Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:                            Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Registrační číslo projektu:         CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594

Příjemce:                                         DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace projektu:             01.08.2018 – 31.07.2022

Celkové náklady projektu:         10.881.608,64 Kč

Výše dotace:                                   10.337.528,19 Kč

MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství2 napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

O projektu

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokrývá celé území obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, které zahrnuje celkem 18 obcí.

Cílem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. V rámci projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Spolupráce bude spočívat zejména ve společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů a potřeb v ORP Valašské Meziříčí.

Projekt navazuje na ukončený projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí“, který byl ukončen v únoru 2018. V rámci realizace tohoto projektu byl stanoven cíl řešit problém kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Valašské Meziříčí. V ORP Valašské Meziříčí neexistovala dohoda o podobě místní vzdělávací politiky. Na úrovni zřizovatelů (obce, kraj, stát, církve, soukromí zřizovatelé) stejně jako na úrovni jednotlivých škol a dalších vzdělávacích institucí neexistovala dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, nebyly ujasněny jednotlivé priority a nedochází ke koordinaci jednotlivých aktivit. Po nastartování základních procesů fungování spolupráce v území je třeba plnit cíle prvního projektu definované ve strategickém rámci a akčním plánu, což je úkolem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“.

Klíčové aktivity projektu:

 • Řízení projektu
 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

Zapojené školy

Mateřské školy: MŠ Hrachovec, MŠ Kelč, MŠ Kraiczova, MŠ Krhová, MŠ Křižná, MŠ Lešná, MŠ Podlesí, MŠ Seifertova, MŠ Střítež nad Bečvou, MŠ Štěpánov, MŠ Vyhlídka, MŠ Zašová

Základní školy: ZŠ Kelč, ZŠ Krhová, ZŠ Křižná, ZŠ Lešná, ZŠ Masarykova, ZŠ Salvátor, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Zašová, ZŠ Žerotínova

Sloučené školy: ZŠ a MŠ Branky, ZŠ a MŠ Choryně, ZŠ a MŠ Jarcová, ZŠ a MŠ Kladeruby, ZŠ a MŠ Kunovice, ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Mikulůvka, ZŠ a MŠ Police, ZŠ a MŠ Poličná

Speciální školy: ZŠ a MŠ Křižná, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Základní umělecké školy: ZUŠ Alfréda Radoka, ZUŠ B-Art

Důležité odkazy:

Kontakt:

Ing. Václav Valčík                                                                                                                                    mobil: +420 602 777 362                                                                                                                     telefon: +420 571 674 333                                                                                                                    e-mail: valcik@muvalmez.cz

Struktura stránek:

 1. Aktuality
 2. Konzultační proces
 3. Řídící výbor MAP II
 4. Realizační tým MAP II
 5. Pracovní skupiny
  • PS pro financování
  • PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rovné příležitosti
  • PS pro další témata
 6. Místní lídři
 7. Dokumenty projektu MAP II
 8. Dokumenty Řídícího výboru MAP II
 9. Dokumenty Realizačního týmu MAP II
 10. Dokumenty pracovních skupin
 11. Informační zpravodaj projektu MAP II
 12. Publicita a média

1. Aktuality

10.09.2020 – Pozvánka na seminář k distančnímu vzdělávání                                           Realizační tým MAP II zve všechny ředitele základních škol z ORP Valašské Meziříčí na seminář k distančnímu vzdělávání, který se uskuteční v úterý 29.09.2020 od 90:00 do 10:30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Seminář je pořádán ve spolupráci se společností ITveSkole.cz a je pro všechny účastníky zdarma. Na seminář je možné se přihlásit na e-mailu: sulak@muvalmez.cz

04.09.2020 – Školská legislativa se zaměřením na praxi MŠ                                  Vedoucí pracovníci bezmála dvaceti mateřských škol se ve čtvrtek 04.09.2020 zúčastnili minisemináře Školská legislativa se zaměřením na praxi mateřských škol s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. Kromě aktuálních informací z oblasti legislativy měli účastníci možnost řešit konkrétní situace z praxe a prostor byl dán i individuálním konzultacím. Obdobný miniseminář, tentokrát určený pro vedení základních škol, se uskuteční 13.10.2020.

01.09.2020 – Začátek školního roku 2020/2021

20.07.2020 – Pozvánka na miniseminář s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.                Pro velký zájem ze strany vedení mateřských a základních škol se v září a říjnu uskuteční další semináře s uznávanou odbornicí na školskou legislativu PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. Miniseminář pro vedení mateřských škol se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 od 11:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Navazující miniseminář pro vedení základních škol pak proběhne v úterý 13. října 2020 opět od 11:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí.

29.06.2020 – 6. jednání Řídícího výboru MAP II                                                                                      V pondělí 29.06.2020 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnilo 6. jednání Řídícího výboru MAP II. Hlavními body programu bylo projednání a schválení aktualizace Dokumentace MAP (analytické, strategické a implementační části), a to včetně schválení byl Akčního plánu na období 2020 – 2021. Více informací naleznete na webových stránkách v sekci Dokumenty projektu MAP II a Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

12.06.2020 – Pozvánka na 6. jednání Řídícího výboru MAP II                                                          6. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční v pondělí 29.06.2020 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání bude Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

05.06.2020 – Podpora volnočasových aktivit v klubu „Vrtule“ Valašské Meziříčí                      V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ bylo podpořeno pořízení interaktivní hrací stěny pro volnočasové aktivity dětí z mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. „Na podzim roku 2019 došlo ke stěhování oblíbeného volnočasového zařízení „Vrtule – svět her a poznání“ z nevyhovujících prostor. Díky vytvoření komunitního centra Valašské Meziříčí se uvolnily pro oblíbený klub hezké prostory Krásenské radnice. Zástupci klubu vyvinuli velké úsilí a nemalé finanční prostředky na to, aby do nových prostor našli cestu nejen děti, ale i jejich rodiče“ uvedl Daniel Šulák, vedoucí PS Další témata a pokračoval „V rámci projektu se zabýváme také volnočasovými aktivitami a rádi jsme se dohodli také na možnostech pomoci s vybavením nových prostor. Společná aktivita se ukazuje jako dobrý krok, což dokazuje vysoká návštěvnost klubu hned po jeho otevření“. Interaktivní stěna o historii Valašského Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je umístěna v nových prostorách klubu Vrtule – světě her a poznání. Jde o další část do mozaiky her seznamujících s historií zdejšího kraje. Součástí expozice jsou tři hravé prvky, které nenásilnou formou seznámí návštěvníky s nejvýznamnějšími stavbami našeho města a okolí. Jedná se o výběr budov, které sehrály v minulosti a současnosti zásadní roli v životě obyvatel města a okolí.

Tisková zpráva – Podpora volnočasových aktivit v klubu „Vrtule“

04.06.2020 – V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ byl podpořen nákup mobilních dílen s dotací zlínského kraje pro rozvoj polytechnického vzdělávání                                                                                                         Nemáte prostory na školní dílny? Nevadí, mobilní dílny prostor nahradí. Zlínský kraj vypsal grant na rozvoj polytechnického vzdělávání na základních školách. Projekt MaS 05 – 19 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH má sloužit na vybavení školních dílen. V současné době škola ZŠ Žerotínova nedisponuje přebytečnými prostory, které by byly vhodné pro školní dílny, a proto se vydala cestou mobilních dílenských pracovišť. Vše se dá složit do dvou kufříků, které unese i žák prvního stupně. V jednom z nich je rozkládací ponk (zcela dostačující pracovní prostor pro jednoho žáka). Druhý pak slouží jako uložiště toho nejnutnějšího nářadí. Možná to zní neuvěřitelně, ale je to řešení pro všechny naše žáky a kreativní učitele, kteří se nebojí  využívat pro výuku i trochu netradiční řešení.

Tisková zpráva – Nemáte prostory na školní dílny

01.06.2020 – 1. červen – Mezinárodní den dětí

29.05.2020 – Zahájen konzultační proces ke kompletní dokumentaci MAP                                V konzultačním procesu je nyní kompletní dokumentace MAP. Kompletní dokumentaci v archivu zip naleznete v sekci 2. Konzultační proces. Chcete-li se zapojit do konzultačního procesu, můžete své připomínky zaslat do pátku 12.06.2020 na e-mail valcik@muvalmez.cz nebo se můžete osobně zúčastnit veřejného projednání, které proběhne v úterý 09.06.2020 v 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Srdečně Vás zve Realizační tým MAP II.

31.03.2020 – Webinář Regionální školství v podmínkách nouzového stavu                  Sdružení místních samospráv, z.s. připravilo webinář s ministrem školství Robertem Plagou, starostou obce Tupesy Oldřichem Vávrou a starostou obce Křižánky Janem Sedláčkem na téma Regionální školství v podmínkách nouzového stavu. Webinář se uskuteční 1. dubna 2020 od 18:00 hod. Webinář bude dostupný zde.

30.03.2020 – Webináře projektu SYPO (30.03.2020 – 03.04.2020)                                                     Na webináře se můžete přihlásit zde.

Jak učit online – 3. týden

28.03.2020 – 28. březen – Den učitelů                                                                                         Přejeme všechno nejlepší všem učitelům!

26.03.2020 – MŠMT spustilo web #NaDálku                                                                                    Web #NaDálku si klade za úkol poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití napomáhá vzdělávat se s pomocí digitálních technologií. Na tomto webu naleznete nástroje pro komunikaci, které můžete využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale i ke sdílení dobré praxe. Zároveň zde naleznete i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci využívat k vlastnímu vzdělávání. K dispozici jsou též odkazy na weby, kde je možné si procvičovat učivo v rozličných oblastech. V neposlední řadě zde naleznete odkazy na metodické weby a portály s výukovými materiály. Výběr konkrétních komunikačních nástrojů a zdrojů online výuky je na rozhodnutí jednotlivých škol. Pro vstup na web #NaDálku klikněte zde.

18.03.2020 – Opatření MŠMT k zápisům pro školní rok 2020/2021                             Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

17.03.2020 – SYPO radí s online vyučováním                                                                 Prostřednictvím série webinářů radí SYPO, jak si poradit s online vyučováním, jaké technologie je možné používat, jak zaujmout online posluchače, jak komunikovat se svými žáky a zadávat jim domácí práce nebo jak být ve spojení s kolegy a s vedením školy. Více na webu SYPO zde.

12.03.2020 – Odborný seminář i workshop s Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. – ZRUŠEN           V úterý 17.03.2020 se měl ve Valašském Meziříčí uskutečnit odborný seminář pro pedagogy a workshop pro rodiče s Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. na téma „Odměny a tresty ve školní praxi“. V souvislosti s epidemií koronaviru byly obě akce zrušeny. Děkujeme za pochopení.

19.02.2020 – Pozvánka na workshop pro rodiče                                                                                  V úterý 17.03.2020 se ve freskovém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí uskuteční workshop pro rodiče budoucích prvňáčků na téma „Odměny a tresty ve školní praxi“ s lektorem Mgr. Robertem Čapkem, Ph.D. Více informací o lektorovi naleznete na jeho webových stránkách zde.

08.01.2020 Workshop pro rodiče budoucích prvňáčků                                                         Bezmála čtyřicet rodičů se zúčastnilo workshopu, který se uskutečnil v úterý 07.01.2020 od 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Workshop s názvem „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ aneb připravený předškolák“ navazoval na odborný seminář pro pedagogy „Školní připravenost aneb co by měl předškolák umět, aby obstál v základní škole“. Lektorkou odborného semináře i workshopu byla Mgr. Lenka Bínová.

08.01.2020 – Odborný seminář pro pedagogy s Mgr. Lenkou Bínovou                                          V úterý 07.01.2020 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil odborný seminář s Mgr. Lenkou Bínovou na téma „Školní připravenost aneb co by měl předškolák umět, aby obstál v základní škole“.

20.12.2019 – PF 2020                                                                                                                      Realizační tým MAP II Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020.

10.12.2019 – 5. jednání Řídícího výboru MAP II                                                                                    V pondělí 09.12.2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnilo 5. jednání Řídícího výboru MAP II.

27.11.2019 – Ředitelé škol to nemají lehké                                                                             Rozhovor vedoucího Pracovní skupiny Financování Ing. Josefa Matochy s lektorkou PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D. naleznete v sekci 5 Pracovní skupiny – PS pro financování, popř. můžete kliknout zde.

18.11.2019 – Miniseminář pro vedení ZŠ s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.               18. listopadu 2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil druhý blok minisemináře zaměřený na školskou legislativu a její specifika, tentokrát určený pro vedení základních škol.

17.11.2019 – Pozvánka na workshop pro rodiče                                                                                  V úterý 07.01.2020 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční workshop pro rodiče budoucích prvňáčků na téma „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ aneb připravený předškolák“ s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou.

04.11.2019 – Pozvánka na miniseminář s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.                    V pondělí 18.11.2019 se od 11:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční miniseminář pro vedení základních škol, základních uměleckých škol a středisek volného času zaměřený na školskou legislativu. Na seminář se můžete na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

25.10.2019 – Předběžná informace o konání 5. Řídícího výboru MAP II                                       5. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční v pondělí 09.12.2019 od 12:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání bude Řídícího výboru MAP II bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

22.10.2019 – Miniseminář pro vedení MŠ s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.                 21. října 2019 se ve velká zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil první blok minisemináře ke školní legislativě zacílený na vedení mateřských škol.

07.10.2019 – Pozvánka na miniseminář s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, Ph.D.                    V pondělí 21.10.2019 se od 11:00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční miniseminář pro vedení mateřských škol zaměřený na školskou legislativu. Na seminář se můžete přihlásit na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

20.09.2019 – Koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje                  18. a 19. září 2019 se ve Valašském Meziříčí uskutečnilo koordinační setkání realizačních týmů MAP a KAP Zlínského kraje. Cílem setkání byla zejména výměna zkušeností a diskuse nad problematikou MAP a KAP. Účastníci měli také možnost navštívit MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.

11.09.2019 – Seminář s PhDr. Janem Svobodou                                                                                10. září 2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil seminář s PhDr. Janem Svobodou na téma „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“.

02.09.2019 – Pozvánka na seminář s PhDr. Janem Svobodou                                                          V úterý 10.09.2019 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskuteční seminář na téma „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“ s lektorem PhDr. Janem Svobodou. Na seminář se můžete přihlásit na e-mail lenka.nemcova@muvalmez.cz.

28.06.2019 – Dvě paní ředitelky odchází                                                                                                K 30.06.2019 odchází na zasloužený odpočinek paní ředitelka Blanka Kadlecová (MŠ Kraiczova) a paní ředitelka Božena Pernická (MŠ Podlesí). Děkujeme jim za jejich dlouholetou a obětavou práci ve školství a přejeme jim vše dobré, pohodu a pevné zdraví v další etapě života.

05.06.2019 – Ukončení vzdělávací aktivity                                                                            Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a žáky základních a mateřských škol na téma „Robotické programovatelné hračky a programování ve výuce“, realizovaná v rámci projektu MAP II na ZŠ Křižná, byla úspěšně ukončena. Děkujeme paní ředitelce PhDr. Mileně Medkové za skvělou spolupráci. Více informací zde.

04.06.2019 – 4. jednání Řídícího výboru MAP II                                                                                   4. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 19.06.2019 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

31.05.2019 – Zahájen konzultační proces                                                                                           Do konzultačního procesu byl dne zařazen dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část. Dokument je uveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Konzultační proces. Náměty a připomínky k dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část jsou přijímány do 17.06.2019 do 09:00 hod. na e-mailovou adresu valcik@muvalmez.cz

17.05.2019 – Tvoříme ze dřeva                                                                                                                 Ve čtvrtek 16. května se v malé zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil seminář „Tvoříme ze dřeva“ s lektorem Mgr. Janem Helisem. Seminář byl určen pro pedagogy z MŠ, prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času.

17.04.2019 – S hmyzáky za písmenky aneb rodiče čtou dětem

28.03.2019 – Informatika nově a tvořivě – od dubna na ZŠ Křižná                                          Naprogramovat robota nebo nějakou vytvořit nějakou hru? Co umí bee-bot, ozobot, Mindstorms, micro:bit? To všechno a mnohem více se můžou zájemci naučit na ZŠ Křižná. Přihlášení:                                                                                                                                            Aktivita I: Informatika nově a tvořivě – DVPP: zde                                                                         Aktivita II: Informatika nově a tvořivě – kroužek pro žáky MŠ, 1. stupně, 2. stupně: zde

12.03.2019 – 3. jednání Řídícího výboru MAP II                                                                                   3. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 27.03.2019 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

04.03.2019 – Zahájen konzultační proces                                                                                           Do konzultačního procesu byl dne zařazen dokument Akční plán na rok 2019. Dokument je uveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Konzultační proces. Náměty a připomínky k dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část jsou přijímány do 22.03.2019 do 09:00 hod. na e-mailovou adresu valcik@muvalmez.cz.

01.03.2019 – Předběžná informace o konání Řídícího výboru MAP II                                           3. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 27.03.2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Čas konání bude zveřejněn, společně s programem, na webových stránkách projektu a na facebookovém profilu.

22.02.2019 – Žáci 6. – 9. tříd ZŠ Žerotínova, pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Šošolíkové, zpracovali v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví pocitovou mapu města Valašské Meziříčí. Kde rádi tráví volný čas, kde se bojí v noci sami nebo kterou část města by ukázali návštěvníkům žáci druhého stupně ZŠ Žerotínova? To všechno a mnohem více najdete v pocitové mapě. Webové stránky školy: http://www.zszerotinova.cz/

19.02.2019 – Odborný seminář pana PhDr. Jana Svobody na téma „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“, který byl předběžně avizován na 21.02.2019, se z důvodu časového vytížení lektora neuskuteční. Seminář proběhne v září 2019 ve Valašském Meziříčí. Přesný termín bude upřesněn. Školy budou v dostatečném předstihu osloveny s nabídkou účasti na tomto semináři.

06.02.2019 – V pátek 15.02.2019 se ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí uskuteční workshop určený pro zřizovatele škol v ORP Valašské Meziříčí. Plánovaný začátek je v 11:00 hod.

28.01.2019 – Ve středu 06.02.2019 se ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí uskuteční minikonference škol, jejímž cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP. Akce je rozdělena na dva bloky. První blok určený pro organizace z města Valašské Meziříčí bude zahájen v 09:00 hod., od 11:00 hod. bude následovat druhý blok pro organizace o okolních obcí.

09.01.2019 – Zlínský kraj pořádá 23. ledna ve Zlíně diskuzní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu. Diskuzní fórum se bude konat v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji jako součást přípravy školské inkluzivní koncepce pro území Zlínského kraje. Více informací zde.

22.12.2018 – Příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce v roce 2019 vám přeje Realizační tým MAP II.

19.11.2018 – Ve středu 05.12.2018 se od 09:00 hod. ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí (Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí) uskuteční 2. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku včetně programu jednání naleznete v sekci Dokumenty ŘV MAP II.

08.10.2018 – V sekci Dokumenty ŘV MAP II byl zveřejněn zápis z 1. jednání Řídícího výboru MAP II, které se uskutečnilo 18.09.2018 v prostorách Galerie Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

03.09.2018 – V úterý 18.09.2018 se od 09:00 hod. v prostorách Galerie Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí (Galerie – ulice Komenského 169/4a, 757 01 Valašské Meziříčí) uskuteční 1. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku včetně programu jednání naleznete v sekci Dokumenty ŘV MAP II.

06.08.2018 – Od 01.08.2018 byla zahájena realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. Žadatelem/příjemcem je DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Realizace projektu bude probíhat od 01.08.2018 do 31.07.2022. Celkové náklady činí 10.881.608,64 Kč. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 je spolufinancován Evropskou unií.

2. Konzultační proces

V této sekci jsou průběžně uveřejňovány materiály a dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. Termíny pro sdělení námětů a připomínek jsou vždy pevně stanoveny konkrétním datem a časem, uveřejněným při zahájení daného konzultačního procesu. Podněty a připomínky je možné zasílat na e-mail: valcik@muvalmez.cz

Na výše uvedený e-mail je možné zasílat nejen podněty a připomínky ke konkrétním materiálům a dokumentům zařazených do konzultačního procesu, ale také dotazy a připomínky k celému projektu.

Děkujeme za váš čas a spolupráci.

Probíhající konzultační proces:

V konzultačním procesu je nyní kompletní dokumentace MAP. Kompletní dokumentaci v archivu zip naleznete pod tímto textem. Chcete-li se zapojit do konzultačního procesu, můžete své připomínky zaslat do pátku 12.06.2020 na e-mail valcik@muvalmez.cz nebo se osobně zúčastnit veřejného projednání, které proběhne v úterý 09.06.2020 v 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Srdečně Vás zve Realizační tým MAP II.

Dokumentace ke stažení: MAP ORP Valašské Meziříčí – komplet – konzultační proces

Ukončené konzultační procesy:

Akční plán 2020 – 2021

Revize Akčního plánu na rok 2019 – prodloužení platnosti do roku 2020

Revize Dohody o prioritách – opatření, priority a cíle

Revize SWOT-3 analýzy

Průběžná sebehodnotící zpráva (číslo zprávy: 1, období: 08/2018 – 07/2019)

Aktualizace analytické části MAP

Akční plán na rok 2019

Vyhodnocení Akčního plánu na rok 2018

3. Řídící výbor MAP II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ má dvacet členů (viz Dokumenty projektu MAP II – Složení Řídícího výboru MAP II).

Předseda Řídícího výboru MAP II:                                                                                                          Mgr. František Svoboda                                                                                                                           starosta obce Branky

4. Realizační tým MAP II

Realizační tým MAP II poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.

5. Pracovní skupiny

Jedním z pracovních orgánů projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ jsou pracovní skupiny. Řídící výbor MAP II zřídil celkem pět pracovních skupin (PS), z nichž jsou čtyři pracovní skupiny zřizovány povinně a jedna pracovní skupina je volitelná.

Pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • Pracovní skupina pro další témata

5.1 PS pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru MAP II.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                          Ing. Josef Matocha                                                                                                                                          e-mail: matocha@muvalmez.cz

Dokumenty pracovní skupiny:                                                                                                   27.11.2019 – článek – Ředitelé škol to nemají lehké

5.2 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Karolína Holl, DiS.                                                                                                                                e-mail: karolina.holl@muvalmez.cz

5.3 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Milan Hendrych                                                                                                                                       e-mail: skola@zssafarikova.cz

Dokumenty pracovní skupiny:                                                                                               03.12.2019 – článek – Mobilní planetárium v základních a mateřských školách Mikroregionu

5.4 PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání a rovněž také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                        Ing. Monika Maňáková                                                                                                                                e-mail: manakova.monca@gmail.com

5.5 PS pro další témata

PS pro další témata je volitelnou pracovní skupinou. Pracovní skupina se zabývá rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a rozvojem sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                        Ing. Daniel Šulák                                                                                                                                           e-mail: sulak@muvalmez.cz

Dokumenty pracovní skupiny:                                                                                               04.12.2019 – článek – Vandrujeme za zvířátky, do lesa a zase zpátky

6. Místní lídři

Místní lídři jsou výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkoušejí nové metody a přístupy a vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Ivana Tlapáková
 • Olga Garzinová
 • Mgr. Karolína Holl, DiS. (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Mgr. Milan Hendrych
 • PhDr. Milena Medková (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro další témata

 • Mgr. Jiří Pernický
 • Jan Kopřiva (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu zdělávání)

7. Dokumenty projektu MAP II

Organizační struktura MAP II

Složení Řídícího výboru MAP II (verze 3)

Seznam PS a jejich členů

Komunikační plán MAP II

Identifikace dotčené veřejnosti MAP II

Identifikace místních lídrů

8. Dokumenty Řídícího výboru MAP II

1. jednání Řídícího výboru MAP II – 18.09.2018:

1. ŘV MAP II – 18.09.2018 – pozvánka

1. ŘV MAP II – 18.09.2018 – zápis

2. jednání Řídícího výboru MAP II – 05.12.2018:

2. ŘV MAP II – 05.12.2018 – pozvánka

2. ŘV MAP II – 05.12.2018 – zápis

3. jednání Řídícího výboru MAP II – 27.03.2019

3. ŘV MAP II – 27.03.2019 – pozvánka

3. ŘV MAP II – 27.03.2019 – zápis

4. jednání Řídícího výboru MAP II – 19.06.2019

4. ŘV MAP II – 19.06.2019 – pozvánka

4. ŘV MAP II – 19.06.2019 – zápis

5. jednání Řídícího výboru MAP II – 09.12.2019

Pozvánka – 5. jednání Řídícího výboru MAP II

6. jednání Řídícího výboru MAP II – 29.06.2020

Pozvánka – 6. jednání Řídícího výboru MAP II

Důležité dokumenty:

Statut Řídícího výboru MAP II

Jednací řád Řídícího výboru MAP II

Dodatek č. 1 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II

Dodatek č. 2 Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II

9. Dokumenty Realizačního týmu MAP II

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty Realizačního týmu MAP II.

10. Dokumenty pracovních skupin

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty pracovních skupin.

11. Informační zpravodaj projektu MAP II

Informační zpravodaj – MAP II – 2019-02 – 1. číslo

Informační zpravodaj – MAP II – 2019-09 – 2. číslo

Informační zpravodaj – MAP II – 2020-02 – 3. číslo

12. Publicita a média

Články:

Pokračuje plánování rozvoje v našem mikroregionu                                                              (Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 09/2018, 5. vydání, str. 2)

Evropa podporuje vzdělávání                                                                                                       (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 12/2018, str. 3)

Školy definovaly své potřeby                                                                                                            (Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 08.02.2019)

Školy na minikonferenci                                                                                                               (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 03/2019, str. 2)

Školy definovaly své potřeby                                                                                                            (Jalovec, číslo 10, 05.03.2019, str. 4)

Vzdělávání dětí a žáků v mikroregionu – kvalitně a inkluzivně                                              (Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 02/2019, 6. vydání, str. 2)

Učitelé se vzdělávali                                                                                                                      (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 07-08/2019, str. 3)

MAP podporuje vzdělávání pedagogů                                                                                      (Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 09/2019, 7. vydání, str. 3)

Ve Valmezu o vzdělávání                                                                                                              (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 11/2019, str. 2)

Rodiče na workshopu                                                                                                                   (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 02/2020, str. 3)

Projekt MAP II – ve stínu pandemie COVID-19 + mimořádná příloha                                 (Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 04/2020, 8. vydání, str. 3 + mimořádná příloha, str. 9 – 14)

Zapojte se do zlepšování kvality vzdělávání v mikroregionu                                                    (Tisková zpráva – aktualita, www.meziricsko.cz, 05.06.2020)

MAP II podporuje volnočasové aktivity také ve Vrtuli                                                                  (Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 11.06.2020)

MAP II podporuje aktivit ve Vrtuli                                                                                              (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 07-08/2020, str. 8)

Místní akční plán vzdělávání schválen                                                                        (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 09/2020, str. 10)

Videa:

Akční plán rozvoje vzdělávání                                                                                                           (Televize RELAX, 12.12.2018)

Minikonference škol                                                                                                                          (Televize RELAX, 12.02.2019)