Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:                            Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II

Registrační číslo projektu:         CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594

Příjemce:                                         DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Doba realizace projektu:             01.08.2018 – 31.07.2022

Celkové náklady projektu:         10.881.608,64 Kč

Výše dotace:                                   10.337.528,19 Kč

MAP

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence based).

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Hlavním přínosem realizace projektu ve výzvě MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství2 napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

O projektu

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pokrývá celé území obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, které zahrnuje celkem 18 obcí.

Cílem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. V rámci projektu bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Spolupráce bude spočívat zejména ve společném informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení problémů a potřeb v ORP Valašské Meziříčí.

Projekt navazuje na ukončený projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí“, který byl ukončen v únoru 2018. V rámci realizace tohoto projektu byl stanoven cíl řešit problém kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v ORP Valašské Meziříčí. V ORP Valašské Meziříčí neexistovala dohoda o podobě místní vzdělávací politiky. Na úrovni zřizovatelů (obce, kraj, stát, církve, soukromí zřizovatelé) stejně jako na úrovni jednotlivých škol a dalších vzdělávacích institucí neexistovala dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, nebyly ujasněny jednotlivé priority a nedochází ke koordinaci jednotlivých aktivit. Po nastartování základních procesů fungování spolupráce v území je třeba plnit cíle prvního projektu definované ve strategickém rámci a akčním plánu, což je úkolem projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“.

Klíčové aktivity projektu:

 • Řízení projektu
 • Rozvoj a aktualizace MAP
 • Evaluace a monitoring MAP
 • Implementace MAP

Zapojené školy

Mateřské školy: MŠ Hrachovec, MŠ Kelč, MŠ Kraiczova, MŠ Krhová, MŠ Křižná, MŠ Lešná, MŠ Podlesí, MŠ Seifertova, MŠ Střítež nad Bečvou, MŠ Štěpánov, MŠ Vyhlídka, MŠ Zašová

Základní školy: ZŠ Kelč, ZŠ Krhová, ZŠ Křižná, ZŠ Lešná, ZŠ Masarykova, ZŠ Salvátor, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Zašová, ZŠ Žerotínova

Sloučené školy: ZŠ a MŠ Branky, ZŠ a MŠ Choryně, ZŠ a MŠ Jarcová, ZŠ a MŠ Kladeruby, ZŠ a MŠ Kunovice, ZŠ a MŠ Loučka, ZŠ a MŠ Mikulůvka, ZŠ a MŠ Police, ZŠ a MŠ Poličná

Speciální školy: ZŠ a MŠ Křižná, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Základní umělecké školy: ZUŠ Alfréda Radoka, ZUŠ B-Art

Důležité odkazy:

Kontakt:

Ing. Václav Valčík                                                                                                                                    mobil: +420 602 777 362                                                                                                                     telefon: +420 571 674 333                                                                                                                    e-mail: valcik@muvalmez.cz

Struktura stránek:

 1. Aktuality
 2. Konzultační proces
 3. Řídící výbor MAP II
 4. Realizační tým MAP II
 5. Pracovní skupiny
  • PS pro financování
  • PS pro čtenářskou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro matematickou gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rovné příležitosti
  • PS pro další témata
 6. Místní lídři
 7. Dokumenty projektu MAP II
 8. Dokumenty Řídícího výboru MAP II
 9. Dokumenty Realizačního týmu MAP II
 10. Dokumenty pracovních skupin
 11. Informační zpravodaj projektu MAP II
 12. Publicita a média

1. Aktuality

28.06.2019 – Dvě paní ředitelky odchází                                                                                                K 30.06.2019 odchází na zasloužený odpočinek paní ředitelka Blanka Kadlecová (MŠ Kraiczova) a paní ředitelka Božena Pernická (MŠ Podlesí). Děkujeme jim za jejich dlouholetou a obětavou práci ve školství a přejeme jim vše dobré, pohodu a pevné zdraví v další etapě života.

05.06.2019 – Ukončení vzdělávací aktivity                                                                            Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky a žáky základních a mateřských škol na téma „Robotické programovatelné hračky a programování ve výuce“, realizovaná v rámci projektu MAP II na ZŠ Křižná, byla úspěšně ukončena. Děkujeme paní ředitelce PhDr. Mileně Medkové za skvělou spolupráci. Více informací zde.

04.06.2019 – 4. jednání Řídícího výboru MAP II                                                                                   4. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 19.06.2019 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

31.05.2019 – Zahájen konzultační proces                                                                                           Do konzultačního procesu byl dne zařazen dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část. Dokument je uveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Konzultační proces. Náměty a připomínky k dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část jsou přijímány do 17.06.2019 do 09:00 hod. na e-mailovou adresu valcik@muvalmez.cz

17.05.2019 – Tvoříme ze dřeva                                                                                                                 Ve čtvrtek 16. května se v malé zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí uskutečnil seminář „Tvoříme ze dřeva“ s lektorem Mgr. Janem Helisem. Seminář byl určen pro pedagogy z MŠ, prvního stupně ZŠ a ZŠ speciálních, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času.

17.04.2019 – S hmyzáky za písmenky aneb rodiče čtou dětem

28.03.2019 – Informatika nově a tvořivě – od dubna na ZŠ Křižná                                          Naprogramovat robota nebo nějakou vytvořit nějakou hru? Co umí bee-bot, ozobot, Mindstorms, micro:bit? To všechno a mnohem více se můžou zájemci naučit na ZŠ Křižná. Přihlášení:                                                                                                                                            Aktivita I: Informatika nově a tvořivě – DVPP: zde                                                                         Aktivita II: Informatika nově a tvořivě – kroužek pro žáky MŠ, 1. stupně, 2. stupně: zde

12.03.2019 – 3. jednání Řídícího výboru MAP II                                                                                   3. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 27.03.2019 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Program jednání Řídícího výboru MAP II je zveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Dokumenty Řídícího výboru MAP II.

04.03.2019 – Zahájen konzultační proces                                                                                           Do konzultačního procesu byl dne zařazen dokument Akční plán na rok 2019. Dokument je uveřejněn na webových stránkách projektu v sekci Konzultační proces. Náměty a připomínky k dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II – analytická část jsou přijímány do 22.03.2019 do 09:00 hod. na e-mailovou adresu valcik@muvalmez.cz.

01.03.2019 – Předběžná informace o konání Řídícího výboru MAP II                                           3. jednání Řídícího výboru MAP II se uskuteční ve středu 27.03.2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Valašské Meziříčí. Čas konání bude zveřejněn, společně s programem, na webových stránkách projektu a na facebookovém profilu.

22.02.2019 – Žáci 6. – 9. tříd ZŠ Žerotínova, pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Šošolíkové, zpracovali v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví pocitovou mapu města Valašské Meziříčí. Kde rádi tráví volný čas, kde se bojí v noci sami nebo kterou část města by ukázali návštěvníkům žáci druhého stupně ZŠ Žerotínova? To všechno a mnohem více najdete v pocitové mapě. Webové stránky školy: http://www.zszerotinova.cz/

19.02.2019 – Odborný seminář pana PhDr. Jana Svobody na téma „Práce učitele s žáky se specifickými problémy“, který byl předběžně avizován na 21.02.2019, se z důvodu časového vytížení lektora neuskuteční. Seminář proběhne v září 2019 ve Valašském Meziříčí. Přesný termín bude upřesněn. Školy budou v dostatečném předstihu osloveny s nabídkou účasti na tomto semináři.

06.02.2019 – V pátek 15.02.2019 se ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí uskuteční workshop určený pro zřizovatele škol v ORP Valašské Meziříčí. Plánovaný začátek je v 11:00 hod.

28.01.2019 – Ve středu 06.02.2019 se ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí uskuteční minikonference škol, jejímž cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP. Akce je rozdělena na dva bloky. První blok určený pro organizace z města Valašské Meziříčí bude zahájen v 09:00 hod., od 11:00 hod. bude následovat druhý blok pro organizace o okolních obcí.

09.01.2019 – Zlínský kraj pořádá 23. ledna ve Zlíně diskuzní fórum Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji. Diskuzní fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníci panelů budou zástupci organizací, které se dané problematiky dotýkají. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu. Diskuzní fórum se bude konat v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji jako součást přípravy školské inkluzivní koncepce pro území Zlínského kraje. Více informací zde.

22.12.2018 – Příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce v roce 2019 vám přeje Realizační tým MAP II.

19.11.2018 – Ve středu 05.12.2018 se od 09:00 hod. ve velké zasedací místnosti v budově radnice ve Valašském Meziříčí (Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí) uskuteční 2. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku včetně programu jednání naleznete v sekci Dokumenty ŘV MAP II.

08.10.2018 – V sekci Dokumenty ŘV MAP II byl zveřejněn zápis z 1. jednání Řídícího výboru MAP II, které se uskutečnilo 18.09.2018 v prostorách Galerie Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí.

03.09.2018 – V úterý 18.09.2018 se od 09:00 hod. v prostorách Galerie Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí (Galerie – ulice Komenského 169/4a, 757 01 Valašské Meziříčí) uskuteční 1. jednání Řídícího výboru MAP II. Pozvánku včetně programu jednání naleznete v sekci Dokumenty ŘV MAP II.

06.08.2018 – Od 01.08.2018 byla zahájena realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“. Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Valašské Meziříčí a podpora intervence naplánované v MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání nejen v mateřských a základních školách. Žadatelem/příjemcem je DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Realizace projektu bude probíhat od 01.08.2018 do 31.07.2022. Celkové náklady činí 10.881.608,64 Kč. Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 je spolufinancován Evropskou unií.

2. Konzultační proces

V této sekci jsou průběžně uveřejňovány materiály a dokumenty k připomínkování v rámci konzultačního procesu. Termíny pro sdělení námětů a připomínek jsou vždy pevně stanoveny konkrétním datem a časem, uveřejněným při zahájení daného konzultačního procesu. Podněty a připomínky je možné zasílat na e-mail: valcik@muvalmez.cz

Na výše uvedený e-mail je možné zasílat nejen podněty a připomínky ke konkrétním materiálům a dokumentům zařazených do konzultačního procesu, ale také dotazy a připomínky k celému projektu.

Děkujeme za váš čas a spolupráci.

Probíhající konzultační proces:

V současné době neprobíhá žádný konzultační proces.

Ukončené konzultační procesy:

Aktualizace analytické části MAP

Akční plán na rok 2019

3. Řídící výbor MAP II

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ má dvacet členů (viz Dokumenty projektu MAP II – Složení Řídícího výboru MAP II).

Předseda Řídícího výboru MAP II:                                                                                                          Mgr. František Svoboda                                                                                                                           starosta obce Branky

4. Realizační tým MAP II

Realizační tým MAP II poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.

5. Pracovní skupiny

Jedním z pracovních orgánů projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“ jsou pracovní skupiny. Řídící výbor MAP II zřídil celkem pět pracovních skupin (PS), z nichž jsou čtyři pracovní skupiny zřizovány povinně a jedna pracovní skupina je volitelná.

Pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina financování
 • Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • Pracovní skupina pro další témata

5.1 PS pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování Řídícího výboru MAP II.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                          Ing. Josef Matocha                                                                                                                                          e-mail: matocha@muvalmez.cz

5.2 PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Karolína Holl, DiS.                                                                                                                              e-mail: karolina.holl@muvalmez.cz

5.3 PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Obsahem práce PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této pracovní skupiny je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                      Mgr. Milan Hendrych                                                                                                                                       e-mail: skola@zssafarikova.cz

5.4 PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce PS pro rovné příležitosti je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání a rovněž také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                        Ing. Monika Maňáková                                                                                                                         e-mail: manakova@muvalmez.cz

5.5 PS pro další témata

PS pro další témata je volitelnou pracovní skupinou. Pracovní skupina se zabývá rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a rozvojem sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků.

Vedoucí pracovní skupiny:                                                                                                                        Ing. Daniel Šulák                                                                                                                                   e-mail: sulak@muvalmez.cz

6. Místní lídři

Místní lídři jsou výborní učitelé, kteří motivují své žáky k učení, dokážou je zapálit a nadchnout se pro zajímavé činnosti, pomáhají ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkoušejí nové metody a přístupy a vyhodnocují jejich přínos a stále se vzdělávají v oblasti práce učitele.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Ivana Tlapáková
 • Olga Garzinová
 • Mgr. Karolína Holl, DiS. (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 • Mgr. Milan Hendrych
 • PhDr. Milena Medková (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání)

Pracovní skupina pro další témata

 • Mgr. Jiří Pernický
 • Jan Kopřiva (místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu zdělávání)

7. Dokumenty projektu MAP II

Organizační struktura MAP II

Složení Řídícího výboru MAP II (verze 3)

Seznam PS a jejich členů

Komunikační plán MAP II

Identifikace dotčené veřejnosti MAP II

Identifikace místních lídrů

8. Dokumenty Řídícího výboru MAP II

1. jednání Řídícího výboru MAP II – 18.09.2018:

1. ŘV MAP II – 18.09.2018 – pozvánka

1. ŘV MAP II – 18.09.2018 – zápis

2. jednání Řídícího výboru MAP II – 05.12.2018:

2. ŘV MAP II – 05.12.2018 – pozvánka

2. ŘV MAP II – 05.12.2018 – zápis

3. jednání Řídícího výboru MAP II – 27.03.2019

3. ŘV MAP II – 27.03.2019 – pozvánka

3. ŘV MAP II – 27.03.2019 – zápis

4. jednání Řídícího výboru MAP II – 19.06.2019

4. ŘV MAP II – 19.06.2019 – pozvánka

4. ŘV MAP II – 19.06.2019 – zápis

Důležité dokumenty:

Statut ŘV MAP II

Jednací řád ŘV MAP II

9. Dokumenty Realizačního týmu MAP II

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty Realizačního týmu MAP II.

10. Dokumenty pracovních skupin

V současné době nejsou uveřejněny žádné dokumenty pracovních skupin.

11. Informační zpravodaj projektu MAP II

Informační zpravodaj projektu MAP II – 2019-1

12. Publicita a média

Články:

Pokračuje plánování rozvoje v našem mikroregionu                                                              (Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 09/2018, 5. vydání, str. 2)

Evropa podporuje vzdělávání                                                                                                       (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 12/2018, str. 3)

Školy definovaly své potřeby                                                                                                            (Tisková zpráva, www.valasskemezirici.cz, 08.02.2019)

Školy na minikonferenci                                                                                                               (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 03/2019, str. 2)

Školy definovaly své potřeby                                                                                                            (Jalovec, číslo 10, 05.03.2019, str. 4)

Vzdělávání dětí a žáků v mikroregionu – kvalitně a inkluzivně                                              (Informační zpravodaj mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, 02/2019, 6. vydání, str. 2)

Učitelé se vzdělávali                                                                                                                      (Zpravodaj města Valašské Meziříčí, 07-08/2019, str. 3)

Videa:

Akční plán rozvoje vzdělávání                                                                                                           (Televize RELAX, 12.12.2018)

Minikonference škol                                                                                                                           (Televize RELAX, 12.02.2019)