Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Název projektu:                             Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Registrační číslo projektu:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594

Žadatel:                                          DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace projektu:             01.08.2018 – 31.07.2022

Celkové náklady projektu:           10.927.808,64 Kč

Výše dotace:                                   10.381.418,19 Kč

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokrývá celé území obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, které zahrnuje celkem 18 obcí.

Cílem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. V rámci projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Spolupráce bude spočívat zejména ve společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů a potřeb v ORP Valašské Meziříčí.

Projekt navazuje na ukončený projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí“, který byl ukončen v únoru 2018. V rámci realizace tohoto projektu byl stanoven cíl řešit problém kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Valašské Meziříčí. V ORP Valašské Meziříčí neexistovala dohoda o podobě místní vzdělávací politiky. Na úrovni zřizovatelů (obce, kraj, stát, církve, soukromí zřizovatelé) stejně jako na úrovni jednotlivých škol a dalších vzdělávacích institucí neexistovala dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, nebyly ujasněny jednotlivé priority a nedochází ke koordinaci jednotlivých aktivit. Po nastartování základních procesů fungování spolupráce v území je třeba plnit cíle prvního projektu definované ve strategickém rámci a akčním plánu, což je úkolem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“.

Klíčové aktivity projektu:

  • Řízení projektu
  • Rozvoj a aktualizace MAP
  • Evaluace a monitoring MAP

Důležité odkazy: