Vzdělávání posílilo kompetentnost a kvalifikaci osob zapojených do procesu komunitního plánování

Název projektu:

Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Reg.č.projektu:           CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015192

Jednou z nedílných součástí projektu „Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko“ je důraz na zvyšování kvalifikace a kompetencí všech zapojených aktérů. V průběhu realizace projektu měli členové pracovních skupin a manažerského týmu možnost účastnit se série vzdělávacích kurzů a workshopů, které byly našim členům připraveny na míru. 

Členové pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko absolvovali v červnu a červenci náročná dvoudenní školení zaměřená na práci s potřebami klientů  a jejich promítnutím do tvorby sítě sociálních služeb (aktualizace potřebných služeb a jejich kapacit).

Lektor Mgr. Miloš Havlík stál před dvaceti lety u počátků komunitního plánování v České republice. Jeho zákonitosti a také prostředí sociálních služeb zná z mnoha úhlů pohledu, mj. z pozice ředitele velké organizace nebo inspektora sociálních služeb. Tyto znalosti a zkušenosti zpracoval se svými kolegy v novou metodiku získávání potřebných informací a práce s nimi. Právě o tu se s účastníky podělil.

Program měl vedle teoretické i praktickou část, v níž bylo možné nově získané informace vyzkoušet. Prostor dostala také výměna zkušeností mezi přítomnými. Cenné je, že se školení zúčastnili zástupci všech aktérů komunitního plánování, tedy představitelé obcí za objednatele služeb, pracovníci služeb za poskytovatele         i samotní uživatelé, v jejichž prospěch se plánování podpůrné sítě dělá. Zapojit právě je do procesu aktualizace potřebných sociálních služeb a jejich kapacit je největší výzvou komunitního plánování.

Účastníci získané vědomosti uplatní při kontrole dokončovaného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2022-2024 a poté při jeho každoroční aktualizaci. Uživatelům pomohu snadněji pojmenovat jejich konkrétní potřeby, poskytovatelům specifikovat rozvojové záměry (které jsou na Krajský úřad podávány minimálně rok dopředu) a obcím pochopit jejich roli objednatele (zadavatele) sociálních služeb pro své občany.

Vedle pracovních skupin se koncem července školili i členové Manažerského týmu komunitního plánování,   a sice v tématech vyjednávání a motivace. Lektor Lukáš Šilc, bývalý dlouholetý výkonný ředitel vyhlášené Prázdninové školy Lipnice, se věnoval mj. rozdílům ve zkušenostech a očekáváních jednajících stran. Také v tomto případě byl prostor vyzkoušet si nabyté poznatky v praxi.

V pozimních měsících bude proces vzdělávání zakončen poslední vzdělávací aktivitou, zaměřenou na plánování a financování sociálních služeb, která proběhne ve spolupráci s pracovníky Zlínského kraje.

Věříme, že absolvování vzdělávacích akcí usnadní práci všem zapojeným aktérům a naše komunitní plánování bude snadněji dosahovat stanovených cílů.

                                                                                             Jan Foltýn

                                                                                             Koordinátor KPSS Mikroregionu VM-K

                                                                                              foltyn.mikroregion@gmail.com