Komunitní plánování

Popis projektu: „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“
Základní údaje o projektu

 • Podpořen v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (více na www.esfcr.cz
 • Číslo výzvy: 65 
 • Název výzvy: 3.1 – Podpora procesů plánování sociálních služeb
 •  Začátek projektu: 1. 4. 2011
 • Konec projektu: 30. 9. 2012 
 • CZ.1.04/3.1.03/65.00042

Výše schválené podpory a povinná spoluúčast:

 • Po krácení jedné položky (elektronický katalog služeb), je výše schválené podpory 1 973 786 Kč.
 • Krytí nákladů rozpočtu je řešeno z těchto veřejných zdrojů
  1. Příspěvek ze strukturálních fondů 1 677 718,10 Kč – 85,00 % nákladu rozpočtu
  2. Příspěvek z národních veřejných zdrojů 296 067,90 Kč – 15,00 % nákladu rozpočtu
  3. Vlastní zdroje žadatele 0,00 Kč – 0,00 % nákladů rozpočtu

Co je to komunitní plánování (KP)
Plánovat sociální a související služby komunitně znamená navázat a udržovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi zadavateli soc. služeb (obce), poskytovateli soc. služeb (fungují coby odborníci) a uživateli (tzn. lidmi, kteří soc. služby využívají). Tato spolupráce umožní efektivní sdílení informací o poptávce i nabídce těchto služeb, o nevyužitých nebo přetížených kapacitách poskytovatelů, o právních, finančních, technických a jiných překážkách nebo pomoci. Výsledkem je mnohem lepší a účinnější péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, plynulejší a příjemnější práce poskytovatelů soc. služeb a lepší hospodaření i rozhodování obcí.

Cíl projektu

 • Cílem projektu je nastartovat proces komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu VM+K, který v současné době nemá žádný střednědobý (komunitní) plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb.
 • Za podpůrné cíle považujeme zvýšení sociální integrace s důrazem na podporu rovných příležitostí, zvýšení sociální prevence a posílení role uživatelů a poskytovatelů soc. služeb.

Realizátor a přehled aktivit projektu

 • Svazek obcí Mikroregionu VM+K.
 • Pro naplnění cíle projektu bude realizováno 7 aktivit:
  1. Ustanovení struktur KP
  2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
  3. Zpracování střednědobého plánu s návazností na krajský plán
  4. Vytvoření akčních ročních plánů
  5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
  6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
  7. Realizace odborné konference

1. Ustanovení struktur KP
Průběh: duben – červenec 2011
Základní předpoklad: fungování pracovních skupin (PS), jejich provázání a informovanost směrem k manažerskému týmu, který pak přenáší informace na zaštiťující skupinu pro dohodu. Klíčové bude partnerství subjektů zapojených do projektu. (Zde bude důležitá spolupráce s obcemi). PS budou zastoupeny manažerem PS. Komunitní plánování v mikroregionu bude propojeno se stávajícími pracovními skupinami KP ve Valašském Meziříčí.
Vzniknou tyto pracovní skupiny:

 1. PS Senioři
 2. PS Zdravotně postižení
 3. PS Rodiny s dětmi, děti a mládež
 4. PS Občané v krizi a nouzi
 5. PS Občané ohrožení závislostmi
 6. PS Podpora zdraví

2. Zajištění a zpracování informací pro tvorbu plánu
Realizace: květen – září 2011
Vzhledem k realizaci krajského projektu v rámci individuálního projektu, budou zajištěna data v oblasti šetření potřeb uživatelů, ve spolupráci s krajským úřadem využijeme těchto dat pro plánování svých služeb v mikroregionu. Další informace budou zajištěny v rámci projektu, a díky těmto analýzám:

 1. SWOT analýzy pro jednotlivé PS a pro manažerský tým (celkem 7 SWOT analýz)
 2. Provedení analýzy sociální infrastruktury pro poskytování a využitelnost prostor pro sociální služby.
 3. Studie mobility a bezbariérovosti v mikroregionu.

3. Zpracování komunitního plánu Mikroregionu
Realizace: srpen 2011 – únor 2012
Bude zpracován na základě získaných informací. Zodpovědnost za realizaci bude mít Manažerský tým a Pracovní skupiny. Návrhy budou veřejností připomínkovány po dobu 1 měsíce od zveřejnění (tisk, web, často navštěvovaná místa). Finální verze bude předložena skupině pro dohodu a valné hromadě Mikroregionu VM+K. Obce poskytnou součinnost při zveřejnění návrhů a sběr připomínek.

4. Vytvoření akčních ročních plánů
Termín: prosinec 2011 – únor 2012
Na počátku roku 2012 začne realizace Komunitního plánu sociálních služeb Svazku obcí Mikroregionu VM + K (vytvořen během aktivity 3). Ten bude zahrnovat období až do roku 2015, proto bude potřeba zajistit kontinuitu pro realizaci komunitního plánování, tzn. vytvořit akční roční plány. Jde o prováděcí dokumenty ke strategii tak, jak bude popsána v Komunitním plánu sociálních služeb. Akční plány se skládají z podrobnějšího popisu jednotlivých opatření plánu s vyznačením priorit na následující období.

5. Nastavení metody evaluace (vyhodnocení) procesu
Realizace: červen – srpen 2012
Zajištěno dodavatelsky odbornou organizací. Proběhne v místech realizace projektu. Jde o revizi k celému procesu s jeho nastavením, fungováním a výstupy. Důležitá je zejména pro zlepšení slabých procesních míst. Evaluace procesu se zúčastní všechny složky organizační struktury procesu plánování a politická reprezentace.

6. Zajištění nástroje efektivní informovanosti (elektronický katalog služeb)
Realizace: květen 2011 – březen 2012
Bude zajištěno dodavatelsky externí firmou. Katalog bude umístěný na webových stránkách, tzn. volně přístupný komukoliv s přístupem na internet. Informace za svou organizaci budou doplňovat sami poskytovatelé služeb, katalog tak bude stále aktuální. Data bude možné tisknout a filtrovat dle kategorií.

7. Realizace odborné konference
Příprava: červenec a srpen, realizace září 2012
Představení výsledků projektu a jeho aktivit – publicita projektu, představení 1. komunitního plánu sociálních služeb Mikroregionu VM+K na roky 2012 – 2016, představení veřejného elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb zpráva o provedeném vyhodnocení procesu KP Mikroregionu odborné příspěvky a diskuse na téma: příklady dobré praxe a problematika plánování v mikroregionech a svazcích obcí – definování specifik v plánování a evaluace procesů plánování.
Tým projektu

 • Projektový manažer – koordinátor procesu KP, odpovědnost za řízení a realizaci projektu, koordinátor všech lidí v týmu.
 • Administrativní pracovník/asistent, zajišťuje pomocné a asistentské práce vázané na řízení projektu.
 • Vedoucí/manažeři šesti pracovních skupin.
 • Supervizor/ metodik.

Kontaktní osoba
Bc. Nela Marešová
Projektový manažer – koordinátor procesu KP
Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Ulice Soudní 1221, Tel: 571 674 305, 602 579 815

 

Katalog sociálních služeb

Tisková zpráva

Tisková zpráva 2

Sdělte své připomínky ke komunitnímu plánu

Program konference KPSS MR VM-K

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb

SWOT analýzy

Akční plán sociálních a souvisejících služeb mikroregionu Val.Mez.-Kelečsko

plakat_kp