. V 18. stol. byl kolem zámku zbudován park anglického typu.

Obr. Zámek Lešná – empírový zámek s přilehlým anglickým parkem. Foto: J. Husák, 2018

Nejstarší stavbou obce je kostel sv. Michaela z roku 1635, postavený v pozdně barokním slohu na místě vypáleného evangelického kostela. Ve věži kostela byly původně tři zvony, z nichž dva zmizely za 2. sv. války. Zůstal pouze zvon sv. Michael z roku 1730. V kostele je zachována cenná barokní nástropní freska moravského malíře Jana Sattlera z poloviny 18. stol. Za kostelem najdeme pomník obětem první světové války.

U cesty k obci Vysoká se nachází jeskyně p. Marie Lurdské z roku 1895, u které stojí též dvě kapličky křížové cesty z 2. poloviny 18. století. K zajímavostem patří i ozdobné štíty, zachované na dvou statcích, připomínajících tzv. selské baroko.

Příroda

Okolí Lešné je poměrně bohaté na vzácnější květenu. Nachází se zde například největší populace silně ohrožené orchideje – vstavače bledého v celém okrese Vsetín. Setkat se zde můžeme též s dalšími druhy orchidejí, jako jsou vstavač mužský, okrotice bílá, kruštík modrofialový, kruštík bahenní či bradáček vejčitý. Z dalších vzácnějších druhů se vyskytuje voskovka menší, lile zlatohlavá či černýš rolní.

Teplomilnější květenu nalezneme v Přírodní památce Jasenice – při zatopeném vápencovém lomu s výskytem raka říčního či škeble rybničné. Jedná se též o významné paleontologické naleziště. Přírodní památce se podrobněji věnuje zastavení č. 19. Hodnotné jsou listnaté lesy a louky Žlabné a Bučí s výskytem vzácných rostlinných a živočišných druhů. Přirozené vodní toky jsou dnes ještě zachovány při potoce Žebrák a Buňávka, kde můžeme obdivovat bohatý břehový porost.

Anglický přírodně krajinářský park vznikl pod vlivem dobového romantického cítění v pol. 19. stol. Už před jeho zřízením se jižně od hospodářského dvora rozkládala okrasná zámecká zahrada užitkového rázu, na jejímž půdorysu byly vysázeny tehdejším majitelem Jiřím Bessem nejstarší dřeviny domácího původy (např. jasan, habr, lípa) doplněné cizími listnáči (jerlín, dřezovec) a jehličnany (douglaska, modřín, tsuga aj.). O další rozkvět parku se zasloužili Kinští, kteří zde vysadili řadu introdukovaných dřevin (např. turecké lísky, cypřišky, katalpy, břestovce, lilovník, petrokarye, nahovětvec a další). Zvelebena byla též nedaleká obora se zvěří, založena ovocná škola, vystavěny skleníky a bazén s vodotryskem. V meziválečném období vznikl vykácením vzrostlých dřevin průhled přes alej na oboru se zvěří, osázený rododendrony a azalkami. Založeny byly dva rybníčky, bažantnice, zbudovány tenisové kurty a kuželna. Dnes se jedná o dendrologicky nejcennější park okresu Vsetín. Roste zde také největší habr v ČR, jedná se však zřejmě o srůst více jedinců. V obci Lešná se však nachází též řada dalších pozoruhodných stromů. Nejzajímavější z nich je památný červenolistý buk lesní u kostela. Jeho obvod kmene je 400 cm a stáří okolo 150 let.

 

 

Literatura a Zdroje:

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Stoklasa, R., 2012: Prameny na Valašsku a v Podbeskydí. Radovan Stoklasa, Rožnov pod Radhoštěm, 143 s.

Místopisný průvodce – Mistopisy.cz (Místopisný seznam obcí České republiky) – Lešná [online], [cit. 20. 6. 2018]. Dostupné z <https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9894/lesna/>