ZLÍNSKÝ KRAJ PODPOŘIL PAMÁTKU NA KELEČSKU

Vlastníci památek mají možnost čerpat od Zlínského kraje finance na jejich rekonstrukce. Finanční příspěvek mohou využít majitelé nejen na objekty chráněné památkovou péčí jako kulturní památky, ale dotace se vztahuje také na stavby, které nesou určité historické nebo architektonické hodnoty ve svém místě nebo regionu, přičemž nejsou oficiálně chráněny. Podmínkou příspěvku je však záměr vlastníka, který ctí původní hodnoty stavby a při rekonstrukci se snaží uplatnit tradiční stavební postupy. Z této dotace čerpají zejména farnosti a obce na sakrální památky jako kostely, kaple, sochy nebo kříže, stejně tak podporovány také objekty lidové architektury.

V rámci uvedené dotace byly podpořeny některé práce na zemědělské usedlosti v Babicích u Kelče čp. 7, která je jednou z posledních dřevěných objektů na Kelečsku i v širším podhorském regionu. Její roubená světnice je datována do roku 1833 a nezaměnitelné historické hodnoty mají také další konstrukce. V roce 2018 byla díky zkušenému řemeslníkovi provedena na obytné části obnova historických vstupních a vnitřních dveří z počátku 20. století a kastlových oken z poloviny 20. století původními nátěry olejovými barvami. Proběhla také oprava masivního komína nad přestavěnou černou kuchyní z 19. století a vyrobena kopie komínové hlavy z období 1. republiky. Nad zadními chlévy pro býky byla sanována valená klenba z počátku 20. století. Právě tyto práce byly spolufinancovány Zlínským krajem z PROGRAMU NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU (KUL03-18). Více informací o programu najdete na webových stránkách Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/.