O projektu

https://www.meziricsko.cz/wp-content/uploads/2018/05/logo_IRRVA_2014-20.jpg

SPOLEČNĚ VALAŠSKEM A RADOBICOU

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Název projektu: Společně Valašskem a Radobicou

Kód projektu v ITMS2014+: 304021CUG6

Název žadatele, vedoucího partnera: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-
Kelečsko

Název hlavního přeshraničního partnera: Obec Radobica

Celkový rozpočet projektu: 96 502,51 EUR

Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR): 82 027,13 EUR

Spolufinancování ze státního rozpočtu: 5 597,11 EUR

Zdroj financování: ERDF 85%, národní zdroje ČR 5%, SR 10%, vlastní zdroje ČR 10%, SR 5%

Období realizace projektu: červen 2023 – listopad 2023

Link na stránky programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika: http://www.sk-cz.eu

Odkaz na webové stránky partnera projektu: https://www.radobica.sk/

Valašsko Radobica

 

Cílem a předmětem projektu je souhrn činností podporující zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a území obce Radobica. Zejména pro pěší návštěvníky budou partnery společně vytvořeny tři vzájemně se doplňující mediální a propagační produkty utvářející ucelený tematický produkt pro cílové skupiny (webové podstránky, informační leták a videospot), jejímž obsahem bude orientační podklad a výčet přírodních a kulturních zajímavostí (studánky, kapličky, přírodní útvary, památkové objekty apod.) rozšířené o místní tradice a významné historické události v blízkosti páteřních naučných stezek mikroregionu a návštěvnické oblasti obce Radobica. Cílové skupiny projektu (návštěvníci a obyvatelé zapojených regionů) budou moci dle vytvořených produktů navštívit atraktivně prezentovaná a inovativně zpřístupněná zajímavá místa a památky. Předpokladem pro zvýšení atraktivity a potenciálu daných míst je i realizace kompletní obnovy a modernizace chátrajícího mobiliáře a vybudování nové doplňkové soustavy mobiliáře na slovenské straně.

 

AKTIVITY VEDOUCÍHO PARTNERA

Řízení projektu

Projektové řízení bude po celou dobu realizace projektu zabezpečováno dvěma zkušenými projektovými manažery. V rámci této aktivity bude zajišťována komunikace s poskytovatelem dotace a přeshraničním partnerem, řízení rozpočtu projektu, jeho harmonogramu bude systematicky monitorováno naplňování aktivit projektu, řízení rizik projektu, bude prováděno monitorování realizace projektu, dále budou realizována projektová setkání VP a HCP (on-line forma, popř. osobní), vypracování monitorovacích zpráv a vykazování výstupů projektu atd. Aktivita bude na straně VP zabezpečována 2 zaměstnanci, a to vedoucím manažerem projektu a manažerem projektu, kteří budou spolupracovat s manažerem projektu HCP.

Zabezpečení povinné publicity projektu

Zabezpečení stránek projektu ČR: V této aktivitě budou na stávajících webových stránkách www.meziricko.cz vytvořeny samostatné stránky s uvedením informací k projektu a jeho výstupech a bude zde tak zajištěna vzájemná provázanost společné přeshraniční spolupráce. Bude zde nastaven také odkaz s přesměrováním na webové stránky partnera. Web projektu bude zpracován projektovým manažerem za spolupráce se slovenským projektovým manažerem. Bude zde umístěn také link na stránky programu INTERREG V-A SK-CZ (www.sk-cz.eu). Tyto stránky budou provozovány, případně aktualizovány, také po ukončení realizace projektu, za využití vlastních kapacit a zdrojů žadatele. Povinná publicita projektu bude zapracována také v rámci samotného obsahu informačních stojanů, formou tabulek budou označena jednotlivá odpočívadla a lavice a bude pořízeny také projektové reklamní tabule obsahující zejména povinnou publicitu projektu. Jedna tabule o rozměru 150×100 cm bude umístěna v sídle žadatele, druhá menší o rozměrech 60×50 cm bude používána v terénu v místech realizace aktivit pro označení projektových služeb a prací v terénu.

B5. Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliáře v řešené lokalitě

V rámci této neinvestiční aktivity dojde ke kompletní opravě a obnově zastaralé a vlivem užívání již téměř znehodnocené doplňkové infrastruktury (stylového mobiliáře) tří páteřních naučných stezek (NS Veřovické vrchy, NS T. G. Masaryka a NS J. Karafiáta) procházející územím Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (okrajově dotčeno i území ORP Vsetín a území ORP Frenštát pod Radhoštěm). Konkrétně se bude jednat o výměnu 41 ks informačních stojanů, 4 ks krytých odpočívadel, 2 ks nekrytých odpočívadel a 4 ks lavic na sezení. Dodávku a umístění tohoto mobiliáře zajistí vybraný extérní dodavatel, který vzejde z výběrové řízení, obě služby jsou zahrnuty v rozpočtu projektu vedoucího partnera. Dodávce mobiliáře bude předcházet soubor technických služeb zajištující například odvoz, odstranění, uskladnění, zaskládkování, zchátralého původního mobiliáře, i tyto služby budou zajištěny extérním dodavatelem a v rozpočtu projektu jsou zahrnuty pod položkou technické služby. Dále předmětem této aktivity bude aktualizace a modernizace textových popisů, fotodokumentace a ilustrace 41 ks informačních tabulích umístěných na informačních naučných stojanech. Tyto práce budou vykonávány odbornými pracovníky projektu, ilustrace bude dodána extérní osobou zabývající se daným odvětvím. Výsledné grafické zpracování, výroba tisk informačních tabulí bude opět zajištěn extérním subjektem. Součástí modernizovaných a inovovaných jednotlivých informačních tabulí budou QR kódy, které budou turisty odkazovat na webové stránky projektu. Převážná část udržovacích prací nebude probíhat přímo na místě, bude pronajat prostor „technické logistické centrum“, kde bude možno mobiliář skladovat, kompletovat a uchovávat před usazením do terénu, tímto bude zabezpečena ochrana a téměř nedotknutelnost okolní krajiny při realizaci této aktivity. Modernizovaný mobiliář s inovovanými edukačními texty přispěje k atraktivnějšímu přístupu kulturního a přírodního bohatství a historických atraktivit nacházející se v dané lokalitě (např., přírodní a kulturní památky, fauna, flóra, významné události apod.).

E2. Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity

V rámci této aktivity bude vytvořena 1 podstránka v rámci webových stránek projektu na stávajících webových stránkách www.meziricsko.cz. Tato podstránka bude zahrnovat informace utvářející společný mediální produkt, a to informace o projektem zpřístupněných místech kulturního a přírodního bohatství na jednom místě na obou stranách hranice. Samozřejmostí je zde vzájemná provázanost společné přeshraniční spolupráce. Web projektu bude pro dosažení požadované úrovně a kvality prezentace cílovým skupinám zpracován externím zpracovatelem, který zajistí propojení s jednotlivými místy v terénu vytvořením QR kódu odkazujícího na tuto podstránku (QR kód bude zapracován do obsahu jednotlivých informačních tabulí), a obsahově bude naplněn českými odbornými zaměstnanci projektu za spolupráce se slovenským týmem. I tyto podstránky budou provozovány, případně aktualizovány, také po ukončení realizace projektu, za využití vlastních kapacit a zdrojů žadatele. Pro obsažení širší skupiny osob z řad cílových skupin bude vytvořen také 1 krátký úderný videospot k prezentaci v délce trvání cca 1 minuta, který bude distribuován prostřednictvím kanálu Youtube na sociální sítě, webové stránky obcí a měst území, na kterých budou realizovány aktivity, ale i dalších partnerských organizací. Důraz bude kladen na utvoření společného mediálního produktu vybízejícího k využívání přírodního a kulturního dědictví zpřístupňovaného v rámci ostatních aktivit projektu, čímž bude docházet k rozvoji cestovního ruchu na obou stranách hranice. Videospot bude zahrnovat stežejní záběry z české i slovenské strany hranice. Pro zajištění odpovídající odborné kvality bude i zde využito pro zpracování externího zpracovatele. Finančním nositelem aktivity budou společně oba partneři projektu. Webová podstránka i videospot budou obsahovat povinnou publicitu projektu.

Webové stránka projektu:

https://www.meziricsko.cz/category/naucne-stezky-interreg/

Valašsko

https://www.radobica.sk/zakladne-informacie.html

Videospot:

https://www.youtube.com/watch?v=METDLzdi0DU

E2. Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity

V rámci této aktivity bude vytvořen 1 společný informační leták k představení projektu, jeho cílů a společnému představení přírodního a kulturního bohatství, které bude realizací projektu zpřístupňováno. Leták bude např. ve formě skládačky (ve formátu DL rozložitelném na 3 strany) s oboustranným barevným tiskem. Obsahově bude zpracován odbornými zaměstnanci (VP i HCP), grafické zpracování, tisk a ostatní práce budou zajištěny externí službou. Finančním nositelem aktivity budou společně oba partneři projektu. Počítáno je s výrobou 1500 kusů tohoto letáčku, který bude distribuován zejména prostřednictvím obcí a informačních center osobám z cílových skupin (předpoklad 1000 ks VP a 500 ks HCP).

AKTIVITY HLAVNÍHO PŘESHRANIČNÍHO PARTNERA

Řízení projektu

Projektové řízení na straně hlavního přeshraničního partnera bude po celou dobu realizace projektu zabezpečováno jedním zkušeným projektovým manažerem. V rámci této aktivity bude zajišťována komunikace s poskytovatelem dotace a přeshraničním vedoucím partnerem, řízení rozpočtu projektu, jeho harmonogramu a bude systematicky monitorováno naplňování aktivit projektu, řízení rizik projektu, bude prováděno monitorování realizace projektu, dále budou realizována projektová setkání VP a HCP (on-line forma, popř. osobní), vypracování monitorovacích zpráv a vykazování výstupů projektu atd. Aktivita bude na straně HCP zabezpečována 1 zaměstnancem, a to manažerem projektu, který bude spolupracovat s manažery projektu VP.

Zabezpečení povinné publicity projektu

Zabezpečení stránek projektu SR: V této aktivitě budou na stávajících webových stránkách www.radobica.sk vytvořeny samostatné stránky s uvedením informací k projektu a jeho výstupech a bude zde tak zajištěna vzájemná provázanost společné přeshraniční spolupráce. Bude zde nastaven také odkaz s přesměrováním na webové stránky partnera. Web projektu bude zpracován projektovým manažerem za spolupráce s českým projektovým manažerem. Bude zde umístěn také link na stránky programu INTERREG V-A SK-CZ (www.sk-cz.eu). Tyto stránky budou provozovány, případně aktualizovány, také po ukončení realizace projektu, za využití vlastních kapacit a zdrojů žadatele. Povinná publicita projektu bude zapracována také v rámci samotného obsahu informačních panelů, formou tabulek budou označeny přístřešky, lavice i stojna a budou pořízeny také projektové reklamní tabule obsahující zejména povinnou publicitu projektu. Jedna tabule o rozměru 150×100 cm bude umístěna v sídle hlavního přeshraničního partnera, druhá menší o rozměrech 60×50 cm bude používána v terénu v místech realizace aktivit pro označení projektových služeb a prací v terénu.

B5. Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliáře v řešené lokalitě

Tato investiční aktivita na straně hlavního přeshraničního partnera bude zaměřena na vybudování doplňkové infrastruktury obce Radobica – umístění základního mobiliáře pro návštěvníky a obyvatele na území katastru obce, který zde bohužel chybí. Konkrétně dojde k pořízení 5 ks informačních panelů, 3 ks přístřešku se sezením, 3 ks stojanů na kola, 1 ks ohniště a 1 ks lavičky. Obsahová náplň informačních panelů bude zpracována odborným pracovníkem projektu prostřednictvím 5ks nových informačních tabulí, které budou součástí informačního panelu. Dodávka nového mobiliáře bude provedena extérním subjektem, stejně tak výroba (grafika, tisk) informačních tabulí. Součástí nových informačních tabulí budou QR kódy, které budou turisty odkazovat na webové stránky projektu. Aktivita přispěje k základnímu turistickému komfortu pro návštěvníky i obyvatele dané lokality s významným edukačním efektem, které mohou vnést cílové skupině do povědomí informace o známých i méně známých přírodních a kulturních atraktivitách (např. historie, flóra, fauna, památky, atraktivity apod.) zpřístupněného území. Tato základní turistická infrastruktura by měla posloužit k dalšímu rozvoji území Obce Radobica a okolí, může fungovat jako „základní odrazový můstek“ pro realizaci významově rozsáhlejších investičních akcí.

E2. Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity

V rámci této aktivity bude vytvořena 1 podstránka v rámci webových stránek projektu na stávajících webových stránkách www.radobica.sk. Tato podstránka bude zahrnovat informace utvářející společný mediální produkt, a to informace o projektem zpřístupněných místech kulturního a přírodního bohatství na jednom místě na obou stranách hranice. Samozřejmostí je zde vzájemná provázanost společné přeshraniční spolupráce. Web projektu bude pro dosažení požadované úrovně a kvality prezentace cílovým skupinám zpracován a obsahově naplněn odborným zaměstnancem projektu hlavního přeshraničního partnera za spolupráce s českým týmem.Odborný pracovník zajistí propojení s jednotlivými místy v terénu vytvořením QR kódu odkazujícího na tuto podstránku (QR kód bude zapracován do obsahu jednotlivých informačních tabulí). I tyto podstránky budou provozovány, případně aktualizovány, také po ukončení realizace projektu, za využití vlastních kapacit a zdrojů žadatele. Pro obsažení širší skupiny osob z řad cílových skupin bude vytvořen také 1 krátký úderný videospot k prezentaci v délce trvání cca 1 minuta, který bude distribuován prostřednictvím kanálu Youtube na sociální sítě, webové stránky obcí a měst území, na kterých budou realizovány aktivity, ale i dalších partnerských organizací. Důraz bude kladen na utvoření společného mediálního produktu vybízejícího k využívání přírodního a kulturního dědictví zpřístupňovaného v rámci ostatních aktivit projektu, čímž bude docházet k rozvoji cestovního ruchu na obou stranách hranice. Videospot bude zahrnovat stežejní záběry z české i slovenské strany hranice. Pro zajištění odpovídající odborné kvality bude i zde využito pro zpracování externího zpracovatele. Finančním nositelem aktivity budou společně oba partneři projektu. Webová podstránka i videospot budou obsahovat povinnou publicitu projektu.

E2. Realizace společných mediálních produktů propagujících společné území a jeho atraktivity

V rámci této aktivity bude vytvořen 1 společný informační leták k představení projektu, jeho cílů a společnému představení přírodního a kulturního bohatství, které bude realizací projektu zpřístupňováno. Leták bude např. ve formě skládačky (ve formátu DL rozložitelném na 3 strany) s oboustranným barevným tiskem. Obsahově bude zpracován odbornými zaměstnanci (VP i HCP), grafické zpracování, tisk a ostatní práce budou zajištěny externí službou. Finančním nositelem aktivity budou společně oba partneři projektu. Počítáno je s výrobou 1500 kusů tohoto letáčku, který bude distribuován zejména prostřednictvím obcí a informačních center osobám z cílových skupin (předpoklad 1000 ks VP a 500 ks HCP).

AKTUALITY:

Zveme Vás na společné slavnostní otevření projektu v pátek 18. srpna 2023!

Zveme Vás na společné ukončení projektu ve čtvrtek 30.11.2023!